Kontrole Kuratorium Oświaty w Szkole w Kołakach Kościelnych – odpowiedź na wniosek mieszkańców

W związku z prośbami mieszkańców Gminy Kołaki Kościelne, dotyczącymi opublikowania wyników kontroli przeprowadzonych w ciągu ostatnich lat w Szkole Podstawowej (były Zespół Szkół) im. Abp. Romualda Jałbrzykowskiego w Kołakach Kościelnych , przedstawiamy poniżej główne uchybienia jakie stwierdzili podczas licznych kontroli wizytatorzy z Kuratorium Oświaty.

W dniach od 24-03-2014r. do 04-04-2014r. zespół wizytatorów ds. ewaluacji przeprowadził ewaluację problemową w gimnazjum w wyniku której stwierdzono nieprawidłowości w następujących obszarach:
W obszarze:
1. Organizacji procesów edukacyjnych w sposób sprzyjający uczeniu się – ocena „D”
2. Nabywania przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej – ocena „D”
3. Respektowanie norm społecznych – ocena „D”
W tym okresie szkoła oceniana była literowo. Najwyższą oceną była litera A, najniższą, negatywną, zaś litera E. W związki z licznymi uchybieniami stwierdzonymi w czasie ewaluacji, Nasze gimnazjum otrzymało we wszystkich badanych trzech obszarach literę D, czyli najniższą z dopuszczalnych.

W związku z niską oceną szkoły w wyniku ewaluacji problemowej przeprowadzonej w gimnazjum została przeprowadzona kolejna ewaluacja tym razem całościowa, obejmująca wszystkie obszary pracy szkoły podstawowej w dniach 10-09-2015 r. – 17-09-2015 r. Zespół ewaluacyjny stwierdził, że poważnym problemem szkoły są słabe wyniki uzyskiwane na przestrzeni ostatnich kilku lat. Podejmowane przez nauczycieli i dyrektora działania nie przynoszą oczekiwanej poprawy.
Zmienił się w tym okresie sposób oceny pracy szkoły. Zniesiono opis literowy a wprowadzono kryterium: „spełnia” lub „nie spełnia”. Nasza szkoła w czterech podstawowych wymaganiach osiągnęła niestety wynik negatywny. I tak:
Wymaganie:
1. W zakresie organizacji procesów edukacyjnych w sposób sprzyjający uczeniu się – Szkoła nie spełnia wymagania
2. W zakresie nabywania przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej – Szkoła nie spełnia wymagania
3. W zakresie wspomagania przez szkołę rozwoju uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji – Szkoła nie spełnia wymagania
4. W zakresie zarządzania szkołą lub placówką w sposób służący jej rozwojowi – Szkoła nie spełnia wymagania
Na zakończenie ewaluatorzy sformułowali szereg wniosków uzasadniających wystawione noty. Szczególną uwagę należy zwrócić m.in. na obrazujący pracę dyrektora zapis w raporcie,:
„Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora szkoły utrudnia planowanie, wdrażanie i monitorowanie działań podnoszących jakość pracy szkoły i ocenę ich skuteczności.”

Kolejna kontrola w Szkole Podstawowej przeprowadzona przez Kuratorium Oświaty odbyła się w dniu 16 czerwca 2016 r. Ponownie stwierdzono wiele nieprawidłowości. W związku z tym wydano następne zalecenia odnoszące się do programu poprawy efektywności kształcenia. W odpowiedzi na protokół z kontroli, dyrektor Janusz Grodzki udzielił odpowiedzi na piśmie potwierdzające wykonanie zaleceń Kuratorium Oświaty. Jednak podczas rekontroli, która odbyła się 26 i 27 września 2016r, kontrolujący wizytator stwierdził, że dyrektor nie usunął stwierdzonych wcześniej nieprawidłowości, a w swoim piśmie kierowanym do Kuratorium zawarł informacje niezgodne ze stanem faktycznym.

W związku licznymi nieprawidłowościami stwierdzonymi przez Kuratorium Oświaty podczas kontroli oraz audytem przeprowadzonym na zlecenie organu prowadzącego, Podlaski Kurator Oświaty wydał pozytywna opinię dotyczącą odwołania pana Janusza Grodzkiego z funkcji dyrektora tejże placówki.

Szczegółowe wyniki kontroli, stwierdzone nieprawidłowości i wydane zalecenia zawierają załączone poniżej protokoły.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik 1. Raport z Ewaluacji Gimnazjum 2014
Załącznik 2. Raport z Ewaluacji Całościowej 2015
Załącznik 3. Protokół kontroli doraźnej – czerwiec 2016
Załącznik 4. Protokół kontroli doraźnej – wrzesień 2016
Załącznik 5. Pismo Kuratora Oświaty

image_printDrukuj

Komentowanie jest wyłączone.