2018.5. Ogłoszenie o zamówieniu „Kolektory słoneczne do produkcji ciepła 2018/S 077-171219”

20/04/2018    S77    – – Dostawy – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta

 1. II. III.       IV.      VI.

Polska-Kołaki Kościelne: Kolektory słoneczne do produkcji ciepła

2018/S 077-171219

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Kołaki Kościelne
ul. Kościelna 11
Kołaki Kościelne
18-315
Polska
Osoba do kontaktów: Łukasz Czajkowski
Tel.: +48 862703026
E-mail: gminakolaki@op.pl
Faks: +48 862703026
Kod NUTS: PL842

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.kolaki.pl

I.2)Wspólne zamówienie

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.kolaki.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Budowa systemu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Kołaki Kościelne

II.1.2)Główny kod CPV

09331100

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż kolektorów słonecznych płaskich do przygotowania ciepłej wody użytkowej w 87 budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Kołaki Kościelne.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

71320000

45300000

45310000

45330000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL842

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Kołaki Kościelne.

II.2.4)Opis zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż kolektorów słonecznych płaskich do przygotowania ciepłej wody użytkowej w 87 budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Kołaki Kościelne.
 2. W ramach zamówienia należy wykonać m.in. inwentaryzację kotłowni oraz dachów dla 87 odbiorców indywidualnych w celu ustalenia możliwości montażu instalacji solarnych, zainstalowanie 87 kpl. zestawów solarnych dla odbiorców indywidualnych, rozruch technologiczny instalacji solarnych, przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazania użytkownikom, wykonanie dokumentacji powykonawczej dla każdego obiektu, usługi serwisowe w okresie gwarancyjnym.
 3. Wykonawca uzgodni z przedstawicielem nieruchomości termin rozpoczęcia prac i rozmieszczenia urządzeń odpowiednio na każdym obiekcie.
 4. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SIWZ.
 5. W przypadku gdy w dokumentacji zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art.30 ust. 1 pkt 2 i ust.3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewniają uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji.
 6. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 31/10/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: WND-RPPD.05.01.00-20-0324/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

 1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury „odwróconej” o której mowa w art. 24aa ust. 1

Ustawy Pzp.

 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wartości 30 000 PLN.
 2. Zamawiający zastrzega, że może unieważnić postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Wykonawca winien wykazać się posiadaniem w banku lub Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości, co najmniej 1 000 000,00 PLN (w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert) oraz posiadaniem dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości, co najmniej 1 000 000,00 PLN

w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących ekonomicznej lub finansowej:

— informacji banku lub Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości wymaganej przez Zamawiającego, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,

— dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W celu potwierdzenia warunku Wykonawca winien wykazać się, że:

— wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, co najmniej dwie roboty związaną z dostawą i montażem kolektorów słonecznych o łącznej wartości co najmniej 500 000,00 PLN wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

W przypadku robót, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót (w przypadku robót rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN).

— skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby, w szczególności odpowiedzialne za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, tj.:

 • wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą zdolną do wykonywania zamówienia, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa;
 • wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą zdolną do wykonywania zamówienia, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa;
 • wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą zdolną do wykonywania zamówienia, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa;

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykazu robót związanych z dostawą i montażem kolektorów, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty związane z dostawą i montażem zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

— wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 7 do siwz.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 23/05/2018

Czas lokalny: 11:45

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 23/05/2018

Czas lokalny: 12:00

Miejsce:

Urząd Gminy w Kołakach Kościelnych, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne, pok. nr 14.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

 1. Z postępowania wyklucza się wyk. w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp
 2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający może żądać następujących dokumentów:
 3. a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 4. b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 5. c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 6. d) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
 7. e) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
 8. f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
 9. g) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
 10. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego:
 11. a) certyfikat zgodności na znak Keymark lub inny równoważny certyfikat zgodności potwierdzający przeprowadzenie badań zgodnie z całym wymaganym zakresem normy PN-EN 12975-1 (lub równoważną) według metodologii ujętej w normie PN-EN 12975-2 (lub równoważnej). Certyfikat musi mieć ważność nie krótszą niż określony przez Zamawiającego termin wykonania inwestycji.
 12. b) dokumenty potwierdzające posiadanie przez oferowany kolektor wymaganych parametrów: skrócone lub pełne sprawozdanie (raport) z badań na zgodność z podanymi normami wykonane przez akredytowane laboratorium badawcze i/lub załącznik do certyfikatu Keymark lub równoważnego lub inne dokumenty równoważne.
 13. c) dla grupy pompowej dołączyć kartę katalogową, deklarację zgodności oraz dla naczyń do wody użytkowej atest higieniczny PZH lub równoważny dokument potwierdzający pozytywną ocenę higieniczną.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-767
Polska

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
 3. Odwołanie – zgodnie z przepisami rozdziału 2, art. 180-198 ustawy Pzp.
 4. Skarga do sądu – zgodnie z przepisami rozdziału 2, art. 198a – 198g ustawy Pzp.
 5. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

17/04/2018

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Ogloszenie pdf
 2. Siwz
 3. Załącznik nr 2 JEDZ pdf
 4. Załącznik nr 2 JEDZ xml
 5. Załącznik nr 8 PFU Kołaki Kościelne
 6. Załączniki do siwz solary
image_printDrukuj

Komentowanie jest wyłączone.