Pomoc materialna dla uczniów – stypendium szkolne

Wójt Gminy Kołaki Kościelne informuje o możliwości ubiegania się o stypendium szkolne na rok szkolny 2020/2021.

Pomoc materialna przysługuje zamieszkałym na terenie Gminy Kołaki Kościelne:

  • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne w 2020 r. nie może być większa niż kwota 528,00 zł netto (do wniosku należy dołączyć dokumenty dotyczące sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia tj. wszystkie dochody netto uzyskane w miesiącu sierpniu 2020 r.).

Stypendium szkolne, zasiłek szkolny są przyznawane przez Wójta Gminy Kołaki Kościelne na wniosek rodziców, prawnych opiekunów, pełnoletniego ucznia lub dyrektora szkoły.

Formularze wniosków o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kołakach Kościelnych, pokój Nr 15, tel. 86 2703026 w. 27.

Wypełnione wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z wymaganymi dokumentami należy składać od 1 września do 15 września 2020 roku.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Dokumenty potwierdzające dochody netto za miesiąc sierpień 2020:

  • zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie o wysokości dochodów z tytułu zatrudnienia,
  • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),
  • zaświadczenie lub oświadczenie o otrzymywaniu świadczeń dla bezrobotnych,
  • decyzję ZUS w przypadku pobierania renty rodzinnej, renty lub emerytury,
  • oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych,
  • oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu,
  • zaświadczenie lub oświadczenie o ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych (przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł), kserokopie opłaconych składek KRUS,

W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oryginał zaświadczenia wydany przez naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego o rodzaju prowadzonej działalności:

na zasadach ogólnych i w formie uproszczonej:

zaświadczenie naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego lub złożone pod odpowiedzialnością karną oświadczenie dotyczące powyższych faktów zawierające informacje o formie opodatkowania, okresie prowadzenia działalności oraz wysokości dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym,

– dokumenty potwierdzające opłacanie składek ZUS,

w formie zryczałtowanego podatku dochodowego:

zaświadczenie naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego lub złożone pod odpowiedzialnością karną oświadczenie dotyczące powyższych faktów zawierające informacje o formie opodatkowania, okresie prowadzonej działalności,

– oświadczenie o osiągniętym dochodzie netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,

– dokumenty potwierdzające opłacanie składek ZUS

w formie karty podatkowej:

– decyzja o ustaleniu wysokości karty podatkowej,

– oświadczenie o osiągniętym dochodzie netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,

W przypadku zawieszenia działalności – dokument potwierdzający ten fakt.

W przypadku osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej (świadczenie rodzinne, świadczenie alimentacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy i energetyczny): zaświadczenie lub decyzja o otrzymywaniu tych świadczeń,

Wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika o nieściągalności alimentów, ewentualnie oświadczenie o wysokości alimentów,

W przypadku ucznia uczęszczającego do szkoły ponadpodstawowej zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w roku szkolnym 2020/2021 (oryginał).

 

image_printDrukuj

Komentowanie jest wyłączone.