Zaproszenie – Piknik Rodzinny na dziedzińcu Pałacu Branickich w Białymstoku
wybory_miniatura

Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości Zarządzenia Nr 93/2019 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 lipca 2019 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy

Załączniki:
rolnictwo

Komunikat IUNG-PIB w sprawie obszarów zagrożonych suszą na terenie gminy Kołaki Kościelne.

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB) w Puławach wykluczył zagrożenie suszą rolniczą na terenie gm. Kołaki Kościelne.

Prowadzony przez IUNG-PIB na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi system ma za zadanie wskazać obszary na których potencjalnie wystąpiły straty spowodowane warunkami suszy. Zgodnie z wytycznymi suszę oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem, w dowolnym sześciodekadowym okresie od 21 marca do 30 września spadku klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb. Szkody powstałe w wyniku suszy można szacować według wytycznych Resortu Rolnictwa przez komisje powoływane przez wojewodę wyłącznie wówczas, gdy na danym terenie zgodnie z klimatycznym bilansem wodnym wystąpiła susza.

Według Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach klimatyczny bilans wodny (KBW) na terenie gminy Kołaki Kościelne nie spadł poniżej normy, więc kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone. Więcej informacji dostepnych jest na stronie: http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/2014022/
Zaproszenie na Mszę polową w Czarnowie-Undy
Cyfrowy Senior

„Cyfrowy Senior” w Kołakach Kościelnych

Gmina Kołaki Kościelne oraz NOT w Łomży realizują bezpłatny kurs obsługi komputera kierowany do mieszkańców pn. „Cyfrowy Senior”. Spotkania realizowane są dwa razy w tygodniu a prowadzi je wykwalifikowany instruktor Pan Radosław Cichocki. Spotkania obejmują teorię, praktykę oraz działania animacyjne. Po za samym kursem przewidziano wiele dodatkowych atrakcji. Samo szkolenie to przede wszystkim zagadnienia praktycznego wykorzystania komputera i Internetu w codziennym życiu. Dodatkowo każde szkolenie kończy kawą i herbatą oraz słodkim poczęstunkiem.

Program kierowany jest głównie do osób w wieku powyżej 65 lat i ma pomóc im w zdobyciu dodatkowych kompetencji w zakresie obsługi komputera i korzystania z Internetu.

Zajęcia odbywają się w budynku Świetlicy Wiejskiej w Kołakach Kościelnych. Program szkolenia obejmuje min. obsługę poczty elektronicznej, umiejętności poruszania się po Internecie, korzystania z Facebook’a , YouTub’a oraz e-usług w administracji i w bankowości. Kurs odbywa się w formie 15 spotkań po 4 godziny szkoleń oraz 3 spotkań po 4 godziny animacji.

Osoby chcące wziąć udział w projekcie „Cyfrowy Senior” mogą uzyskać informacje pod numerem telefonu 86 270 30 26 wew. 24.

Cyfrowy Senior
trasa

Zaproszenie na wyjazd rowerowy z Grupą RH+ do Czerwonego Boru

Wszystkich chętnych w imieniu grupy RH+ zapraszam na wspólny wyjazd rowerowy w niedzielę 14 lipca do Czerwonego Boru.

Start tradycyjnie z „Biskupina” tym razem o 14.00.

Dystans w obie strony to ok. 45 km.

trasa
prawo_miniatura

Zapadł prawomocny wyrok w sprawie odwołania Dyrektora Szkoły

6 maja 2019 r. w Sądzie Rejonowym w Łomży zapadł wyrok w głośnej sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Szkoły.

Po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2019 r. sprawy odwołania ze stanowiska Dyrektora przeciwko Szkole Podstawowej o „przywrócenie stanowiska pracy, odszkodowanie i wynagrodzenie za okres gotowości do pracy”, Sąd oddalił powództwo w części dotyczącej roszczenia o odszkodowanie i wynagrodzenie za okres gotowości do pracy na stanowisku dyrektora. Umorzono również postępowanie w pozostałej części. Dodatkowo zasądzono od Powoda na rzecz Szkoły Podstawowej  kwotę 2 700,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Wyrok jest już prawomocny.

W uzasadnieniu do wyroku które cytujemy:

 „Sąd na podstawie wnikliwej analizy zebranego w sprawie materiału dowodowego uznał za bezsporne, że powód jako dyrektor pozwanej szkoły dopuścił do powstania szeregu nieprawidłowości i uchybień w funkcjonowaniu szkoły, które szczegółowo zostały wskazane w Zarządzeniu z dnia 11 lipca 2018r. nr 288/18 wydanym przez Wójta Gminy Kołaki Kościelne, stanowiącym podstawę odwołania powoda z tego stanowiska. Sąd ustalił, że z uzasadnienia ww. zarządzenia wynika bez żadnych wątpliwości, co jest istotą zarzutów stawianych powodowi jako dyrektorowi szkoły, które uzasadniały jego odwołanie. Na podkreślenie zasługuje, iż okoliczności wskazane w przedmiotowym zarządzeniu znalazły potwierdzenie w innych dokumentach załączonych do akt sprawy: protokołach kontroli doraźnych przeprowadzonych przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku w Zespole Szkół im. abp. Romualda Jałbrzykowskiego w Kołakach Kościelnych w dniach: 16.06.2016r., 26-27.09.2016r., przeprowadzonego audytu w dniach 1-3.02.2017r. i ewaluacji problemowej. Wykazały one jednoznacznie, że w omawianej placówce oświatowej doszło do zaistnienia problemów związanych z zarządzaniem szkołą przez dyrektora i uzyskiwanymi niskimi efektami kształcenia młodzieży (ewaluacja problemowa na poziomie oceny „D”). Ustalono, że szkoła nie spełnia wymagań w zakresie: procesu edukacyjnego; nabywania przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej; zarządzania szkołą lub placówką służącą jej rozwojowi. Ujawniono nieprawidłowości w zakresie wypełniania obowiązków wynikających z pełnienia przez (…) funkcji dyrektora szkoły, szczególnie w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego, kierowania pracą Rady Pedagogicznej, tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi szkoły. Powyższe skutkowało wdrożeniem programu naprawczego dotyczącego organizacji procesów edukacyjnych przebiegających w szkole. Niestety zdaniem Sądu, z analizy treści protokołów kontroli doraźnych wynika niezbicie, że stwierdzone uchybienia podczas sprawowanego nadzoru kuratorskiego nie były przez ówczesnego dyrektora realizowane lub zostały zrealizowane tylko w nieznacznej części, pomimo tego że był on terminowo zobowiązany do ich wykonania i za każdym razem nie wnosił uwag do treści protokołów i zaleceń pokontrolnych. W ocenie Sądu , przedstawione dowody z ww. dokumentów, niezbicie wskazują, że powód nie wywiązywał się w sposób prawidłowy z powierzonych jemu obowiązków dyrektora szkoły. Przyjęta przez niego pasywna postawa i fakt nie wdrażania zaleceń pokontrolnych nie znajdują uzasadnienia i nie tłumaczą w jakikolwiek sposób, dlaczego nie podjął skutecznych działań zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Powyższe , w ocenie Sądu, dawało prawo organowi prowadzącemu tę placówkę oświatową, do podjęcia radykalnego rozwiązania skutkującego odwołaniem powoda ze stanowiska. Wskazać należy, że zarzuty postawione powodowi w Zarządzeniu z 11 lipca 2018r. nr288/18 znalazły również potwierdzenie w zeznaniach świadków: J.P. wizytatora w Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Potwierdziła ona, że z uwagi na niskie wyniki egzaminów zewnętrznych i złe funkcjonowanie szkoły , powód jako dyrektor szkoły został zobowiązany do stworzenia programu naprawczego i wykonania zaleceń pokontrolnych Świadek podała, że podczas kontroli, którą przeprowadzała w we wrześniu 2016roku dyrektor gubił się w poszukiwaniu dokumentów, które w stosie leżały w szafe, a zdarzyło się, że nie mógł danego odnaleźć. Świadek wskazała, że dyrektor w sposób nieprawidłowy, tj. fragmentaryczny, niepełny sprawował nadzór pedagogiczny, a działania zaplanowane do wykonania w poprzednim roku, nie były wykonane i nie uzyskała wyjaśnienia dlaczego tak się stało. Zaznaczyła, że dyrektor nie potrafł wytłumaczyć dlaczego zaplanował pewnego typu zadania, które w jej ocenie nie pasowały do potrzeb szkoły. Przytoczyła jego wypowiedź, że jako wytłumaczenie podał, że może nie nadaje się na tę funkcję i ma za dużo obowiązków. Świadek zarzuciła powodowi podejmowanie działań pozornych, brak odpowiedzialności. Potwierdziła fakt, że powód nigdy nie zakwestionował żadnego z zaleceń pokontrolnych, a wręcz współpracował i przyznawał się do tego czego nie zrobił. Zdaniem świadka skala tych nieprawidłowości i zaniedbań powoda jako dyrektora złożyła się na końcowy efekt – odwołania powoda z zajmowanego stanowiska. Świadek potwierdziła ,że Podlaski Kurator Oświaty w lutym 2017roku wyraziła pozytywną opinię co do odwołania powoda z zajmowanego stanowiska w trybie art. 38 ust. 2 ustawy o systemie oświaty (dowód: zeznania świadka J.P. – k. 184 -185). Świadek S.J. – Wójt Gminy Kołaki Kościelne stwierdził, iż z uwagi na skalę nieprawidłowości w zakresie pracy powoda na zajmowanym stanowisku, ustaloną w postępowaniu nadzorczym ( kontrole doraźne , audyt), naciski radnych i mieszkańców gminy podjął decyzję o odwołaniu powoda z funkcji kierowniczej. W ocenie świadka podane w Zarządzeniu z 11 lipca 2018r. nr 288/18 fakty wskazują na uchybienia powoda jako dyrektora szkoły, ich skalę i wagę i uzasadniają decyzję o jego odowlaniu w trybie wskazanym w tym zarządzenia. Zaznaczył, że nowy dyrektor szkoły doprowadził do zmniejszenia ilości uchybień i wzrostu poziomu kształcenia (zeznania świadka S.J. k. 185,186).

