OPS Pomoc

Bazy teleadresowe instytucji, podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

ZAŁĄCZNIKI:

 
OPS Pomoc

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Kołaki Kościelne, 04.06.2019 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kołakach Kościelnych
ul. Kościelna 11
18-315 Kołaki Kościelne

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze skierowane są zarówno do osób samotnych w wieku 75 lat i więcej, a także do osób pozostających w rodzinach, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Osoby zainteresowane przyznaniem pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych proszone są o zgłoszenie się do tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych, ul. Kościelnej 11 celem złożenia wniosku o udzielenie ww. wsparcia.

Pomoc przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego, za pomocą którego pracownicy socjalni weryfikują sytuację rodzinną, zdrowotną, mieszkaniową i dochodową osoby zainteresowanej oraz dokumentów potwierdzających sytuację życiową.

Ponadto w przypadku ubiegania się o usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze należy przedstawić  zaświadczenie lekarskie stwierdzające konieczności korzystania w powyższej pomocy.

Kierownik OPS
Dorota Bogdańska

Sporządziła:

Paula Skorowska
OPS Pomoc

Informacja dotycząca oferty NZOZ „MD CARE”

Kołaki Kościelne, 04.06.2019 r.

INFORMACJA

                     Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych uprzejmie informuje, iż NZOZ „MD CARE” Centrum Leczenia Chorób Cywilizacyjnych od 1 stycznia 2019 r. oferuje bezpłatną pomoc w ramach oddziałów terapii uzależnień oraz leczenia zaburzeń nerwicowych, związanych ze stresem i pod postacią somatyczną. Ponadto na oddziałach psychogeriatrii z pomocy mogą skorzystać również osoby po 60 roku życia w ramach leczenia stacjonarnego lub w formie oddziałów dziennych, finansowanych przez NFZ.  Przyjęcie na każdy z oddziałów odbywa się na podstawie skierowania od lekarza POZ lub specjalisty i konsultacji diagnostyczno – kwalifikacyjnej.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.psychoterapia-mdcare.pl.

 

Kierownik

Dorota Bogdańska

Sporządziła:
Dorota Dworakowska

ZAŁĄCZNIKI:
OPS Pomoc

ANKIETA BADAWCZA NA TEMAT ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE – za 2019 rok

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych zwraca się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, która pomoże w opracowaniu „Diagnozy potrzeb oraz oceny problemu przemocy w rodzinie” na terenie gminy Kołaki Kościelne.
Aby opracować niniejszą diagnozę potrzebna jest współpraca całej społeczności Gminy. Prosimy o poważne potraktowanie ankiety i przemyślane odpowiedzi na zawarte w niej pytania.
Ankieta ma charakter anonimowy. Formularz ankiety dostępny jest na stronie internetowej www.kolaki.pl, zakładka – jednostki organizacyjne – OPS – przeciwdziałanie przemocy oraz w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych, pokój nr. 28, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30.
Wypełnione ankiety prosimy składać do 31.05.2019 r.:
* osobiście w OPS Kołaki Kościelne,
* za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ops@kolaki.pl,
* przesłać bezpośrednio po wypełnieniu ankiety, za pomocą kreatora on-line Google Forms – udostępnionego na stronie internetowej www.kolaki.pl, zakładka – jednostki organizacyjne – OPS – przeciwdziałanie przemocy.

 

Link do anonimowej Ankiety on-line: https://docs.google.com/forms/d/1d1MbPVZvRvULEKUiknqJGdrM-jUR41ISdJleFX4pG3Q

Wersja do druku:
OPS Pomoc

Internetowe Konto Pacjenta

Kołaki Kościelne, 06.05.2019 r.

INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych w nawiązaniu do pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Wydział Polityki Społecznej z dnia 29.04.2019 r. informuje,  iż Ministerstwo Zdrowia wraz z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia udostępniło usługę dla obywateli – Internetowe Konto Pacjenta (IKP).

IKP jest internetową aplikacją dostępną pod linkiem https://pacjent.gov.pl, dzięki której można odnaleźć informacje o swoich danych medycznych, które dotychczas były rozproszone w różnych miejscach. Za pomocą aplikacji można odebrać e-receptę, a następnie między innymi weryfikować historię zrealizowanych recept mając tym samym dostęp np. do dawkowania jakie zalecił lekarz czy do wykazu zakupionych w ostatnim czasie leków. Logując się do IKP widoczny jest  również dostęp do historii wizyt, za które zapłacił NFZ, a w przypadku rodziców, również do analogicznych danych dzieci.

Dostęp do IKP może uzyskać każdy za pomocą dwóch kroków:

 1. Założenie Profilu Zaufanego – jeżeli jeszcze nie jest założony
 2. Logowanie do IKP następuje na stronie www.pacjent.gov.pl za pomocą Profilu Zaufanego.

 

Kierownik

Dorota Bogdańska
OPS Pomoc

Informacja o możliwości skorzystania ze wsparcia psychologicznego.

Kołaki Kościelne, 10.04.2019 r.

INFORMACJA

             Uprzejmie informujemy, iż w dniach: 5 kwietnia 2019 r. i 9 kwietnia 2019 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych zostało zorganizowane wsparcie psychologiczne w ramach projektu „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji LGD Brama na Podlasie”.

Z powyższej pomoc skorzystało 5 osób z terenu  gminy Kołaki Kościelne, które miały możliwość uzyskania wsparcia w ramach indywidualnej rozmowy ze specjalistą.

Ponadto informujemy, iż osoby zainteresowane wsparciem psychologicznym mogą zgłaszać  się do tutejszego Ośrodka celem uzyskania szczegółowych informacji.

 

Kierownik

Dorota Bogdańska
OPS Pomoc

Wsparcie psychologiczne dla osób z terenu gminy Kołaki Kościelne zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Kołaki Kościelne, 20.03.2019 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kościelna 11
18-315 Kołaki Kościelne

INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych informuje o możliwości skorzystania  ze wsparcia psychologicznego dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznych w ramach projektu: „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji LGD Brama na Podlasie”, realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”.

Osoby  zainteresowane, które chcą skorzystać z usług psychologa, prosimy o zgłaszanie się do tutejszego Ośrodka celem wypełnienia formularza zgłoszeniowego do dnia  28.03.2019 r.

 Kierownik :
 Dorota Bogdańska

Sporządziła:

Paula Skorowska
spes

Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

spesProgram Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Jest to program pomocy socjalnej ukierunkowanej na uzyskanie trwałej poprawy sytuacji życiowej rodziny stypendysty, która deklaruje gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości pokonania trudności.

Chcemy pomóc tym, którzy ze swym cierpieniem i ogromnymi problemami pozostają osamotnieni. Utworzyliśmy fundusz pomocy stypendialnej aby zebrane środki rozdysponować wśród najbardziej potrzebujących. Procedury programu zostały przez nas tak zaplanowane, by w jak najmniejszym stopniu obciążały wnioskodawców i stypendystów. Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia składają drogą elektroniczną wniosek, do którego nie są załączane żadne dokumenty. Dopiero po analizie wniosków kontaktujemy się z rodzinami, wstępnie zakwalifikowanymi do programu, które kompletują potrzebną dokumentację i przesyłają nam do weryfikacji.

Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin – jest ono przyznawane na okres jednego roku z możliwością kontynuacji. Przyznane świadczenie pieniężne (stypendium) nie wymaga żadnego rozliczania i dokumentowania wydatków. O przeznaczeniu uzyskanych w ten sposób środków decyduje rodzina.

Wnioski przyjmujemy do dnia 30 marca 2019 roku

Jeśli Twoje dziecko znajduje się w ciężkim stanie klinicznym, wymaga całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, nie ukończyło 25 roku życia, a Twoja rodzina znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, jesteś potencjalnym adresatem naszego stypendium.

Wszystkie informacje na stronie internetowej: www.dla-dzieci.spes.org.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES
Organizacja Katolicka ∙ Organizacja Pożytku Publicznego
1% KRS: 00000 14574
Katowice ∙ ul. Kościuszki 46 ∙ tel. 32 205 38 80
www.spes.org.pl ∙ e-mail: spes@spes.org.pl
OPS Pomoc

Informacja Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

INFORMACJA

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach  Kościelnych w nawiązaniu do pisma Nr DSE1-K0818-075-4-2/19 z dnia 31 stycznia 2019 r. z 12uprzejmie informuje, iż w roku 2019 nie przewidziano środków przeznaczonych do przekazania gminom na wykonywanie zadań z zakresu pomocy pieniężnej dla kombatantów i innych osób uprawnionych, realizowanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej.

Ww. osoby uprawnione znajdujące się w trudnej sytuacji mogą zwrócić się o pomoc pieniężną bezpośrednio do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wzór wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej oraz szczegółowe informacje dotyczące procedury wnioskowania o pomoc dostępne są na stronie internetowej Urzędu (www.kombatanci.gov.pl).

