Zapadł prawomocny wyrok w sprawie odwołania Dyrektora Szkoły

6 maja 2019 r. w Sądzie Rejonowym w Łomży zapadł wyrok w głośnej sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Szkoły.

Po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2019 r. sprawy odwołania ze stanowiska Dyrektora przeciwko Szkole Podstawowej o „przywrócenie stanowiska pracy, odszkodowanie i wynagrodzenie za okres gotowości do pracy”, Sąd oddalił powództwo w części dotyczącej roszczenia o odszkodowanie i wynagrodzenie za okres gotowości do pracy na stanowisku dyrektora. Umorzono również postępowanie w pozostałej części. Dodatkowo zasądzono od Powoda na rzecz Szkoły Podstawowej  kwotę 2 700,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Wyrok jest już prawomocny.

W uzasadnieniu do wyroku które cytujemy:

 „Sąd na podstawie wnikliwej analizy zebranego w sprawie materiału dowodowego uznał za bezsporne, że powód jako dyrektor pozwanej szkoły dopuścił do powstania szeregu nieprawidłowości i uchybień w funkcjonowaniu szkoły, które szczegółowo zostały wskazane w Zarządzeniu z dnia 11 lipca 2018r. nr 288/18 wydanym przez Wójta Gminy Kołaki Kościelne, stanowiącym podstawę odwołania powoda z tego stanowiska. Sąd ustalił, że z uzasadnienia ww. zarządzenia wynika bez żadnych wątpliwości, co jest istotą zarzutów stawianych powodowi jako dyrektorowi szkoły, które uzasadniały jego odwołanie. Na podkreślenie zasługuje, iż okoliczności wskazane w przedmiotowym zarządzeniu znalazły potwierdzenie w innych dokumentach załączonych do akt sprawy: protokołach kontroli doraźnych przeprowadzonych przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku w Zespole Szkół im. abp. Romualda Jałbrzykowskiego w Kołakach Kościelnych w dniach: 16.06.2016r., 26-27.09.2016r., przeprowadzonego audytu w dniach 1-3.02.2017r. i ewaluacji problemowej. Wykazały one jednoznacznie, że w omawianej placówce oświatowej doszło do zaistnienia problemów związanych z zarządzaniem szkołą przez dyrektora i uzyskiwanymi niskimi efektami kształcenia młodzieży (ewaluacja problemowa na poziomie oceny „D”). Ustalono, że szkoła nie spełnia wymagań w zakresie: procesu edukacyjnego; nabywania przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej; zarządzania szkołą lub placówką służącą jej rozwojowi. Ujawniono nieprawidłowości w zakresie wypełniania obowiązków wynikających z pełnienia przez (…) funkcji dyrektora szkoły, szczególnie w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego, kierowania pracą Rady Pedagogicznej, tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi szkoły. Powyższe skutkowało wdrożeniem programu naprawczego dotyczącego organizacji procesów edukacyjnych przebiegających w szkole. Niestety zdaniem Sądu, z analizy treści protokołów kontroli doraźnych wynika niezbicie, że stwierdzone uchybienia podczas sprawowanego nadzoru kuratorskiego nie były przez ówczesnego dyrektora realizowane lub zostały zrealizowane tylko w nieznacznej części, pomimo tego że był on terminowo zobowiązany do ich wykonania i za każdym razem nie wnosił uwag do treści protokołów i zaleceń pokontrolnych. W ocenie Sądu , przedstawione dowody z ww. dokumentów, niezbicie wskazują, że powód nie wywiązywał się w sposób prawidłowy z powierzonych jemu obowiązków dyrektora szkoły. Przyjęta przez niego pasywna postawa i fakt nie wdrażania zaleceń pokontrolnych nie znajdują uzasadnienia i nie tłumaczą w jakikolwiek sposób, dlaczego nie podjął skutecznych działań zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Powyższe , w ocenie Sądu, dawało prawo organowi prowadzącemu tę placówkę oświatową, do podjęcia radykalnego rozwiązania skutkującego odwołaniem powoda ze stanowiska. Wskazać należy, że zarzuty postawione powodowi w Zarządzeniu z 11 lipca 2018r. nr288/18 znalazły również potwierdzenie w zeznaniach świadków: J.P. wizytatora w Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Potwierdziła ona, że z uwagi na niskie wyniki egzaminów zewnętrznych i złe funkcjonowanie szkoły , powód jako dyrektor szkoły został zobowiązany do stworzenia programu naprawczego i wykonania zaleceń pokontrolnych Świadek podała, że podczas kontroli, którą przeprowadzała w we wrześniu 2016roku dyrektor gubił się w poszukiwaniu dokumentów, które w stosie leżały w szafe, a zdarzyło się, że nie mógł danego odnaleźć. Świadek wskazała, że dyrektor w sposób nieprawidłowy, tj. fragmentaryczny, niepełny sprawował nadzór pedagogiczny, a działania zaplanowane do wykonania w poprzednim roku, nie były wykonane i nie uzyskała wyjaśnienia dlaczego tak się stało. Zaznaczyła, że dyrektor nie potrafł wytłumaczyć dlaczego zaplanował pewnego typu zadania, które w jej ocenie nie pasowały do potrzeb szkoły. Przytoczyła jego wypowiedź, że jako wytłumaczenie podał, że może nie nadaje się na tę funkcję i ma za dużo obowiązków. Świadek zarzuciła powodowi podejmowanie działań pozornych, brak odpowiedzialności. Potwierdziła fakt, że powód nigdy nie zakwestionował żadnego z zaleceń pokontrolnych, a wręcz współpracował i przyznawał się do tego czego nie zrobił. Zdaniem świadka skala tych nieprawidłowości i zaniedbań powoda jako dyrektora złożyła się na końcowy efekt – odwołania powoda z zajmowanego stanowiska. Świadek potwierdziła ,że Podlaski Kurator Oświaty w lutym 2017roku wyraziła pozytywną opinię co do odwołania powoda z zajmowanego stanowiska w trybie art. 38 ust. 2 ustawy o systemie oświaty (dowód: zeznania świadka J.P. – k. 184 -185). Świadek S.J. – Wójt Gminy Kołaki Kościelne stwierdził, iż z uwagi na skalę nieprawidłowości w zakresie pracy powoda na zajmowanym stanowisku, ustaloną w postępowaniu nadzorczym ( kontrole doraźne , audyt), naciski radnych i mieszkańców gminy podjął decyzję o odwołaniu powoda z funkcji kierowniczej. W ocenie świadka podane w Zarządzeniu z 11 lipca 2018r. nr 288/18 fakty wskazują na uchybienia powoda jako dyrektora szkoły, ich skalę i wagę i uzasadniają decyzję o jego odowlaniu w trybie wskazanym w tym zarządzenia. Zaznaczył, że nowy dyrektor szkoły doprowadził do zmniejszenia ilości uchybień i wzrostu poziomu kształcenia (zeznania świadka S.J. k. 185,186).

