Nabór wniosków o udział w projekcie grantowym pt. „Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Kołaki Kościelne- projekt grantowy LGD”

 

Wójt Gminy Kołaki Kościelne, zaprasza mieszkańców do składania wniosków o udział w projekcie grantowym pt. „Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Kołaki Kościelne – Projekt Grantowy z LGD”. Wnioski będą przyjmowane do dnia : 08.03.2021r.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny złożyć w tut. Urzędzie następujące dokumenty:
 1. Wniosek o udział w projekcie (załącznik nr 1),
 2. dokument potwierdzający prawo własności budynku wskazanego we wniosku;
 3. zgodę pozostałych współwłaścicieli na udział w Projekcie wg wzoru określonego w załączniku nr 3;
 4. certyfikat wydany przez Urząd Dozoru Technicznego (tylko dla wnioskodawców którzy samodzielnie chcą dokonać montażu);
 5. zgoda konserwatora zabytków na udział w Projekcie i przeprowadzenie planowanych prac budowlanych (tylko dla budynków objętych ochroną konserwatora zabytków).
Projekt grantowy zakłada montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych, budynkach gospodarczych lub na gruncie o mocy dostosowanej do aktualnego zapotrzebowania. W związku z powyższym proszę o zabranie ostatniego rachunku za energię elektryczną w celu potwierdzenia prawidłowo dobranej instalacji fotowoltaicznej.
            Wnioskodawca oraz współwłaściciele budynku wskazanego we wniosku na dzień składania wniosku nie mogą posiadać jakichkolwiek zaległych zobowiązań finansowych wobec Gminy.
            Wnioskodawcy prowadzący działalność gospodarczą w budynku wskazanym we wniosku, w którym część powierzchni wydzielona jest na prowadzenie działalności gospodarczej są wykluczeni z możliwości korzystania z Projektu.
            Wnioskodawcy prowadzący działalność rolniczą a nie posiadający oddzielnego opomiarowania(oddzielny licznik) na budynki z nią związane są wykluczeni z możliwości korzystania z Projektu.
            Zasada projektu grantowego zakłada refundację kosztów poniesionych za zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. Grant przyznawany jest po poprawnie zweryfikowanym wniosku o płatność na który składa się:
 1. dowód księgowy – faktury/rachunki potwierdzające zakup lub zakup i montaż fabrycznie nowych urządzeń składających się na kompletną instalację OZE;
 2. dowód zapłaty (potwierdzenie przelewu, wyciąg bankowy) potwierdzający poniesienie wydatku;
 3. protokół odbioru wskazujący jakie elementy rozliczeniowe zostały wykonane oraz potwierdzający efekt ekologiczny
 4. zgłoszenie podłączenia do sieci elektroenergetycznej
 5. Karty katalogowe i certyfikaty/ zaświadczenia zainstalowanych urządzeń.
 6. Kopia umowy z wykonawcą
 
Grantobiorca może przystąpić do realizacji inwestycji dopiero po podpisaniu umowy o powierzenie grantu.

ZAŁĄCZNIKI:

image_printDrukuj

Komentowanie jest wyłączone.