 

KIEROWNIK

Dorota Bogdańska

 
OPS Pomoc

Informacja o ośrodkach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Kołaki Kościelne, 2019-02-05

Informacja o ośrodkach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych  zachęca osoby pokrzywdzone przestępstwem i członków ich rodzin do skorzystania ze wsparcia ośrodków, świadczących nieodpłatną pomoc prawną, psychologiczną, materialną i rzeczową na terenie województwa podlaskiego.

OKRĘGOWY OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM  W ŁOMŻY
Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT prowadząc Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem zaprasza osoby pokrzywdzone przestępstwem i członków ich rodzin, a także świadków i osób im najbliższych do skorzystania z naszej nieodpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, materialnej, rzeczowej i wolontarystycznej.

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem zapewnia nieodpłatnie:

 • pomoc prawną*,
 • pomoc psychologiczną*,
 • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów przez mediację*,
 • pomoc tłumacza j. obcego i tłumacza migowego*,
 • wsparcie doradcy zawodowego oraz specjalisty w zakresie pozyskiwania środków finansowych,
 • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz wyrobów medycznych, niezbędnych w procesie leczniczym,
 • pokrywanie kosztów zakupu żywności lub bonów żywnościowych,
 • pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej,
 • finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny,
 • pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na zasadach indywidualnego kształcenia,
 • pokrywanie kosztów szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 • finansowanie kosztów wyjazdów zorganizowanych dla małoletnich,
 • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw związanych z uzyskiwaniem pomocy,
 • pokrywanie kosztów zakupu urządzeń i wyposażenia,
 • pomoc opiekuna pokrzywdzonego.

Zapewniamy pokrzywdzonemu bezpłatność w uzyskaniu wsparcia oraz dyskrecję w zakresie świadczonej pomocy psychologicznej, prawnej i finansowej.

 Telefoniczna Poradnia dla Pokrzywdzonych Przestępstwem CZYNNA CAŁĄ DOBĘ 

tel. 884 657 604

Jeżeli potrzebujesz pomocy, zadzwoń lub zgłoś się pod jeden z niżej podanych adresów:

 

1)  OKRĘGOWY OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM  W ŁOMŻY

Stowarzyszenie Wspierania Edukacji I Rynku Pracy
18-400 Łomża, ul. Wojska Polskiego 113
kom. 884 657 604
e-mail: pokrzywdzeni.lomza@pryzmat.org.pl

Doradca ds. osób pokrzywdzonych:
Poniedziałek: 12.00-20.00
Wtorek – piątek: 09.00 – 16.00
Sobota 8.00-12.00

 2) LOKALNY PUNKT POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W ZAMBROWIE

Stowarzyszenie Abstynenta „Ostoja”
18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3
kom. 518 595 707
e-mail:pokrzywdzeni.zambrow@pryzmat.org.pl

Doradca ds. osób pokrzywdzonych:
Poniedziałek: 16.00-18.00
Czwartek: 16.00-18.00

 3) LOKALNY PUNKT POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM 

Starostwo Powiatowe
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15A
kom. 518 595 676
e-mail: pokrzywdzeni.wysokie@pryzmat.org.pl

Doradca ds. osób pokrzywdzonych:
Wtorek: 15.30-16.30
Środa: 15.30-16.30
Czwartek: 15.30-16.30
Piątek: 15.30-16.30

4)  LOKALNY PUNKT  POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W PIĄTNICY 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy
18-421 Piątnica, ul. Stawiskowska 10
kom. 518 595 704
e-mail: pokrzywdzeni.piatnica@pryzmat.org.pl

Doradca ds. osób pokrzywdzonych:
Wtorek: 15.30-17.30
Czwartek: 15.30-17.30

 

 5) LOKALNY PUNKT POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W KOLNIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
18-500 Kolno, ul. Sienkiewicza 5
kom. 518 595 708
e-mail:pokrzywdzeni.kolno@pryzmat.org.pl

Doradca ds. osób pokrzywdzonych:
Środa: 08.00-10.00
Piątek: 08.00-10.00

 6) LOKALNY PUNKT POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W GRAJEWIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
19-200 Grajewo, ul. Strażacka 6
kom. 518 595 672
e-mail:pokrzywdzeni.grajewo@pryzmat.org.pl

Doradca ds. osób pokrzywdzonych:
Wtorek: 12.00-14.00
Czwartek: 12.00-14.00

*Pomoc prawna i psychologiczna udzielana jest po wcześniejszym umówieniu wizyty.
*Pomoc tłumacza migowego, tłumacza języka obcego/tłumacza migowego oraz mediatora organizowana jest po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania.

 

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości