II Sesja Rady Gminy Kołaki Kościelne (wideo + zdjęcia) [Aktualizacja]

W czwartek, 20 grudnia br., odbyła się II sesja Rady Gminy Kołaki Kościelne.
Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Kołaki Kościelne Anna Kulesza, która przywitała przybyłych na sesję radnych. Następnie odczytano porządek obrad i na wniosek Wójta Gminy Kołaki Kościelne Sylwestra Jaworowskiego dokonano w nim zmiany. Usunięto z porządku Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kołaki Kościelne na lata 2019-2029 i uchwałę budżetową gminy na 2019 rok. W ich miejsce wprowadzono do porządku dwa projekty uchwał – pierwsza w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ewidencyjnej 117 w miejscowości Kołaki Kościelne oraz drugi projekt w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o nazwie „Strefa Gospodarcza 1”. Przeciwny wprowadzeniu dwóch punktów do porządku obrad był radny Krzysztof Wasiulewski, jednak w wyniku głosowania imiennego radnych wniosek został odrzucony.

Następnie Wójt Gminy przedstawił informację o pracy Urzędu Gminy z okresu między sesjami. W dalszej części sesji radni zajęli się projektami uchwał przygotowanymi na obrady II sesji rady Gminy Kołaki Kościelne.

Radni powołali komisje w ramach Rady Gminy Kołaki Kościelne:

  • Komisja rewizyjna: Leszek Gosk, Michał Łukasz Kołakowski, Dariusz Tyborowski, Krzysztof Wiesław Wasiulewski.
  • Komisja skarg, wniosków i petycji: Dariusz Dłużniewski, Eugeniusz Krajewski, Emilia Wiśniewska.
  • Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego: Adam Gołaszewski, Mariusz Konarzewski, Anna Kulesza, Ryszard Milewski.
  • Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych: Piotr Daniel Dębek, Jolanta Konopka, Janusz Milewski, Janusz Podbielski.

Radni uchwalili również wysokość wynagrodzenia Wójta Gminy Kołaki Kościelne. Zostało ono ustalane na poziomie jak w poprzedniej kadencji: 4700 zł wynagrodzenie zasadnicze, 1900 zł dodatek funkcyjny, 35% dodatek specjalny od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w wysokości 2310 zł. Propozycję obniżenia wynagrodzenia zgłosił radny Krzysztof Wasiulewski, jednak została ona odrzucona. Ostatecznie radni przyjęli wynagrodzenie wójta na poziomie z poprzedniej kadencji.

W dalszej części sesji radni przyjęli projekt uchwały ws. obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2019 roku. W wyniku przyjętej uchwały stawka podatku rolnego została przyjęta na poziomie obecnie obowiązującym. Następny projekt uchwały dotyczył obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy w 2019 roku. W wyniku przyjętej uchwały stawka podatku leśnego została przyjęta na poziomie obecnie obowiązującym.

Radni przyjęli też projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego na zakup posiłków lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz projekt uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej. Radni przegłosowali też Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Kołaki Kościelne na lata 2019-2021.

Dokonano też zmian w budżecie gminy oraz przyjęto zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaki Kościelne na lata 2018-2029.

Następnie radni przyjęli większością głosów projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ewidencyjnej 117 w miejscowości Kołaki Kościelne oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o nazwie „Strefa Gospodarcza 1”. W przypadku obu uchwał radni nie byli jednomyślni.

W sprawach różnych poruszono kwestię odśnieżania dróg. Zwrócono się też z prośbą o możliwość uczestniczenia w obradach sołtysów jako głosu doradczego.

Sesja zakończyła się złożeniem życzeń przez obecnych gości i zaproszeniem obecnych na Jasełka w Szkole Podstawowej w Kołakach Kościelnych.

Źródło: http://zambrowiacy.pl/info/ii-sesja-rady-gminy-kolaki-koscielne-foto-wideo/

Po sesji Rady Gminy odbyło się spotkanie opłatkowe, poprzedzone jasełkami przygotowanymi przez dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kołakach Kościelnych.

 

image_printDrukuj

Komentowanie jest wyłączone.