W związku z powyższym, Sąd nie zgodził się z podniesionymi przez powoda zarzutami, że do jego odwołania doszło niezgodnie z prawem i że z treści Zarządzenia z dnia 11 lipca 2018r. nr 288/18 nie wynikają motywy, którymi kierował się organ prowadzący pozbawiając go funkcji kierowniczej i że nie przedstawiono żadnej argumentacji czy wyjaśnień stanowiska. W ocenie Sądu z analizy treści tego dokumentu jednoznacznie wynika, jakiego typu nieprawidłowości w funkcjonowaniu placówki i pracy powoda jako dyrektora szkoły zostały stwierdzone, określona została ich skala. Zdaniem Sądu organ prowadzący szczegółowo wykazał i omówił zarzuty przedstawione powodowi. Bezspornie wskazano,  że osobą odpowiedzialną za ich powstanie jest powód jako dyrektor szkoły.

Ustalono, że wytyczne i zalecenia kontrolne, nie zostały przez dyrektora wdrożone. Sąd, po analizie zebranego w sprawie materiału dowodowego, tj. załączonych do akt dokumentów i zeznań powołanych świadków stwierdził, że pozwany pracodawca wykazał, iż przyczyny podane powodowi w dokumencie jego odwołania z funkcji dyrektora były rzeczywiste, prawdziwe i znalazły oparcie w ustalonym przez Sąd stanie faktycznym. Powyższe , w ocenie Sądu, dowodzi zasadności podjętych przez organ prowadzący działań skutkujących odwołaniem powoda z zajmowanego stanowiska dyrektora. Sąd w pełni podzielił stanowisko strony pozwanej co do przyczyn odwołania powoda ze stanowiska dyrektora, charakteru tych uchybień, jak i stopnia ich doniosłości pod kątem oceny, czy mogły one skutkować jego odwołaniem ze stanowiska dyrektora na podstawie art. 66ust. 1 pkt. 1lit.b ustawy Prawo oświatowe. Zdaniem Sądu, w kontekście ustalonych powyżej okoliczności, nie zasługuje na uwzględnienie podnoszony przez [powoda zarzut braku o negatywnej oceny jego pracy i wykonywania zadań. Powód wskazał bowiem na pozytywną ocenę swojej pracy, sporządzoną w roku 2014r. przez poprzedniego wójta. Zdaniem Sądu, z uwagi na treść postawionych powodowi w Zarządzeniu z dnia 11 lipca 2018r. nr 288/18 zarzutów i przedstawionych dowodów z dokumentów ,w tym dowodu z audytu dotyczącego gospodarki fnansowej szkoły, realizacji ustawy o ochronie danych osobowych, realizacji efektywności wdrożenia i realizacji kontroli zarządczej , realizacji zaleceń pokontrolnych i protokołów kontroli przeprowadzonych przez organ nadzoru pedagogicznego –Kuratorium Oświaty w Białymstoku, należy uznać, że zostały spełnione przesłanki wskazane w art.66 ust. 1 pkt. 1 lit. b Prawa oświatowego. Sąd uznał także za chybione twierdzenia [powoda, że likwidacja stanowisk wicedyrektora szkoły, pedagoga i konserwatora, doprowadziła do nieprawidłowości w stanie budynku, bezpieczeństwa i nieprawidłowości organizacyjnych. Pomiędzy likwidacją tych stanowisk, a stwierdzonymi uchybieniami w wykonywaniu powierzonych powodowi zadań nie ma związku. To powód jako dyrektor odpowiadał za prawidłowe funkcjonowanie szkoły. Zupełnie bezzasadne i sprzeczne z przedstawionym materiałem dowodowym są twierdzenia powoda, że realizował zalecenia z kontroli doraźnych w określonym terminie. Przeczą temu bowiem ustalenia protokołów kontroli doraźnych i zeznania świadka J.P. oraz wnioski wypływające z przeprowadzonego audytu.

