Akcja „Podaruj potrzebującym godne święta”
prawo_miniatura

Ogłoszenie o zmianie numeru rachunku bankowego dla wpłat z tytułu odbioru odpadów komunalnych

Ogłoszenie

Urząd Gminy informuje, że uległ zmianie numer rachunku bankowego dla wpłat z tytułu odbioru odpadów komunalnych w związku z nowelizacja Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010).

Od dnia 1 stycznia 2020 r. opłatę za wywóz odpadów komunalnych z gospodarstw domowych należy wpłacać na nowy rachunek bankowy:

Gmina Kołaki Kościelne

ul. Kościelna 11

18-315 Kołaki Kościelne

Bank Spółdzielczy w Zambrowie Oddział w Kołakach Kościelnych

 55 87750009 0050 0500 0228 0045

W przypadku pytań można kontaktować się z Urzędem Gminy pod numerem: 86 270 30 26 w. 23. Osoba odpowiedzialna: Jarosław Zalewski.

Wójt Gminy Kołaki Kościelne
Sylwester Jaworowski
Gminny Dzień Seniora 2019

Dzień Seniora to niezwykle święto, święto ludzi starszych, którym należy się szacunek i uznanie za bezinteresowną miłość, mądrość oraz doświadczenie życiowe, jakimi obdarowują młodsze pokolenia.

Z tej okazji 23 listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej w Kołakach Kościelnych odbyła się uroczystość Gminnego Dnia Seniora, na którą przybyli: ks. Proboszcz Henryk Dąbrowski, ks. Wikary Arkadiusz Ryłka, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji, Grupa Ratownicza przy OSP Krusze, Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy oraz Radni, Sołtysi a przede wszystkim Szanowni Seniorzy.

Były to piękne i uroczyste obchody, w których wzięło udział ponad 150 seniorów z całej gminy Kołaki Kościelne.

Pan Wójt Sylwester Jaworowski rozpoczął uroczystość, wznosząc toast za wszystkich gości, gratulując im pięknego wieku i życząc „długich lat życia w dobrym zdrowiu, pełnych radosnego ciepła rodzinnego, pogody ducha, wiele radości i uśmiechu na twarzy”.

Następnie głos zabrał Dyrektor Szkoły Podstawowej Henryk Rakoczy podkreślając ważną rolę osób starszych w życiu społecznym w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Zaproponował również  seniorom udział w projekcie szkolnym dotyczącym opowiadania legend i historii związanych z terenem Gminy Kołaki Kościelne, a także pokoleniowe śpiewanie kolęd.

Przed licznie przybyłymi mieszkańcami wystąpiła młodzież ze Szkoły Podstawowej w Kołakach Kościelnych, która przygotowała część artystyczną. Uczniowie w dowód uznania wręczyli seniorom czerwone róże.

W trakcie spotkania odbyła się również prelekcja przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie. Mundurowi poruszyli kilka ważnych kwestii dotyczących bezpieczeństwa seniorów.

Dodatkowo ratownicy z Grupy Ratowniczej działającej przy OSP Krusze przekazali zebranym wiedzę związana z udzielaniem pierwszej pomocy. Seniorzy mieli możliwość zbadania poziomu cukru we krwi oraz zmierzenia ciśnienia tętniczego.

Część artystyczną uświetnił występ kapeli „Szansa”. Spotkanie obfitowało w śmiech, wspólną biesiadę i taniec oraz rozmowy. Seniorzy pokazali, iż mają w sobie jeszcze wiele sił i nie wiek jest tutaj najważniejszy, lecz radość bycia razem, wspólne aktywne spędzanie czasu, a także fakt, że się o nich pamięta. Żegnając się deklarowali  swoją obecność w następnym roku.
TV Wilno w Gminie Kołaki Kościelne

Dnia 19 listopada 2019 r. w gminie Kołaki Kościelne gościła Telewizja Wilno. Powodem odwiedzin Naszej gminy był przygotowywany przez redaktor  Bognę Bednar-Motykę reportaż dotyczący osobistości arcybiskupa Romualda Jałbrzykowskiego.

