Konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych z zakresu wspierania inicjatyw lokalnych społeczności

Gmina Kołaki Kościelne

ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych z zakresu wspierania inicjatyw lokalnych społeczności w 2019 roku

I. Postanowienia ogólne:
1. Konkurs odbędzie się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) oraz postanowieniami zawartymi w Programie Współpracy Gminy Kołaki Kościelne z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.
2. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie w 2019 roku organizacjom pozarządowym lub innym podmiotom określonym w w/w ustawie realizacji zadań publicznych Gminy Kołaki Kościelne w zakresie wspierania inicjatyw lokalnych społeczności.
3. O zlecenie zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 w/w ustawy spełniające następujące warunki:
– w ramach działalności statutowej prowadzą działania objęte konkursem,
– dysponują kadrą posiadającą kwalifikacje niezbędne do realizacji zadań oraz odpowiednie zasoby rzeczowe,
– przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
4. Zlecenie zadania przez samorząd Gminy Kołaki Kościelne następuje w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji

II. Rodzaj zadania

Wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez grantowe projekty obywatelskie, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2019 roku.
1. Na realizację zadań  przeznacza się kwotę: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych).

IV. Termin i warunki składania ofert

1. Kompletne oferty należy składać w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z dopiskiem „ Konkurs ofert z zakresu wspierania inicjatyw lokalnych społeczności w 2019 r.” w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ogłoszenia konkursu, w sekretariacie Urzędu Gminy Kołaki Kościelne, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne, w godzinach pracy urzędu tj. od 7.30 do 15.30 lub pocztą (decyduje data wpływu).
2. Termin składania ofert upływa 16.09.2019 r. o godz. 12.00.

3. Oferty należ składać zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).
4. Druki można pobrać w Urzędzie Gminy Kołaki Kościelne, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne lub na stronie internetowej kolaki.pl.
5. Do oferty należy dołączyć kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

V. Zasady, tryb i kryteria wyboru ofert

1. Złożone oferty rozpatrzone zostaną w terminie do 30 dni od dnia upływu terminu składania wniosków.
2. Przy ocenie ofert stosowane będą następujące kryteria:
– ilość osób objętych działaniem,
– możliwość realizacji zadania,
– doświadczenie w realizacji zadań objętych konkursem,
– ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania,
– zakres finansowania zadania ze źródeł innych niż budżet gminy,
– dotychczasowa współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego..
3. Ostateczną decyzję w sprawie wyboru ofert podejmuje Wójt Gminy Kołaki Kościelne w oparciu o opinię Komisji Konkursowej. O wyborze oferty oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
4. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

VI. Termin i warunki realizacji zadania

1. Zadanie powinno być wykonane w okresie od 30.09.2019 r. do 16.12.2019 r.

2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
3. O ile zachodzi taka potrzeba, oferent, którego ofertę wybrano zobowiązany jest do:
– korekty kosztorysu projektu w przypadku udzielenia dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,
– wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
– sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego terminie określonym umową według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

VII. Zasady zlecania zadania i udzielania dotacji
1. Udzielenie zlecenia realizacji zadania nastąpi w trybie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 90% kosztów ujętych w ofercie.
2. Wsparcie zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji następuje zgodnie z art. 16 w/w ustawy i innych stosownych przepisów.
3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
4. Wójt Gminy Kołaki Kościelne może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, jeżeli zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

VIII. Sprawozdawczość
1. Podmiot, z którym zostanie zawarta umowa na realizację zadania:
1.1 może zostać wezwany do złożenia sprawozdania częściowego z wykonania zadania publicznego. Sprawozdanie powinno zostać dostarczone w terminie 30 od dnia doręczenia wezwania.
1.2 zobowiązany jest do złożenia sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego w terminie do 30 dni po zakończeniu realizacji zadania.
2. Sprawozdanie powinno być złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016r. poz. 1300).
3. O terminie złożenia sprawozdania decyduje:
3.1 data stempla pocztowego w przypadku sprawozdań wysyłanych pocztą,
3.2 data wpływu do Urzędu Gminy Kołaki Kościelne w przypadku sprawozdań złożonych osobiście.

IX. Kontrola realizacji zadania.

1. Kontrola i ocena realizacji zleconego zadania publicznego może nastąpić w siedzibie Zleceniodawcy lub w siedzibie Zleceniobiorcy.
2. Kontrola realizacji zadania publicznego może być przeprowadzona w trakcie realizacji lub po jego zakończeniu.
3. W trakcie prowadzonej kontroli Zleceniodawca ma prawo żądać wyjaśnień, dodatkowych dokumentów potwierdzających sposób realizacji zadania, celem prawidłowej oceny realizacji zleconego zadania.

X. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku bieżącym i w roku poprzednim zadaniach tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami.

Nazwa zadania/
Termin realizacji zadania
Kwota rozliczonej dotacji w 2018 r. (w zł) Kwota przekazanej dotacji w 2019 r. (w zł)
konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych z zakresu wspierania inicjatyw lokalnych społeczności w 2018 roku 6 000,00 00,00
konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych z zakresu wspierania inicjatyw lokalnych społeczności w 2019 roku 00,00 6 000,00


ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik 1. Formularz_oferty

image_printDrukuj

Komentowanie jest wyłączone.