W związku z powyższym, Sąd nie zgodził się z podniesionymi przez powoda zarzutami, że do jego odwołania doszło niezgodnie z prawem i że z treści Zarządzenia z dnia 11 lipca 2018r. nr 288/18 nie wynikają motywy, którymi kierował się organ prowadzący pozbawiając go funkcji kierowniczej i że nie przedstawiono żadnej argumentacji czy wyjaśnień stanowiska. W ocenie Sądu z analizy treści tego dokumentu jednoznacznie wynika, jakiego typu nieprawidłowości w funkcjonowaniu placówki i pracy powoda jako dyrektora szkoły zostały stwierdzone, określona została ich skala. Zdaniem Sądu organ prowadzący szczegółowo wykazał i omówił zarzuty przedstawione powodowi. Bezspornie wskazano,  że osobą odpowiedzialną za ich powstanie jest powód jako dyrektor szkoły.

Ustalono, że wytyczne i zalecenia kontrolne, nie zostały przez dyrektora wdrożone. Sąd, po analizie zebranego w sprawie materiału dowodowego, tj. załączonych do akt dokumentów i zeznań powołanych świadków stwierdził, że pozwany pracodawca wykazał, iż przyczyny podane powodowi w dokumencie jego odwołania z funkcji dyrektora były rzeczywiste, prawdziwe i znalazły oparcie w ustalonym przez Sąd stanie faktycznym. Powyższe , w ocenie Sądu, dowodzi zasadności podjętych przez organ prowadzący działań skutkujących odwołaniem powoda z zajmowanego stanowiska dyrektora. Sąd w pełni podzielił stanowisko strony pozwanej co do przyczyn odwołania powoda ze stanowiska dyrektora, charakteru tych uchybień, jak i stopnia ich doniosłości pod kątem oceny, czy mogły one skutkować jego odwołaniem ze stanowiska dyrektora na podstawie art. 66ust. 1 pkt. 1lit.b ustawy Prawo oświatowe. Zdaniem Sądu, w kontekście ustalonych powyżej okoliczności, nie zasługuje na uwzględnienie podnoszony przez [powoda zarzut braku o negatywnej oceny jego pracy i wykonywania zadań. Powód wskazał bowiem na pozytywną ocenę swojej pracy, sporządzoną w roku 2014r. przez poprzedniego wójta. Zdaniem Sądu, z uwagi na treść postawionych powodowi w Zarządzeniu z dnia 11 lipca 2018r. nr 288/18 zarzutów i przedstawionych dowodów z dokumentów ,w tym dowodu z audytu dotyczącego gospodarki fnansowej szkoły, realizacji ustawy o ochronie danych osobowych, realizacji efektywności wdrożenia i realizacji kontroli zarządczej , realizacji zaleceń pokontrolnych i protokołów kontroli przeprowadzonych przez organ nadzoru pedagogicznego –Kuratorium Oświaty w Białymstoku, należy uznać, że zostały spełnione przesłanki wskazane w art.66 ust. 1 pkt. 1 lit. b Prawa oświatowego. Sąd uznał także za chybione twierdzenia [powoda, że likwidacja stanowisk wicedyrektora szkoły, pedagoga i konserwatora, doprowadziła do nieprawidłowości w stanie budynku, bezpieczeństwa i nieprawidłowości organizacyjnych. Pomiędzy likwidacją tych stanowisk, a stwierdzonymi uchybieniami w wykonywaniu powierzonych powodowi zadań nie ma związku. To powód jako dyrektor odpowiadał za prawidłowe funkcjonowanie szkoły. Zupełnie bezzasadne i sprzeczne z przedstawionym materiałem dowodowym są twierdzenia powoda, że realizował zalecenia z kontroli doraźnych w określonym terminie. Przeczą temu bowiem ustalenia protokołów kontroli doraźnych i zeznania świadka J.P. oraz wnioski wypływające z przeprowadzonego audytu.

Powyższe świadczy także o tym, że decyzja o odwołaniu go z funkcji dyrektora nie miała ,wbrew opinii powoda, charakteru dowolnego lub arbitralnego, a wręcz przeciwnie została zdaniem Sądu szczegółowo uzasadniona i rzetelnie dowiedziona. Wskazać należy ponadto, że powód nie zakwestionował, że przeprowadzona ewaluacja uplasowała szkołę na poziomie „D” (jednym z niższych). Dlatego też wskazane przez niego w pozwie argumenty świadczące o wysokim poziomie nauczania stoją w sprzeczności z ustaleniami kontroli doraźnych, raportu z ewaluacji problemowej w zakresie wyników nauczania . Podniesione ponadto przez powoda w stosunku do osoby wójta zarzuty natury osobistej, w ocenie Sądu ,okazały się gołosłowne. Powód nie przedstawił żadnych dowodów na tę okoliczność . Wójt S.J. zeznał zaś ,że kierował się oceną pracy powoda jako dyrektora i opiniami innych, zewnętrznych podmiotów zainteresowanych prawidłowym funkcjonowaniem szkoły, a nie swoimi osobistymi uprzedzeniami wobec powoda , mającymi kontekst polityczny.

Orzeczenie to pokazuje,  że Wójt Gminy Kołaki Kościelne postąpił słusznie, odwołując dyrektora ze stanowiska na podstawie negatywnej oceny pracy oraz licznych nieprawidłowości stwierdzonych w prowadzeniu placówki.

image_printDrukuj

Komentowanie jest wyłączone.