Termin rozpoczęcia kwalifikacji wojskowej w 2019 roku na terenie województwa podlaskiego.

Wojewoda Podlaski Obwieszczeniem nr 1/2019 z dnia 18 stycznia 2019 r. ogłosił termin rozpoczęcia kwalifikacji wojskowej w 2019 roku na terenie województwa podlaskiego.

Wójt Gminy Kołaki Kościelne uprzejmie informuje , że kwalifikacja wojskowa w 2019 roku osób
z terenu gminy Kołaki Kościelne odbędzie się w dniu 06.03.2019 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ul. Fabryczna 3.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2019 roku podlegają:

mężczyźni urodzeni w 2000 roku,

mężczyźni urodzeni  w latach 1995 – 1999,  którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

– osoby urodzone w latach 1998-1999, które:

  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

kobiety urodzone w latach 1995 -2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami albo absolwentkami szkół lub kierunków o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r.w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);

osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeśli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy powinna przedstawić:

1) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;

2) dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

3)posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

4) aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm (bez nakrycia głowy);

5) dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe;

6) potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

UWAGA!

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę
w celu przymuszenia, albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

image_printDrukuj

Komentowanie jest wyłączone.