Powyższe świadczy także o tym, że decyzja o odwołaniu go z funkcji dyrektora nie miała ,wbrew opinii powoda, charakteru dowolnego lub arbitralnego, a wręcz przeciwnie została zdaniem Sądu szczegółowo uzasadniona i rzetelnie dowiedziona. Wskazać należy ponadto, że powód nie zakwestionował, że przeprowadzona ewaluacja uplasowała szkołę na poziomie „D” (jednym z niższych). Dlatego też wskazane przez niego w pozwie argumenty świadczące o wysokim poziomie nauczania stoją w sprzeczności z ustaleniami kontroli doraźnych, raportu z ewaluacji problemowej w zakresie wyników nauczania . Podniesione ponadto przez powoda w stosunku do osoby wójta zarzuty natury osobistej, w ocenie Sądu ,okazały się gołosłowne. Powód nie przedstawił żadnych dowodów na tę okoliczność . Wójt S.J. zeznał zaś ,że kierował się oceną pracy powoda jako dyrektora i opiniami innych, zewnętrznych podmiotów zainteresowanych prawidłowym funkcjonowaniem szkoły, a nie swoimi osobistymi uprzedzeniami wobec powoda , mającymi kontekst polityczny.

Orzeczenie to pokazuje,  że Wójt Gminy Kołaki Kościelne postąpił słusznie, odwołując dyrektora ze stanowiska na podstawie negatywnej oceny pracy oraz licznych nieprawidłowości stwierdzonych w prowadzeniu placówki.
Kolejny zabłąkany psiak poszukuje swojego właściciela

Poszukujemy właściciela pieska domowego, który zabłąkał się w miejscowości Kołaki Kościelne. Wiek ocenia się na około 2 lat. Osobę, która rozpoznaje swojego pupila prosimy o kontakt telefoniczny do Urzędy Gminy w Kołakach Kościelnych: 86 270 30 26 w. 23, pok. nr 23.
Sukcesy hodowców z gminy Kołaki Kościelne na Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie

XXVI edycja Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie, która odbyła się w dniach 29-30 czerwca 2019r. przeszła już do historii. Przez dwa dni zwiedzający mogli podziwiać najpiękniejsze zwierzęta, a hodowcy zbierać laury za swoje sukcesy hodowlane. W trakcie wystawy oceniano między innymi bydło mleczne, a ich właściciele otrzymali prestiżowe wyróżnienia, które odebrali z rąk Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Czerwcową Wystawę tradycyjnie już odwiedziło wielu znamienitych gości, zwiedzających oraz wystawców. W wystawie brali udział hodowcy z terenu powiatu zambrowskiego w tym trzech rolników z gminy Kołaki Kościelne: Leszek Gosk, Piotr Szeligowski oraz Paweł Kulesza.

Komisja oceniająca zwierzęta przyznała tytuł superchampiona krowie Maga należącej do Pawła Kuleszy (gm. Kołaki Kościelne). Pełna lista wyróżnień, których było wiele znajduje się w tabeli poniżej.

Gratulacje oraz nagrody rzeczowe rolnikom za ich osiągnięcia oraz promocję gminy Kołaki Kościelne przekazał w trakcie wystawy Wójt Gminy Pan Sylwester Jaworowski.

Bydło mleczne – tytuł superczempiona:

Kategoria  

Nazwa zwierzęcia

 

 

Hodowca – wystawca (adres)

 

Krowy Maga Kulesza Paweł

Rębiszewo Zegadły 1

18-315 Kołaki Kościelne

 

Bydło mleczne – tytuł czempiona

Kategoria  

Nazwa zwierzęcia

 

Hodowca – wystawca (adres)

 

Jałowica w wieku 10-12 m-cy rasa PHF odmiana HO Piska Kulesza Paweł

Rębiszewo Zegadły 1

18-315 Kołaki Kościelne

 

Jałowica w wieku 22-24 m-cy rasa PHF odmiana HO Milla Kulesza Paweł

Rębiszewo Zegadły 1

18-315 Kołaki Kościelne

 

Krowy – I laktacja starsze, rasa PHF odmiana HO

 

Rozi Kulesza Paweł

Rębiszewo Zegadły 1

18-315 Kołaki Kościelne

 

Krowy – laktacja II, rasa PHF odmiana HO Ezra Szeligowski Piotr

Łubnice Krusze 6

18-315 Kołaki Kościelne

Krowy – III laktacja i dalsze, rasa PHF odmiana HO Maga Kulesza Paweł

Rębiszewo Zegadły 1

18-315 Kołaki Kościelne

 
prawo_miniatura

Uchwała w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych

Załączniki: