Informacja dot. kwalifikacji do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych uprzejmie informuje, iż Stowarzyszenie Ruch Rozwoju Regionu „RuRoRe” w Kołakach Kościelnych, ul. Kościelna 12, 18-315 Kołaki Kościelne od miesiąca sierpnia 2017 r. prowadzi dystrybucję żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017 (sierpień 2017 – maj 2018) ze Stowarzyszenia Bank Żywności Suwałki.

W związku z powyższym zainteresowanych zapraszamy po skierowania niezbędne do otrzymania bezpłatnie ww. żywności.

Skierowania wydawane są mieszkańcom gminy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne w godzinach od 7:30 do 15:30

Kryteria kwalifikowalności osób: Pomocą żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (to jest m. in.: bezdomni, niepełnosprawni, bezrobotni, długotrwale chorzy, itp.) i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1.268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.028,00 zł dla osoby w rodzinie.

 

Kierownik OPS

Dorota Bogdańska

Komentowanie jest wyłączone.