Zaproszenie do udziału w projekcie pod nazwą: Budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Kołaki Kościelne 2017”

 Kołaki Kościelne, dnia 06.10.2017 roku

GM.041.1.2017

 

Zaproszenie do udziału w projekcie pod nazwą:
Budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Kołaki Kościelne 2017”

 

Wójt Gminy Kołaki Kościelne zaprasza osoby zainteresowane produkcją na własne potrzeby energii elektrycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (OZE) do składania wniosków i wspólnej realizacji projektu pod nazwą: „Budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Kołaki Kościelne 2017”.

Gmina Kołaki Kościelne planuje wdrożyć projekt z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej w ramach Działania 8.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Wsparciem publicznym objęte będą projekty dotyczące wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Gmina Kołaki Kościelne w ramach zadania planuje budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych z przeznaczeniem wyłącznie na potrzeby własne prywatnych budynków mieszkalnych. Przewiduje się budowę instalacji o mocy 2 i 3 kW (wielkość poszczególnych instalacji będzie uzależniona od mocy przyłączeniowej i ilości mieszkańców).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych (wartość netto). Pozostałe koszty, w tym podatek VAT oraz proporcjonalny udział w kosztach opracowania studium wykonalności, programu funkcjonalno-użytkowego, wniosku aplikacyjnego i innych dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie zobowiązany jest pokryć beneficjent (mieszkaniec).

W związku z powyższym prosimy osoby chętne do skorzystania z w/w dofinansowania
o składanie wniosków osobiście w Urzędzie Gminy Kołaki Kościelne (pokój nr 18, I piętro) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 października 2017 roku. Do złożenia wniosku potrzebne będą następujące dokumenty i informacje:

– dokument potwierdzający tytuł prawny do władania nieruchomością objętą wnioskiem,

– kopia mapy zasadniczej (lub innej mapy) obejmującej nieruchomość, której dotyczy wniosek,

– informacje o mocy przyłączeniowej oraz o wysokości zużycia energii elektrycznej w gospodarstwie domowym na podstawie rachunków za 2016 r.

ankieta nr 1 (kliknij aby pobrać) – druk dostępny w Urzędzie Gminy lub na stronie internetowej www.kolaki.pl,

ankieta nr 2 (kliknij aby pobrać) – druk dostępny w Urzędzie Gminy lub na stronie internetowej www.kolaki.pl,

 

Poniżej przedstawiamy orientacyjne koszty mikroinstalacji prosumenckiej o mocy 2 kW:

Łączny koszt wykonania instalacji to 16 250,00 zł netto, w tym:

Wartość dofinansowania – 13 812,00 zł

Wkład własny beneficjenta – 2 438,00 zł

 

Do kwoty wkładu własnego beneficjenta należy doliczyć podatek VAT oraz koszty opracowania dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie. 

Dla wyżej wymienionego przykładu należy doliczyć kwotę 1 413,00 zł, co da łączną kwotę wkładu własnego w wysokości 3 851,00 zł.

 

Orientacyjne koszty mikroinstalacji prosumenckiej o mocy 3 kW według obliczeń jak powyżej wynosi:  5 575,00 zł*

 

INFORMACJA:

WARUNKIEM DOFINANSOWANIA BUDOWY MIKROINSTALACJI JEST ZEBRANIE ODPOWIEDNIEJ LICZBY WNIOSKÓW I OTRZYMANIE PRZEZ GMINĘ KOŁAKI KOŚCIELNE DOFINANSOWANIA Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020.

WARUNKIEM KONIECZNYM DO UDZUAŁU W PROJEKCIE JEST POSIADANIE ODDZIELNEGO LICZNIKA NA BUDYNEK MIESZKALNY W PRZYPADKU GOSPODARST ROLNYCH. OSOBY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W BUDYNKU MIESZKALNYM NIE MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ O UDZIAŁ W PROJEKCIE.

 

Sprawę prowadzi:
Łukasz Czajkowski – tel. 86 270 30 26 wew. 17.
e-mail: gminakolaki@op.pl.

 

ZAŁACZNIKI:
Informacja o naborze
Ankieta nr 1
Ankieta nr 2

Komentowanie jest wyłączone.