W swojej wypowiedzi Wójt Gminy Kołaki Kościelne podkreślił jak ważnym elementem historii gminy są miejsca pamięci narodowej. Zwrócił uwagę również na to jak na to jak ważny dla mieszkańców jest patriotyzm, krzewienie kultury oraz wiara.

O życiu i działalności abp. Romualda Jałbrzykowskiego począwszy od dzieciństwa poprzez lata nauki, aż po wyniesienie do godności arcybiskupa wileńskiego opowiadał Pan Bogdan Zaremba – nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej w Kołakach Kościelnych.

Następnie reporterzy wyruszyli do dawnego miejsca zamieszkania biskupa.

Abp Romuald Jałbrzykowski urodził się 7 lutego 1876 r. we wsi Łętowo – Dąb, w parafii Kołaki Kościelne k. Zambrowa. W 1901 r. przyjął w Petersburgu święcenia kapłańskie. Po wzorowym ukończeniu Akademii Duchownej młody kapłan objął stanowisko profesora seminarium duchownego.
Jako wykładowca szybko zdobył serca nie tylko alumnów Polaków, ale też i Litwinów. Szacunkiem i miłością otaczali go wszyscy. Najlepszą zaś metodą, jaką oddziaływał na swych wychowanków, był własny przykład. Oddanie się życiu wewnętrznemu, pracy kapłańskiej, sumienne spełnianie swoich obowiązków – oto, co kształciło serca młodych lewitów. Verba volant, exempa trahunt” „Słowa uciekają, przykłady pociągają” –  ulubione przysłowie vice regensa w nim samym miało najlepszego wykonawcę. Dzięki inicjatywie księdza profesora Jałbrzykowskiego powstało na szeroką skalę zakrojone stowarzyszenie spółdzielcze „Gospodarz”. Była tu chrześcijańska stołówka, sklep spożywczy, sklep z narzędziami rolniczymi. Obok tej placówki ekonomicznej ksiądz profesor Jałbrzykowski powołał do życia placówkę, mającą budzić ducha katolickiego i narodowego. Był to Związek Katolicki. Główną ostoją związku była utworzona szkoła prywatna. Obok szkoły był przytułek dla starców, biblioteka i czytelnia. Ksiądz profesor Jałbrzykowski, sam lub w czyimś towarzystwie, udawał się do pobliskich wiosek, niosąc w węzełku książkę lub gazetę. W ten sposób poziom oświaty wśród ludności wiejskiej podniósł się, rozwinięte czytelnictwo było tego najlepszym dowodem. Za tak wielkie prace otoczony był powszechnym uwielbieniem i miłością.

Każdy chciał z nim rozmawiać, a on nie gardził nikim, bywał u wszystkich, u możnych okolicznych obywateli i pod wieśniaczą strzechą lub  w izbie robotniczej. A wszędzie niósł ze sobą radość życia, nadzwyczajną pogodę, wiarę w lepsze jutro. Tak czynił przez 16 lat, aż do momentu w którym otrzymał sakrę biskupią.29 lipca 1918 r. został mianowany biskupem pomocniczym augustowskim.  Zarządzał polską częścią diecezji augustowskiej aż do jej likwidacji w 1925r.

W 1923 roku ksiądz biskup założył w Sejnach: seminarium, gimnazjum filologiczne i internat dla kandydatów do wyższego seminarium duchownego. Gimnazjum finansowane było ze środków arcybiskupa.

26 stycznia 1926r. Romuald Jałbrzykowski został powołany na pierwszego biskupa nowopowstającej diecezji łomżyńskiej. Rada Miejska Łomży 7 lutego 1926 roku nadała Jałbrzykowskiemu tytuł pierwszego honorowego obywatela miasta Łomży. Uczyniła to w dowód uznania dla jego zasług przy organizowaniu diecezji łomżyńskiej i gorliwej pracy społecznej w latach 1919-1925.

 Na czele nowej diecezji stał krótko, ponieważ 24 czerwca 1926 r. został mianowany arcybiskupem archidiecezji wileńskiej. 2 lipca 1927 r. asystował prymasowi Polski kardynałowi Aleksandrowi Kakowskiemu w koronacji obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej. W 1931 r. przeprowadził synod archidiecezjalny.

