Zawiadomienie o naborze wniosków o powołanie na rzeczoznawcę do szacowania wartości rynkowej zwierząt oraz wartości rynkowej zniszczonych produktów pochodzenia zwierzęcego

Kołaki Kościelne, dnia 15 czerwca 2022 r.

RD.6142.1.2022

 

Zawiadomienie o naborze wniosków o powołanie na rzeczoznawcę

do szacowania wartości rynkowej zwierząt oraz wartości rynkowej zniszczonych produktów pochodzenia zwierzęcego

 

W związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zambrowie w sprawie aktualizacji listy rzeczoznawców do szacowania wartości zwierząt, Wójt Gminy Kołaki Kościelne uprzejmie informuje, że do dnia 30 czerwca 2022 roku w sekretariacie Urzędu Gminy Kołaki Kościelne przy ul. Kościelnej 11, 18-315 Kołaki Kościelne, przyjmowane są wnioski o powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania wartości zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej albo padłych w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz.U. z 2009r. nr 142 poz. 1161).

Rzeczoznawcą mogą zostać osoby, które:

– posiadają wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie, lub

– ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub

– posiadają co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub

– ukończyły co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub

– ukończyły zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,

– mają miejsce zamieszkania na terenie gminy Kołaki Kościelne,

– i które złożyły wniosek o powołanie na rzeczoznawcę.

Wniosek powinien zawierać:

– imię i nazwisko;

– adres zamieszkania;

– adres do korespondencji;

– informacje o wykształceniu;

Prosimy o podanie także numeru telefonu do kontaktu.

Do wniosku dołącza się:

– kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę;

– oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym – jeżeli jest wymagany;

– oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi – jeżeli jest wymagane.

Rzeczoznawcy przysługuje wynagrodzenie za godzinę szacowania w wysokości 1/120 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za rok poprzedni ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Wynagrodzenie wypłaca Powiatowy Lekarz Weterynarii.

Wójt Gminy Kołaki Kościelne powołuje i odwołuje rzeczoznawców, o których mowa powyżej oraz informuje o tym fakcie powiatowego lekarza weterynarii.

Zainteresowani powinni złożyć wniosek o powołanie na rzeczoznawcę.

Druki wniosków i oświadczeń są do pobrania poniżej oraz w Urzędzie Gminy Kołaki Kościelne, ul. Kościelna 11, pok. nr 25.

Wniosek

Zawiadomienie o naborze

oświadczenie nr 1

oświadczenie nr 2

 

image_printDrukuj

Komentowanie jest wyłączone.