OPS Pomoc

Bazy teleadresowe instytucji, podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

Służby realizujące działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

Ww. bazy teleadresowe są również dostępne na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/przeciwdzialanie-przemocy-w rodzinie.
Plan awaryjny – jak szukać pomocy, gdy doświadczamy przemocy domowej w trakcie epidemii

INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych informuje, iż Biuro rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka i Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” opracowało publikację pn. „OSOBISTY PLAN AWARYJNY dla osób doświadczających przemocy domowej w epidemii koronawirusa”.  Poradnik zawiera praktyczne porady dla osób zagrożonych przemocą i użyteczne dane teleadresowe oraz informacje jak osoby, które obawiają się przemocy mogą zwiększyć swoje bezpieczeństwo  i zniwelować potencjalne ryzyko. Dostępny jest pod adresem: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/plan-awaryjny-przemoc-domowa-pomoc-w-epidemii

 
OPS Pomoc

Baza wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie na terenie województwa podlaskiego w związku z COVID-19

ZAŁĄCZNIKI:
OPS Pomoc

Oferta Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych informuje, iż Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

„Niebieska Linia”

świadczy usługi dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie oraz dla świadków przemocy w formie:

 • infolinii pod nr telefonu 800 12 00 02(czynna całą dobę)

Za pośrednictwem infolinii można uzyskać wsparcie psychologiczne, informacje na temat  przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym o istniejących możliwościach prawno-proceduralnych oraz lokalnych placówkach pomocowych

 • konsultacji z psychologiem z wykorzystaniem komunikatora SKYPE: niebieska.linia – (poniedziałki w godz. 13.00-15.00)

Oferta adresowana jest także do osób głuchych i niedosłyszących – dyżurujący konsultanci posługują się językiem migowym

 • kontaktów telefonicznych z prawnikiem:

–    22 666 28 50 (poniedziałki i wtorki w godz. 17.00–21.00)

–    800 12 00 02  (środy w godz. 18.00 – 22.00)

Prawnicy udzielają informacji na temat przepisów prawa i procedur związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Pomoc udzielana drogą mailową to: wsparcie dla osób doznających przemocy lub będących jej świadkami, udzielanie informacji o możliwościach terapii dla osób stosujących przemoc, psychologicznych mechanizmach i społecznych uwarunkowaniach zjawiska przemocy, prawach i możliwościach prawno-proceduralnych, a także o adresach instytucji pomagających w sytuacji przemocy w rodzinie.
OPS Pomoc

Informacja dotycząca terminu wypłaty świadczeń

Kołaki Kościelne, 2020-04-02

INFORMACJA

            Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych informuje, iż wypłata przyznanych świadczeń wychowawczych (500+) oraz świadczeń rodzinnych, tj. zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, należnych za miesiąc kwiecień 2020 r. oraz wyrównań za miesiąc marzec 2020 r. zostanie przekazana w terminie do 10 kwietnia 2020 r., w sposób wskazany w złożonym wniosku.

       Tutejszy Ośrodek jednocześnie informuje, iż świadczenia przyznane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej będą przekazywane zgodnie z terminem wskazanym w decyzji.

                                                                                                                                  Kierownik

                                                                                                                             Dorota Bogdańska

Sporządziła:
Katarzyna Krajewska
OPS Pomoc

Wsparcie psychologiczne dla osób poddanych izolacji z powodu COVID-19

Kołaki Kościelne, 2020-03-30

420.35.2020

INFORMACJA

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych uprzejmie informuje, iż osobom zamieszkałym na terenie Gminy Kołaki Kościelne, poddanym izolacji z powodu COVID -19, nadzorowi epidemiologicznemu i kwarantannie wsparcia psychologicznego udzielają poniższe instytucje:

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie, psycholog udziela wsparcia
  w 1 i 3 środę miesiąca w godzinach 10:00 – 12:00 (telefon: 500 618 352),
 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Zambrowie, psycholog udziela wsparcia
  w 2 i 4 środę miesiąca w godzinach 10:00 – 12:00 (telefon: 500 618 352),
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Zambrowie, psycholog udziela wsparcia
  w każdy poniedziałek, środę i piątek w godzinach 10:00 – 12:00 (telefon: 667 083 540).

                                                                                                                         Kierownik

Dorota Bogdańska

Sporządziła:

Paula Skorowska
prawo_miniatura

Projekty – FUNDACJA ŚWIETLIK

 

Kołaki Kościelne, 2020-03-30

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych informuje, iż FUNDACJA ŚWIETLIK z siedzibą w Warszawie stworzyła kilka projektów, które skierowane są do osób niepełnosprawnych ruchowo zamieszkujących w szczególności tereny miejsko-wiejskie i wiejskie.