Po wybuchu wojny arcybiskup Jałbrzykowski wykazał się ogromną troską o utrzymanie ciągłości zarządu archidiecezji poprzez udzielenie jeszcze w 1939 r. pełnomocnictw dziekanom na wypadek odcięcia ich od stolicy archidiecezji. Po zajęciu przez Niemców terenów Białorusi abp Jałbrzykowski otrzymał uprawnienia administratora diecezji mińskiej i mohylowskiej. Jego nieugięta postawa wobec okupantów sowieckiego i hitlerowskiego oraz w stosunku do administracji litewskiej na Wileńszczyźnie spowodowała, że w latach 1942-1944 był więziony przez Niemców a po zwolnieniu w styczniu 1945 r. został aresztowany przez NKWD.

Po trzymiesięcznym uwięzieniu wypuszczono go i postawiono ultimatum: albo natychmiast wyjedzie do Polski, albo zostanie ponownie aresztowany i zamęczony. 15 lipca 1945 r. przyjechał do Białegostoku, który obrał sobie na tymczasową siedzibę w przekonaniu o tymczasowości swego wygnania i rychłym powrocie do Wilna. W nowym miejscu utworzył kurie i sąd arcybiskupi, tu też znalazła się większość prałatów i kanoników Kapituły Bazyliki Metropolitalnej Wileńskiej. W Białymstoku powstał więc ośrodek administracji kościelnej archidiecezji wileńskiej, który władze państwowe w okresie stalinowskim usiłowały zlikwidować. Za najważniejsze działania arcybiskup uznał te, które prowadziły do walki z alkoholizmem, kradzieżami i zepsuciem moralnym. Ważne miejsce zajmował też problem obrony życia poczętego. 14 września 1945 roku arcybiskup wydał rozporządzenie o zorganizowaniu w każdej parafii oddziału Caritas. Związek ten miał za zadanie nie tylko prowadzić akcje charytatywne, ale także rozdzielać dary płynące z zagranicy. Caritas na terenie diecezji działał do lutego 1950 roku, kiedy to został zamknięty ze względów politycznych. Działania ordynariusza wileńskiego na polu organizacji Kościoła lokalnego  w warunkach odrodzonego państwa polskiego, jego gorliwość, ofiarność, patriotyzm i nadzwyczajna pracowitość oraz działalność społeczna utrwaliły w historiografii polskiej funkcjonujący do dziś jego świetlany, nieomal nieskazitelny obraz.

Abp Romuald Jałbrzykowski zmarł 19 czerwca 1955 r. i pochowany został w prokatedrze pw. Wniebowzięcia NMP w Białymstoku.

Abp Romuald Jałbrzykowski doceniony został nie tylko za działania kościelne. Komenda Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej przyznała mu Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami. Otrzymał również rosyjski Order Oficerski św. Jerzego za pomoc żołnierzom rosyjskim aresztowanym przez Niemców w Sejnach podczas I wojny światowej, a mieszkańcy Łomży nadali mu honorowe obywatelstwo. Arcybiskup Romuald Jałbrzykowski to nie tylko wzór duchownego, ale też prawego obywatela.

Dla uczczenia pamięci tak wybitnego rodaka, Rada Gminy Kołaki Kościelne uchwałą nr XXIII/117/05 z dnia 30 listopada 2005 nadała imię Abp. Romualda Jałbrzykowskiego Zespołowi Szkół w Kołakach Kościelnych. Ze względów zmian w systemie szkolnym obecnie jest to Szkoła Podstawowa im. Abp. Romualda Jałbrzykowskiego. W swoich zbiorach mieści ona wiele pamiątek związanych ze swoim patronem, które udostępnił reporterom Dyrektor Szkoły- Henryk Rakoczy. Przekazał również wiele cennych i ciekawych informacji na temat patrona.

Warto również wspomnieć, iż dzięki staraniom Wójta Gminy Kołaki Kościelne, mieszkańców gminy oraz pomocy parafii , proboszcza Henryka Dąbrowskiego  w 2018 r. do Kancelarii Prezydenta RP wpłynął wniosek wraz z podpisami poparcia mieszkańców z każdej miejscowości o nadanie orderu Orła Białego pośmiertnie  Abp. Romualdowi Jałbrzykowskiemu. W związku ze zbyt długim czasem oczekiwania 4 listopada 2019 r. Wójt Gminy Kołaki Kościelne ponownie zwrócił się z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej postępowania.

Wszyscy mieszkańcy Gminy są bardzo dumni, iż z terenu Gminy Kołaki Kościelne wywodzi się wielki Polak, wzór nie tylko duchownego, ale też prawego obywatela, prawdziwie zasłużonego dla naszej Ojczyzny.
Zaproszenie na Gminny Dzień Seniora w Kołakach Kościelnych

Zgodnie z naszą miejscową tradycją od 2015 r. u schyłku powoli kończącego się roku na terenie naszej Gminy obchodzony jest Gminny Dzień Seniora.

Dzień Seniora to przede wszystkim święto osób w jesieni życia. To szczególny moment, który pozwala docenić i podkreślić potencjał doświadczenia, wartości i wiedzy, z których mogą czerpać młodsze pokolenia. Ich umiejętność aktywnego spędzania czasu wolnego oraz poczucie humoru i umiejętność zabawy, mogą być wzorem i przykładem dla młodszych mieszkańców – jak cieszyć się życiem.

Z tej okazji 23 listopada 2019 r. odbędzie się uroczystość  Gminnego Dnia Seniora w Kołakach Kościelnych na sali sportowej Szkoły Podstawowej w Kołakach Kościelnych przy ul. Kościelnej 26.
Terenowe studio Radia Nadzieja w Kołakach Kościelnych – Transmisja
Terenowe studio Diecezjalnego Radia Nadzieja w Kołakach Kościelnych

Już w najbliższą niedzielę terenowe studio Diecezjalnego Radia Nadzieja zawita do Kołak Kościelnych do parafii pw. Wniebowzięcia NMP.
Z tej miejscowości położonej na urokliwym Podlasiu będzie prowadzona transmisja na żywo od godziny 10.50 (rozmowy m.in z ks. Proboszczem,
ks. Arkadiuszem, wójtem Gminy – p. Sylwestrem Jaworowskim, przedstawicielami parafii, grup i wspólnot parafialnych).

Uroczysta Msza Święta transmitowana przez Radio Nadzieja o godzinie 12.00.

Zapraszamy do Kołak Kościelnych i na www.radionadzieja.pl
Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Łomżyńskiej zaprasza na spotkania dla narzeczonych

Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Łomżyńskiej zaprasza przygotowujących się do małżeństwa (nie tylko z parafii Kołaki, ale również z innych parafii) na spotkania dla narzeczonych. Są one obowiązkowe dla zawierających sakramentalny związek małżeński.

Spotkania odbywać się będą w Szkole Podstawowej w Kołakach, prowadzić je będą małżeństwa przygotowane przez Duszpasterstwo Rodzin.

Terminy spotkań (soboty): 7, 14, 21, 28 marca i 4 kwietnia 2020, godz. 18:00.

Zgłoszenia: ks. Arkadiusz – tel. 692 077 483.

Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy do zapisów.
Ewakuacja w Szkole Podstawowej w Kołakach Kościelnych

Do tragicznego zdarzenia doszło dzisiaj w Szkole Podstawowej w Kołakach Kościelnych. W pomieszczeniach szkolnej kuchni nastąpiło rozszczelnienie butli z gazem powodując zagrożenie podtrucia i wybuchu. 

Natychmiast ogłoszono alarm i rozpoczęto ewakuację uczniów, nauczycieli i pracowników. Po sygnałach alarmowych wszyscy udali się do Sali gimnastycznej. W tym czasie przybyły służby ratownicze. Strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie zabezpieczyli miejsce zdarzenia i zniwelowali zagrożenie.  

Opisane powyżej zdarzenie było tylko symulacją i ćwiczeniami ewakuacji. Temat został potraktowany poważnie, gdyż do takiej sytuacji może dojść w każdej chwili. Ćwiczenia próbnej ewakuacji obserwowali pracownicy gminy odpowiedzialni za bezpieczeństwo, policja i straż pożarna.

Wszystko przebiegało zgodnie z procedurami. Ewakuowano 164 uczniów i 23 pracowników w czasie 4 minut.

Źródło: Szkoła Podstawowa w Kołakach Kościelnych
Transmisja VII Sesji Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 29.10.2019 r.