Postępowanie GO.271.1.2.2019 „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kołaki Kościelne”.

ZAŁĄCZNIKI:

 
Unieważnienie postępowania GO.271.1.1.2019 „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kołaki Kościelne”

ZAŁĄCZNIKI:
Zapytanie ofertowe na : WYKONANIE EKSPERTYZY / OPINII BIEGŁEGO / SPECJALISTY W ZAKRESIE HYDROLOGII, HYDROGEOLOGII, STOSUNKÓW WODNYCH LUB MELIORACJI WODNYCH, DOTYCZĄCEJ ZMIANY STANU WODY NA DZIAŁCE O NR GEOD. 26 I DZIAŁKACH SĄSIEDNICH ZLOKALIZOWANYCH NA GRUNTACH WSI GUNIE OSTRÓW, GM. KOŁAKI KOŚCIELNE

ZAŁĄCZNIKI:
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „KOMPLEKSOWĄ DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ, OBEJMUJĄCĄ SPRZEDAŻ I ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE W OKRESIE 01.01.2020 – 31.12.2020″

ZAŁĄCZNIKI:
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie wsi Szczodruchy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

ZAŁĄCZNIKI:
Wyjaśnienie treści SIWZ dot.: „ Kompleksowej dostawy energii elektrycznej, obejmującej sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów i urządzeń Gminy Kołaki Kościelne w okresie od 01.01.2020 – 31.12.2020 „

ZAŁĄCZNIKI:
Przetarg nieograniczony na „Kompleksową dostawę energii elektrycznej, obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej do obiektów i urządzeń Gminy Kołaki Kościelne od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.”

ZAŁĄCZNIKI:
Zapytanie ofertowe na : WYKONANIE EKSPERTYZY / OPINII BIEGŁEGO / SPECJALISTY W ZAKRESIE HYDROLOGII, HYDROGEOLOGII, STOSUNKÓW WODNYCH LUB MELIORACJI WODNYCH, DOTYCZĄCEJ ZMIANY STANU WODY NA DZIAŁCE O NR GEOD. 26 I DZIAŁKACH SĄSIEDNICH ZLOKALIZOWANYCH NA GRUNTACH WSI GUNIE OSTRÓW, GM. KOŁAKI KOŚCIELNE

ZAŁĄCZNIKI:
Przetarg nieograniczony na „Przebudowę drogi gminnej Nr 106118B od km 0+000,00 do km 1+022,50 w miejscowości Rębiszewo-Zegadły.”, znak:RD.271.5.2019

ZAŁĄCZNIKI:
prawo_miniatura

Przebudowa drogi gminnej od km 0+000,00 do km 0+484,34 w miejscowości Gosie Duże. nr sprawy RD.271.4.2019

ZAŁĄCZNIKI: