Informacja o naborze uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

Informacja o naborze uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych ogłasza nabór dla mieszkańców gminy Kołaki Kościelne do wzięcia udziału w programie: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Jest to Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowany w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

ADRESATAMI WSPARCIA SĄ:

a) Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

b) Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

USŁUGI ASYSTENCJI OSOBISTEJ MOGĄ POLEGAĆ W SZCZEGÓLNOŚCI NA POMOCY ASYSTENTA W:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np.: dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.);
 • załatwieniu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.);
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej
  lub przyprowadzaniu ich z niej.

W ramach Programu Gmina Kołaki Kościelne przewiduje objąć wsparciem asystenta osobistego 5 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

USŁUGI ASYSTENCJI OSOBISTEJ MOGĄ ŚWIADCZYĆ:

 1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej¹, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie
  w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;
 3. osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej (za członków rodziny uznać należy rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym  z uczestnikiem Programu).

¹ Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest wymieniony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227) pod symbolem 341201 w ramach grupy: Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej (symbol 3412).

UWAGA!

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Osoba niepełnosprawna może samodzielnie wybrać asystenta, który będzie świadczył na jej rzecz usługi z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.  

OSOBY ZAINTERESOWANE SKORZYSTANIEM Z USŁUG ASYSTENTA OSOBISTEGO PROSZONE SĄ O DOSTARCZENIE:

 1. KARTY ZGŁOSZENIA wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionego
 2. KARTY ZAKRESU CZYNNOŚCI w ramach usług asystenta do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2022
 3. KLAUZULI INFORMACYJNEJ w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 – GMINA
 4. KLAUZULI INFORMACYJNEJ w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 – MINISTER 
 5. Oświadczenie uczestnika, opiekuna prawnego dotyczące wskazania osoby do wykonywania usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej – edycja 2022 (w przypadku wskazania osoby asystenta)
 6. Oświadczenie wskazanego asystenta – zgoda na przetwarzanie danych osobowych (w przypadku wskazania osoby asystenta)

Ww. dokumenty  znajdują się poniżej – w Plikach do pobrania, a także dostępne są w formie papierowej w:

 • Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne, pokój Nr 28

Prosimy o kontakt telefoniczny (86 270 30 39)  w sytuacjach, w których osoba zainteresowana udziałem w Programie nie jest w stanie zgłosić się osobiście po Kartę lub ją dostarczyć.

Dokumenty należy złożyć:

w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne, w pokoju nr 28, od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30 lub wysłać pocztą tradycyjną na ww. adres bądź w formie dokumentu elektronicznego poprzez:

– platformę ePUAP:  https://pz.gov.pl  (wymagany podpis elektroniczny)

w terminie do 7 marca  2022 r.

O zakwalifikowaniu do Programu decyduje kolejność zgłoszeń.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Karta zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022
 2. Zakres czynności w ramach usług asystenta do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022
 3. Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 – Wójta
 4. Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 – Ministra
 5. oświadczenie uczestnika, opiekuna prawnego dotyczące wskazania osoby do wykonywania usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej – edycja 2022
 6. oświadczenie wskazanego asystenta – zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 7. Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022
image_printDrukuj

Komentowanie jest wyłączone.