Konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w 2018 roku

Gmina Kołaki Kościelne

ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w 2018 roku

I Postanowienia ogólne:
1. Konkurs odbędzie się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) oraz postanowieniami zawartymi w Programie Współpracy Gminy Kołaki Kościelne z organizacjami pozarządowymi na rok 2018, który przyjęty został uchwałą Nr XXII/143/17 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 listopada 2017 r.
2. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie w 2018 roku organizacjom pozarządowym lub innym podmiotom określonym w w/w ustawie realizacji zadań publicznych Gminy Kołaki Kościelne w zakresie ratownictwa i ochrony ludności.
3. O zlecenie zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 w/w ustawy spełniające następujące warunki:
– w ramach działalności statutowej prowadzą działania objęte konkursem,
– dysponują kadrą posiadającą kwalifikacje niezbędne do realizacji zadań oraz odpowiednie zasoby rzeczowe,
– przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
4. Zlecenie zadania przez samorząd Gminy Kołaki Kościelne następuje w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji

II. Rodzaj zadania
Upowszechnianie wiedzy związanej z pierwszą pomocą przedmedyczną oraz rozwój bazy sprzętowej.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2018 roku.
1. Na realizację zadań  przeznacza się kwotę: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

IV. Termin i warunki składania ofert
1. Kompletne oferty należy składać w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z dopiskiem „ Konkurs ofert z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w 2018 r.” w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ogłoszenia konkursu, w sekretariacie Urzędu Gminy Kołaki Kościelne, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne, w godzinach pracy urzędu tj. od 7 30 do 15 30 lub pocztą (decyduje data wpływu).
2. Termin składania ofert upływa 15.07.2018 r. o godz. 12.00.

3. Oferty należ składać zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).
4. Druki można pobrać w Urzędzie Gminy Kołaki Kościelne, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne lub na stronie internetowej gminakolaki.pl..
5. Do oferty należy dołączyć kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

V. Zasady, tryb i kryteria wyboru ofert
1. Złożone oferty rozpatrzone zostaną w terminie 30 dni od dnia upływu terminu składania wniosków.
2. Przy ocenie ofert stosowane będą następujące kryteria:
– ilość osób objętych działaniem,
– możliwość realizacji zadania,
– doświadczenie w realizacji zadań objętych konkursem,
– ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania,
– zakres finansowania zadania ze źródeł innych niż budżet gminy,
– dotychczasowa współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego..
3. Ostateczną decyzję w sprawie wyboru ofert podejmuje Wójt Gminy Kołaki Kościelne w oparciu o opinię Komisji Konkursowej. O wyborze oferty oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
4. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

VI. Termin i warunki realizacji zadania
1. Zadanie powinno być wykonane w okresie od 16.07.2018 r. do 28.12.2018 r.
2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
3. O ile zachodzi taka potrzeba, oferent, którego ofertę wybrano zobowiązany jest do:
– korekty kosztorysu projektu w przypadku udzielenia dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,
– wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
– sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego terminie określonym umową według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

VII. Zasady zlecania zadania i udzielania dotacji
1. Udzielenie zlecenia realizacji zadania nastąpi w trybie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 90% kosztów ujętych w ofercie.
2. Wsparcie zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji następuje zgodnie z art. 16 w/w ustawy i innych stosownych przepisów.
3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
4. Wójt Gminy Kołaki Kościelne może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, jeżeli zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

VIII. Gmina Kołaki Kościelne w 2017 r. nie realizowała zadań publicznych tego samego rodzaju.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik 1. Formularz_oferty

image_printDrukuj

Komentowanie jest wyłączone.