Sąd Apelacyjny podtrzymał wyrok dotyczący oczyszczalni ścieków. Gmina Kołaki Kościelne wygrała proces.

W dniu 14 grudnia 2017 r. zapadł Wyrok w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie w sprawie z powództwa Gminy Kołaki Kościelne, która dotyczyła zwrotu gwarancji ubezpieczeniowej ustanowionej na potrzeby budowy „Przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaki Kościelne” w związku problemami powstałymi przy wykonaniu inwestycji.

W wydanym Wyroku Sąd Apelacyjny podtrzymał Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 17 maja 2016 r., który w I Instancji przyznał rację Gminie Kołaki Kościelne co do wystosowanych w tym postępowaniu roszczeń, a związanych  ze sporem pomiędzy wykonawcą przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków. W rozprawie brał udział właściciel firmy, która wykonywała biologiczne oczyszczalnie ścieków w gminie Kołaki Kościelne.

Przypomnijmy, że Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził od pozwanego na rzecz Gminy Kołaki Kościelne:

  • kwotę 201.085,82 zł (dwieście jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt dwa grosze) wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 30 września 2015 roku do dnia zapłaty;
  • kwotę 17.272 zł (siedemnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 7217 zł (siedem tysięcy dwieście siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi na dzień 17 maja 2016 roku (na dzień dzisiejszy kwota ta znacząco wzrosła).

Wyrok ten jest prawomocny.

Komentowanie jest wyłączone.