Realizowane programy to:

 1. Fizjoterapia w domu – ponosi koszty zabiegów wykonywanych przez fizjoterapeutę
  w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej.
 2. Likwidacja barier technicznych i w komunikowaniu się – pomaga w doborze sprzętu rehabilitacyjnego oraz pokrywa koszty zakupu sprzętów takich jak: wózki inwalidzkie, łóżka rehabilitacyjne, skutery elektryczne, itp.
 3. Aktywizacja osób niepełnosprawnych – informuje o programach dla osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i miejsko-wiejskich.
 4. Monitoring wdrażania konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych na poziomie lokalnym – czuwa nad przestrzeganiem praw osób niepełnosprawnych.
 5. Ustawa za życiem z dnia 04.11.16 r. – informuje o przywilejach jakie program ze sobą niesie i by dotarł on do jak największej grupy społeczeństwa, która pracuje, wychowuje dzieci chore.
 6. Transport – zapewnia przejazd osoby niepełnosprawnej na turnusy rehabilitacyjne lub go po prostu finansuje.

Kryteria przyznawania pomocy:

– wiek podopiecznych do 75 roku życia;

– orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;

– osoba niepełnosprawna ruchowo lub intelektualnie i ruchowo lub niewidoma (całkowicie).

 

Bliższe informacje można uzyskać:

FUNDACJA ŚWIETLIK

Ul. Konwiktorska 7/33

00-216 Warszawa

KRS: 0000666060

 

FUNDACJA odpowie na każdy e-mail, telefon lub list. Postara się pomóc każdemu z osób potrzebujących.

 

Kierownik OPS
          Dorota Bogdańska

Sporządziła:

Paula Skorowska
prawo_miniatura

Informacja dotycząca uruchomienia platformy

Informacja dotycząca uruchomienia platformy

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych uprzejmie informuje, iż Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło platformę https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujących, przeznaczoną dla obywateli, którzy za jej pośrednictwem będą mogli uzyskać informacje na temat kontaktu z ośrodkami pomocy społecznej.

Ponadto osoby, które chcą udzielać pomocy potrzebującym, za pośrednictwem ww. platformy mogą wypełnić formularz: „Ankieta – pomoc dla potrzebujących”, w którym zamieszczą swoje dane celem umożliwienia kontaktu.                                

                                                                                                                                     Kierownik OPS

                                                                                                                                  Dorota Bogdańska

 
prawo_miniatura

Ogłoszenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych

                                                                              Kołaki Kościelne, 2020-03-16

 

OGŁOSZENIE

 

W celu zapobiegania rozpowszechnieniu się koronawirusa oraz w trosce o zdrowie mieszkańców i pracowników zwracamy się z prośbą o ograniczenie wizyt osobistych w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych.

Wszelkie sprawy nie wymagające bezpośredniego kontaktu, prosimy załatwiać telefonicznie, pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną.

Przypominamy, iż osoby ubiegające się o przyznanie świadczeń realizowanych przez tutejszy ośrodek mają możliwość składania wniosków drogą elektroniczną przez:

Dostęp do ww. systemów jest nieodpłatny. Pełne korzystanie z systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Jednocześnie informujemy o możliwości pobrania druków wniosków ze strony www.kolaki.pl (http://kolaki.pl/druki/)

Zachęcamy do wysłania wniosków wraz z załącznikami pocztą tradycyjną na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne

Pozostajemy do Państwa dyspozycji pod adresem: ops@kolaki.pl oraz numerami telefonów:

– 86 270 30 26 w. 25 (kierownik, księgowość OPS)

– 86 270 30 39 (pracownicy socjalni)

– 86 270 30 26 w. 21 (świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze, KDR)

 

 

                                                                                                                            Kierownik OPS

                                                                                                                         Dorota Bogdańska
OPS Pomoc

Informacje dotyczące Punktu konsultacyjno – informacyjnego dla rodzin naturalnych, zastępczych oraz adopcyjnych

Kołaki Kościelne, 2020-03-09

420.14.2020

INFORMACJA

 

            Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych w związku z pismem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie Nr PCPR.46.1.2020 z dnia 03.03.2020 r. uprzejmie informuje, iż w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie funkcjonuje Punkt konsultacyjno – informacyjny dla rodzin naturalnych, zastępczych oraz adopcyjnych, w którym porad udziela psycholog w 1 i 3 środę miesiąca w godzinach 10:00 – 12:00, mieszczący się w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, pokój 142, I piętro (budynek Starostwa Powiatowego w Zambrowie).

Osoby, które chciałyby skorzystać z ww. pomocy mogą uzyskać informację w tutejszym Ośrodku (ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne, tel. 86 270 30 39), bądź zgłosić się bezpośrednio do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, po uprzednim zapisaniu telefonicznym 86 271 06 69.

                                                                                                                         Kierownik

Dorota Bogdańska

Sporządziła:

Paula Skorowska