Informacja o Rządowym programie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022

Rządowe wsparcie dla niepełnosprawnych uczniów na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych

14.07.2020

W zbliżającym się roku szkolnym 2020/2021 ponad 45 tys. uczniów z niepełnosprawnością ze szkół ponadpodstawowych będzie mogło skorzystać z dofinansowania na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Przewiduje to „Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022”. Rozporządzenie w tej sprawie opublikowano w Dzienniku Ustaw.

Rządowy program pomocy

Pomoc w
formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów
ćwiczeniowych jest jedną z form realizacji zadania wyrównywania szans
edukacyjnych, podnoszenia jakości kształcenia uczniów niepełnosprawnych, a w
konsekwencji zwiększania ich szans edukacyjnych.

W latach
2020–2022 programem będą objęci uczniowie słabowidzący, niesłyszący,
słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym
z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w
przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród wyżej wymienionych
niepełnosprawności), posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego.

W latach
2020–2022 pomoc w ramach programu otrzyma około 131 520 uczniów
, w tym w roku szkolnym 2020/2021 –
45 141 dzieci, w roku szkolnym 2021/2022 – 45 522 uczniów i w roku szkolnym
2022/2023 – 40 857 uczniów.

Ile wynosi dofinansowanie?

Dofinansowanie
zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla
jednego ucznia będzie wynosić:

Dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów
ćwiczeniowych dla jednego ucznia będzie wynosić: dla uczniów z
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz
uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to uczniowie
z niepełnosprawnościami spośród następujących niepełnosprawności: uczniowie
słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem,
w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym), uczęszczających do szkoły specjalnej
przysposabiającej do pracy w roku szkolnym: 2020/2021, 2021/2022 lub
2022/2023
do kwoty 225 zł
dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością
ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności
spośród niepełnosprawności, o których mowa wyżej, uczęszczających:

w roku szkolnym
2020/2021 do branżowej szkoły I stopnia lub klasy I branżowej szkoły II
stopnia;
w roku szkolnym
2021/2022 do branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia;

w roku szkolnym
2022/2023 do branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia;

do kwoty 390 zł
dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością
ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów
z niepełnosprawnościami
do kwoty 445 zł

Organem
koordynującym Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie
dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów
ćwiczeniowych w latach 2020–2022 jest Minister Edukacji Narodowej.Na realizację
programu w latach 2020–2022 zaplanowano łącznie 54 mln zł – po 18 mln zł w
każdym roku, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa. W przypadku wzrostu
liczby uczniów uprawnionych do objęcia programem możliwe jest zwiększenie tej
kwoty.

Departament
Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

ZAŁĄCZNIKI: