Zaproszenie do udziału w projekcie „Przystanek PRACA – aktywnością przeciw wykluczeniu”

Kołaki Kościelne, 18.02.2020 r.

 

INFORMACJA

               Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych zaprasza do udziału w projekcie „Przystanek PRACA – aktywnością przeciw wykluczeniu”, realizowanym przez Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na rzecz rodziny i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym HOLOS.

Celem  projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej 28 osób dorosłych oraz 10 osób w wieku 15-18 lat będących osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym będących mieszkańcami 6 gmin zrzeczonych w LGD Brama na Podlasie: gmina Kulesze Kościelne, Wysokie Mazowieckie, Szepietowo, Kołaki Kościelne, Szumowo, Zambrów

Okres realizacji projektu: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

W ramach projektu przewidziane są niżej wymienione formy wsparcia:

Formy wsparcia:

Zadanie 1 –  Konsultacje psychologiczne, Konsultacje z doradcą zawodowym
Zadanie 2 – Sesje socjoterapeutyczne, Konsultacje psychologiczne, Coaching indywidualny
Zadanie 3 – Poradnictwo prawne i obywatelskie, Warsztaty rozwoju osobistego, Warsztaty kompetencji pedagogiczno-wychowawczych, Trening umiejętności społecznych
Zadanie 4 – Poradnictwo zawodowe, Warsztaty aktywizujące zawodowo
Zadanie 5 – Pośrednictwo Pracy
Zadanie 6 – Szkolenia zawodowe na kierunkach np. Opiekun osób starszych, Magazynier z obsługa wózka jezdniowego, Kucharz, Betoniarz-zbrojarz
W ramach zadania zapewniamy zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, stypendium szkoleniowe.
Zadanie 7 –3 miesięczne staże zawodowe dla 16 UP
W ramach zadania zapewniamy dodatek do wynagrodzenia opiekuna stażu, refundację kosztów organizacji stażu, stypendium stażowe
Zadanie 8 – Integracja edukacyjna – lekcje języka angielskiego – dla 10 osób w wieku  15-18 lat.
Zadanie 9 – Integracja z udziałem otoczenia – dla 5 UP + 1 os. z otoczenia Uczestnika/czki
Programy terapeutyczne, Sesje socjoterapeutyczne, Spotkania z psychologiem, Spotkania z mediatorem

Uczestniczką/Uczestnikiem Projektu może zostać osoba spełniająca następujące kryteria:

Zamieszkuje na terenie jednej z 6 gmin zrzeszonych w LGD Brama na Podlasie: gmina Kulesze Kościelne, Wysokie Mazowieckie, Szepietowo, Kołaki Kościelne, Szumowo, Zambrów

Jest osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj. spełnia jedną z poniższych przesłanek:
– jest osobą korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej
– jest osobą uzależnioną lub dotkniętą przemocą w rodzinie
– jest osobą korzystającą z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020
– jest osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkań
– jest osobą, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym
– jest osobą przebywającą w pieczy zastępczej lub opuszczającą pieczę zastępczą oraz należę do rodziny przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
– jest osobą nieletnią, wobec której zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382)
– jest osobą przebywającą w młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub młodzieżowym ośrodku socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
– jest członkiem rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością i co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością
– jest osobą niesamodzielną (tj. osobą, która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego)
– jest osobą posiadającą orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
Do wsparcia w ramach projektu będą preferowane osoby lub rodziny doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie powodu więcej niż jednej przesłanki, w tym przede wszystkim korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Rekrutacja:
Rekrutacja do projektu prowadzona jest do 15.03.2020 r. Zastrzega się możliwość wydłużenia lub ponowienia naboru kwestionariuszy rekrutacyjnych, w związku ze złożeniem liczby formularzy niezapewniającej realizacji projektu zgodnie z jego założeniami. W przypadku zgłoszenia większej liczby osób niż zakładana w projekcie zostanie utworzona lista rezerwowa.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie (spełniające wymagania grupy docelowej) są zobligowane wypełnić kwestionariusz rekrutacyjny.
Komplet dokumentów rekrutacyjnych stanowią:
Kwestionariusz rekrutacyjny wraz z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
Oświadczenia lub zaświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów kwalifikujących do udziału w projekcie.

Osoby z terenu gminy Kołaki Kościelne, zainteresowane udziałem w ww. projekcie mogą zgłaszać się do tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej, pokój Nr 28, w godzinach od 7:30 do 15:30 celem uzyskania szczegółowych informacji.

 

                                                                                                                      Dorota Bogdańska

                                                                                                                         Kierownik OPS

image_printDrukuj

Komentowanie jest wyłączone.