OPS Pomoc

Dofinansowania ze środków PFRON dla kombatantów

Kołaki Kościelne, 2019-01-11

420.3.2019

INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach  Kościelnych w nawiązaniu do pisma PCPR 8282.2.19 z dnia 03.01.2019 r. z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie uprzejmie informuje, iż kombatanci posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mają możliwość wnioskowania  o dofinansowania ze środków PFRON do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, środków ortopedycznych i pomocniczych, likwidacji barier w komunikowaniu się, technicznych, architektonicznych oraz do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.

Powyższe wnioski można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30 lub telefonicznie (86 270 30 39).

 

 

 KIEROWNIK

Dorota Bogdańska
OPS Pomoc

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

W dniu 1 stycznia 2019 r. weszła w życie zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.) – od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

W związku z powyższym modyfikacji uległ wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu – aby umożliwić rodzicom i małżonkom rodziców wykazanie na wniosku także tych dzieci, które nie spełniają już warunków ustawy, na nowym formularzu dodana została nowa rola osoby w rodzinie: „dziecko, które było na utrzymaniu rodzica/rodziców lub małżonka rodzica, niespełniające obecnie warunków wskazanych w ustawie o Karcie Dużej Rodziny”. Do nowej roli dodano stosowne objaśnienia dla wnioskodawcy, informujące jakie warunki muszą zostać spełnione, aby przyznanie Karty Dużej Rodziny było możliwe również dla dzieci.

Formularze te są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Rodzinnej, pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziniy-lub-wydanie-duplikatu.

lub w siedzibie OPS w Kołakach Kościelnych, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne. Wniosek można również złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl).


Druki w formie elektronicznej do pobrania:

 1. Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny
 2. Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej – ZKDR-03
 3. Informacja o osobach mogących wyświetlać Kartę w formie elektronicznej – ZKDR-04
 4. Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej – ZKDR-01

                                                                                                                                  Kierownik OPS
OPS Pomoc

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Kołaki Kościelne, 31.12.2018 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kołakach Kościelnych
ul. Kościelna 11
18-315 Kołaki Kościelne

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie,  która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Osoby zainteresowane przyznaniem pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych mogą zgłaszać się do tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej celem uzyskania szczegółowych informacji.

Pomoc przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego, za pomocą którego pracownicy socjalni weryfikują sytuację rodzinną, zdrowotną, mieszkaniową i dochodową osoby zainteresowanej oraz dokumentów potwierdzających sytuację życiową.

Ponadto w przypadku ubiegania się o usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze należy przedstawić  zaświadczenie lekarskie stwierdzające konieczność korzystania z powyższej pomocy.

Kierownik OPS
Dorota Bogdańska

Sporządziła:

Paula Skorowska
ops

Rozstrzygnięcie konkursu „Źródło rodzinnej mocy – to święta bez przemocy”

Konkurs został zorganizowany w ramach prac Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Kołaki Kościelne. Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa w Kołakach Kościelnych, Szkoła Podstawowa w Szczodruchach oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych,

Do konkursu zgodnie z Regulaminem zakwalifikowano 48 spośród 49 zgłoszonych prac.

Komisja dokonała oceny prac w poszczególnych kategoriach – biorąc pod uwagę pomysłowość, tematykę i staranność w wykonaniu pracy. Po przeprowadzeniu analizy prac, wyłoniono laureatów w poszczególnych kategoriach:

klasy 0-II:

I miejsce – Nikola Wiercioch, kl. II,  Magdalena Gołaszewska, kl. I

II miejsce – Karolina Zakrzewska, kl. 0

III miejsce – Emilia Zawistowska, kl. II, Alicja Ciborowska, kl. II

wyróżnienie: Zuzanna Kuczewska, kl. 0, Maja Krajewska, kl. II, Daniel Konarzewski, kl. II

klasy III-IV:

I miejsce – Syriusz Żdanuk, kl. III

II miejsce – Patrycja Grodzka, kl. III

III miejsce – Julia Krajewska, kl. IV

wyróżnienie: Izabela Borkowska, kl. III, Błażej Tymiński, kl. IV

klasy V-VII:

I miejsce – Krystian Wiercioch, kl. V

II miejsce – Julia Jałbrzykowska, kl. VII, Natalia Kotowska, kl. VII

III miejsce – Gabriela Kaliszczyk, kl. VI, Natalia Gołaszewska, kl. V

wyróżnienie: Michalina Ciborowska, kl. V, Paulina Jałbrzykowska, kl. V

Klasy II-III Gimnazjum:

I miejsce – Magdalena Kossakowska, kl. III gim.

II miejsce – Aleksandra Rudnicka, kl. VIII

III miejsce – Anna Piłkowska, kl. VIII

Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się 18 grudnia 2018 r. w Szkole Podstawowej w Kołakach Kościelnych. Nagrody ufundował Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych.

Jury oraz organizatorzy dziękują uczniom za wykonanie pięknych prac. Słowa podziękowania kierują również do rodziców i nauczycieli, którzy wspierali dzieci w twórczej pracy.

Konkurs organizowany był w ramach działań profilaktycznych ograniczenia przemocy w rodzinie.
opsbn1

Życzenia Świąteczne

opsbn1
prawo_miniatura

Lista podmiotów w województwie podlaskim świadczących pomoc osobom opuszczającym jednostki penitencjarne – zgłoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego (PDF, 108kB)

Lista podmiotów w województwie podlaskim świadczących pomoc osobom opuszczającym jednostki penitencjarne – zgłoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego dostępna jest w załączniku.

ZAŁĄCZNIKI:
ZAŁĄCZNIK 1. Lista podmiotów.
sz

Informacja o pomocy w ramach działania „Sieci Życia”

Kołaki Kościelne, 11.12.2018 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kołakach Kościelnych
ul. Kościelna 11
18-315 Kołaki Kościelne

 

420.33.2018

INFORMACJA

            Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych uprzejmie informuje, iż Stowarzyszenie „Społeczna Krajowa Sieć Ratunkowa” oferuje osobom chorym, niesamodzielnym, samotnym, starszym czy też doświadczającym przemocy w rodzinie objęcie całodobową pomocą w ramach działania Sieci Życia.

Rozwiązanie to – przycisk Sieci Życia – jest niezbędne w przypadku nagłego zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa obywateli (poprzez wciśnięcie przycisku następuje uruchomienie automatycznego, natychmiastowego wezwania pomocy). Ww. rozwiązanie daje możliwość zaalarmowania odpowiednich służb nawet wtedy, gdy dana osoba nie jest w stanie zadzwonić i powiedzieć komu i gdzie udzielenie pomocy jest niezbędne. W ramach Sieci Życia dyżurujący przez całą dobę operatorzy niezwłocznie po otrzymaniu sygnału przekazują wezwanie odpowiednim, do zasygnalizowania zagrożenia, służbom, które podejmują skuteczną interwencję.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie oraz wysłaniem zgłoszenia do Sieci Życia   mogą zwrócić się do tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne o pomoc w wysłaniu zgłoszenia.

      Kierownik OPS

Dorota Bogdańska

Sporządziła:

Paula Skorowska

sz
OPS Pomoc

Bezpłatna pomoc osobom w wieku senioralnym w doprowadzeniu do unieważnienia nieuczciwych umów, na których zawarcie zostali namówieni przez różnych naciągaczy

Kołaki Kościelne, 11.12.2018 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kołakach Kościelnych
ul. Kościelna 11
18-315 Kołaki Kościelne

 

420.32.2018

INFORMACJA

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych uprzejmie informuje, iż Stowarzyszenie POLSKIE RADIO OBYWATELSKIE Przedstawiciel Europejskiej Federacji Radia Obywatelskiego udziela bezpłatnej pomocy osobom w wieku senioralnym w doprowadzeniu do unieważnienia nieuczciwych umów, na których zawarcie zostali namówieni przez różnych naciągaczy.

Osoby zainteresowane pomocą (wypełnieniem i wysłaniem wniosku o podjęcie interwencji) mogą zwrócić się do tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych,
ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne.

      Kierownik OPS

Dorota Bogdańska

 

Sporządziła:

Paula Skorowska

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Załącznik 1AIDS

1 grudnia – Światowy Dzień AIDS

Z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) od 1988 roku dzień 1 grudnia jest uroczyście obchodzony jako Światowy Dzień AIDS. Święto to ma na celu umożliwienie organizacjom rządowym, pozarządowym i lokalnym oraz osobom indywidualnym zwrócenie uwagi na walkę z AIDS. Ma także na celu uświadomienie konieczności pomocy ludziom zakażonym wirusem HIV i chorym na AIDS oraz ich rodzinie i bliskim.

Nieodłącznym elementem obchodów Światowego Dnia AIDS jest Czerwona Kokardka – symbol solidarności z osobami żyjącymi z HIV, chorymi na AIDS oraz ich bliskimi. Obecność Kokardki w sferze publicznej przypomina, że osoby żyjące z HIV są pełnoprawnymi członkami społeczeństwa i powinny mieć możliwość życia i pracy w swoim środowisku, pamiętając równocześnie o obowiązku ochrony innych przed zakażeniem.

Ograniczanie rozprzestrzeniania się HIV/AIDS jest w Polsce, jak i na całym świecie, jednym z priorytetowych zagadnień zdrowia publicznego. Wprowadzenie leczenia antyretrowirusowego (ARV) spowodowało spadek liczby zachorowań na AIDS oraz spadek śmiertelności z powodu AIDS w krajach rozwiniętych. Ujednolicone i zintegrowane leczenie ARV dla wszystkich regionów Polski prowadzone jest od 2001 roku w ramach programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pn.: „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących
z wirusem HIV w Polsce”. Program jest zgodny z zaleceniami i zobowiązaniami międzynarodowymi podjętymi na szczeblu globalnym i regionalnym. Przez te lata w Polsce udało się zorganizować modelowy system opieki nad pacjentami zakażonymi HIV i chorymi na AIDS, który w wielu krajach wskazywany jest jako wzór. W tym czasie, dzięki zastosowaniu nowych leków, zmieniło się oblicze choroby, która ze śmiertelnej stała się przewlekłą. Zmienił się również profil osób, które się zakażają. Już nie mówi się
o szczególnych grupach które zakażają się HIV lecz o zachowaniach ryzykownych, narażających na to zakażenie. A to znaczy, że każda osoba podejmująca takie ryzyko może się zakazić.

Na świecie żyje blisko 37 mln osób zakażonych wirusem HIV. Po trzydziestu latach od wykrycia w Polsce pierwszego zakażenia szacuje się, że nawet 35 tys. osób żyje z wirusem HIV, a prawie co druga o tym nie wie i może nieświadomie zakażać. Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny od wdrożenia badań w 1985 r. do 31 grudnia 2017 r. zakażenie HIV stwierdzono u 22.657 obywateli Polski i u osób innego obywatelstwa przebywających na terenie Polski. Wśród ogółu zarejestrowanych zakażonych było co najmniej 6.347 zakażonych w związku z używaniem narkotyków, 1.758 zakażonych poprzez kontakt heteroseksualny oraz 3.451 poprzez kontakt seksualny pomiędzy mężczyznami. Ogółem odnotowano 3.558 zachorowań na AIDS; 1.382 chorych zmarło.

Obecnie zakażenie wirusem HIV nie powoduje natychmiastowego zagrożenia utraty życia. Dzięki leczeniu antyretrowirusowemu i szybkiemu wykryciu wirusa w organizmie można przeżyć długie lata, aż do naturalnej śmierci.

 

Liczba przypadków zarejestrowanych w 2017 r. wg województw
Województwo HIV AIDS Zgony
chorych
na AIDS
P O L S K A 1526 120 24
1. Dolnośląskie 147 14 4
2. Kujawsko-Pomorskie 26 1 1
3. Lubelskie 21
4. Lubuskie 32 2 1
5. Łódzkie 63 12 4
6. Małopolskie 162 6
7. Mazowieckie 330 6
8. Opolskie 18 1
9. Podkarpackie 29 1
10. Podlaskie 30 11 2
11. Pomorskie 67 6
12. Śląskie 182 20 5
13. Świętokrzyskie 10 2
14. Warmińsko-Mazurskie 28 10 1
15. Wielkopolskie 206 20 4
16. Zachodniopomorskie 72 8 2
Brak danych 103

*Powyższy materiał został opracowany w oparciu o dane z Krajowego Centrum ds. AIDS oraz Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny
sport

KONKURS „ŹRÓDŁO RODZINNEJ MOCY TO ŚWIĘTA BEZ PRZEMOCY”

Szkoła Podstawowa w Kołakach Kościelnych

Stowarzyszenie „EDUKATOR” w Łomży. Publiczna Szkoła Podstawowa w

oraz

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych

ogłaszają konkurs plastyczny na pracę o tematyce:

„ŹRÓDŁO RODZINNEJ MOCY to ŚWIĘTA BEZ PRZEMOCY”

 

1.Celem konkursu jest:

– zwiększenie świadomości w zakresie wiedzy o przemocy w rodzinie obejmujące wszelkie odmiany złego traktowania tych członków rodziny, którzy nie są w stanie skutecznie się bronić,

– promowanie właściwych relacji w rodzinie,

– zapobieganie niewłaściwym zachowaniom w szkole i w domu.

 

 1. Uczestnicy konkursu:

Uczestnikami konkursu są uczniowie Szkoły Podstawowej w Kołakach Kościelnych oraz Szkoły Podstawowej w Szczodruchach.

 

 1. Zakres  tematyczny:

Tematem konkursu jest wykonanie przez uczniów pracy plastycznej związanej z problematyką dostrzegania objawów przemocy w rodzinie i odwadze przeciwstawienia się jej oraz promowanie właściwych relacji wśród członków rodziny.

 

 1. Zadania dla uczestników konkursu:

Do konkursu należy zgłaszać prace plastyczne:

 1. zgodne tematycznie z ideą konkursu.
 2. w technikach dowolnych (oprócz naklejanych gotowych i łatwo kruszących się elementów)
 3. c. format : A 4 lub A 3

 

 1. Zasady konkursu

Każdy uczestnik może przekazać na konkurs tylko 1 pracę plastyczną.

Prace będą przyjmowane do 10 grudnia 2018r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Kołakach Kościelnych.

Wyłonienie zwycięzców konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 22 grudnia 2018 r.

Na odwrocie pracy należy umieścić imię i nazwisko, szkołę oraz klasę.

 

 1. Zasady oceny prac i przyznawania nagród:

Jury powołane przez organizatorów dokona oceny prac w czterech kategoriach wiekowych:

– kategoria pierwsza – Kl. 0 – II

– kategoria druga – Kl. III – IV

– kategoria trzecia – Kl. V-VII

– kategoria czwarta – uczniowie klasy VIII i gimnazjum.

Ocena prac będzie dotyczyć w szczególności:

– zgodności z tematyką

– inwencji i pomysłowości prezentacji tematyki

– ogólnego wrażenia estetycznego

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku dostępny jest w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Kołakach Kościelnych i Szkoły Podstawowej  w Szczodruchach oraz na stronach internetowych: www.zskolaki.superszkolna.pl, www.szczodruchy.sosedukator.pl oraz na stronie www.kolaki.pl w zakładce Jednostki Organizacyjne – Ośrodek Pomocy Społecznej.

Nagrody rzeczowe i dyplomy zostaną wręczone w wyznaczonym przez organizatora miejscu i czasie, o którym laureaci zostaną powiadomieni.

ZAPRASZAMY!

 

ZAŁĄCZNIKI:

 1. ZGODA NA KONKURS 2018