OPS Pomoc

Przeciwdziałanie negatywnym skutkom zbliżającej się zimy 2019/2020

   Kołaki Kościelne, 2019-10-16

Przeciwdziałanie negatywnym skutkom zbliżającej się zimy 2019/2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych apeluje o  wrażliwość społeczeństwa na los ludzi nie radzących sobie z problemami życia dnia codziennego. Nie bądźmy obojętni …

Z nadejściem zimy pojawiają się problemy, z którymi muszą zmierzyć się mieszkańcy naszej gminy. Posiadamy doświadczenie, jednak nigdy do końca nie jesteśmy w stanie przewidzieć jakie anomalie pogodowe będą w danym okresie zimowym i jakie czekają nas z tym związane zagrożenia.

Świadomi faktu musimy być wyczuleni na pomoc drugiemu człowiekowi,  udzielając sobie wzajemnej informacji by skutecznie i szybko zadziałać:

  • zgłaszanie osób, które w okresie zimowym przebywają i nocują  w miejscach nieogrzewanych

Prosimy wszelkie niepokojące informacje zgłaszać do tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej osobiście lub telefonicznie.

Wykaz instytucji udzielającej pomocy i informacji:

  • Ośrodek Pomocy Społecznej  w  Kołakach  Kościelnych,  ul.  Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne,  tel. 86 270 30 39,
    • Komenda  Powiatowa Policji w Zambrowie, ul. Al. Wojska Polskiego 4a, 18-300 Zambrów, tel.  86 474 19 00

 Formy pomocy oraz kryteria uprawniające do otrzymania pomocy zostały zamieszczone na stronie internetowej:
www. kolaki.pl- jednostki organizacyjne-  Ośrodek  Pomocy  Społecznej-  świadczenia –pomoc społeczna.

Strona  internetowa  z  wykazem  placówek udzielających wsparcia osobom bezdomnym na terenie województwa podlaskiego:
www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/bezdomnosc/rejestry miejsc, w których gminy udzielają tymczasowego schronienia osobom bezdomnym /wojewodztwo-podlaskie/

Ponadto dzwoniąc na niżej wymienione telefony można uzyskać pomoc oraz informacje o miejscach z ciepłym posiłkiem, noclegiem i odzieżą.

112    NUMER ALARMOWY

800 444 989     INFOLINIA  WCZK
OPS Pomoc

Bezpłatna infolinia – pomoc psychologiczna dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli

Kołaki Kościelne, 04.10.2019 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kościelna 11
18-315 Kołaki Kościelne

INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych na prośbę Ministerstwa Edukacji Narodowej informuje, iż została uruchomiona bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Każdy młody człowiek, który zechce porozmawiać o swoich problemach, może zadzwonić pod bezpłatny numer 800 080 222.
Pod ww. numerem dyżurują doświadczeni psychologowie, pedagodzy i pracownicy. Ww. infolinia prowadzona jest przez Fundację ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 Kierownik
 Dorota Bogdańska

Sporządziła:
Paula Skorowska
prawo_miniatura

Informacja dotycząca realizowanego projektu przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji

Informacja dotycząca realizowanego projektu przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „Aktywna integracja 60 osób z niepełnosprawnością z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie –  edycja II”

Szanowni Państwo,
poniżej przesyłamy kilka informacji o projekcie realizowanym na terenie województwa podlaskiego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Projekt o nazwie „Aktywna integracja 60 osób z niepełnosprawnością z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie –  edycja II” jest skierowany do osób z niepełnosprawnością znaczną oraz umiarkowaną i lekką ze sprzężeniem.
Zapraszamy:
•    osoby 18+ aż do osiągnięcia wieku emerytalnego,
•    zamieszkałe na terenie województwa podlaskiego,
•    bierne zawodowo, niezarejestrowane w Urzędzie Pracy,
•    posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub w stopniu umiarkowanym lub lekkim ze sprzężeniem,
•    do 4 tygodni wstecz nie korzystające z żadnej formy aktywizacji finansowanej ze środków publicznych, zbieżnych ze wsparciem proponowanym w ramach projektu.
Warunkiem rekrutacji jest spełnienie wszystkich kryteriów.
Oferujemy kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe, m.in.:
•    Opracowanie indywidualnego planu działania dla każdego uczestnika/czki projektu (ścieżka reintegracji),
•    Indywidualne wsparcie psychologiczne dla min. 48 osób,
•    Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla 30 osób (m.in.: kosmetyczka, dietetyk, wizażystka, coach),
•    Wyjazdowe Warsztaty:
Aktywizacji Zawodowej dla 20 osób,
Aktywizacji Społeczno Psychologicznej dla 30 osób,
Aktywizacji Specjalistyczno Psychologicznej dla 30 osób,
•    25 szkoleń podnoszących kwalifikacje i zawodowe zakończone egzaminem, m.in.: prawo jazdy, magazynier, kurs Komputerowy ECDL, j. obce, i wiele innych
•    20 płatnych staży zawodowych,
•    Poradnictwo społeczno-zawodowe i pośrednictwo pracy dla każdego uczestnika/czki.
Osoby zainteresowane zapraszamy na spotkanie rekrutacyjne:
w swoim miejscu zamieszkania lub w biurze Fundacji pod nr telefonu 720 716 793.
Można też pobrać samodzielnie dokumenty rekrutacyjne ze strony far.org.pl i przekazać je osobiście w Biurze Regionalnym Fundacji Aktywnej Rehabilitacji,
ul. Kolejowa 19a,
15-701 Białystok
lub
drogą elektroniczną na adres e-mail:
biuro.podlaskie@far.org.pl
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Zwracamy koszty dojazdu na zajęcia oraz koszt opieki nad dzieckiem do lat 7.
Serdecznie zapraszamy.

Z wyrazami szacunku,
Elena Świątkowska
Specjalista ds. aktywizacji i motywacji
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji
ul. Kolejowa 19a
15-701 Białystok
tel.720 716 793

 
prawo_miniatura

Twój pomysł + dotacja = Biznes

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych uprzejmie informuję,  iż od dnia 01.08.2019 r. na terenie Stowarzyszenia LGD „Brama na Podlasie” realizowany jest projekt pn. „Twój pomysł + dotacja = Biznes” skierowany do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo lub poszukujących pracy. Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Europartner AKIE. W ramach przedsięwzięcia możliwe jest pozyskanie łącznie 35 tysięcy z bezzwrotnej dotacji (24 tyś. zł. w formie jednorazowej dotacji i do ok. 11 tyś. zł łącznie w formie comiesięcznego wsparcia pomostowego).
Z pełną dokumentację oraz warunkami konkursu można zapoznać się na stronie internetowej:
https://europartner-akie.pl/twoj-pomysl-dotacja-biznes-informacja-o-rozpoczeciu-rekrutacji/, pod numerem telefonu: 664492123, a także w biurze projektu, czynnego w każdy wtorek oraz czwartek, pod adresem: ul. Mickiewicza 1A, pok. Nr 41 na 2 piętrze, 18-200 Wysokie Mazowieckie.

 

Kierownik OPS
Dorota Bogdańska
popz

Informacja dotycząca kwalifikacji do Programu Operacyjnego pomoc Żywnościowa 2014-2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych uprzejmie informuje, iż Stowarzyszenie Ruch Rozwoju Regionu „RuRoRe” w Kołakach Kościelnych, ul. Kościelna 12; 18-315 Kołaki Kościelne od miesiąca sierpnia 2019 r. prowadzi dystrybucję żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019 (sierpień 2019 – czerwiec  2020) ze Stowarzyszenia Bank Żywności Suwałki.

W związku z powyższym zainteresowanych zapraszamy po skierowania niezbędne do otrzymania bezpłatnie ww. żywności.

Skierowania wydawane są mieszkańcom gminy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych, ul. Kościelna 11; 18-315 Kołaki Kościelne w godzinach od 7:30 – 15:30.

Kryteria kwalifikowalności osób: Pomoc żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (to jest m.in.: bezdomni, niepełnosprawni, bezrobotni, długotrwale chorzy, itp.) i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1.402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.056,00 zł dla osoby w rodzinie.

 

 Kierownik OPS

 Dorota Bogdańska
OPS Pomoc

Bazy teleadresowe instytucji, podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

ZAŁĄCZNIKI:

 
OPS Pomoc

WNIOSKI: ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500 PLUS), ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE „Dobry Start”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500 plus) na okres świadczeniowy 2019/2021, wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2019/2020 przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2019 r. w wersji papierowej. Wnioski drogą elektroniczną można składać od dnia 1 lipca 2019 r. przez bankowość elektroniczną, przez stronę MRPiPS empatia.mrpips.gov.pl, portal PUE ZUS.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia Dobry Start przyjmowane będą w formie tradycyjnej od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r. (przez bankowość elektroniczną, przez stronę MRPiPS empatia.mrpips.gov.pl).

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500 PLUS)

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na okres trwający od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r., wnioskodawca, powinien złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. (od 1 lipca 2019 r. w wersji elektronicznej, od 1 sierpnia 2019 r. w wersji papierowej). Jeśli wnioskodawca złoży w ww. okresie kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek, świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem od 1 lipca 2019 r. Natomiast jeśli wnioskodawca złoży wniosek po 30 września 2019 r., świadczenie zostanie przyznane i wypłacone od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące.

Od 1 lipca należy złożyć JEDEN wniosek na wszystkie dzieci, nawet na te dzieci, które mają przyznane świadczenie do 30.09.2019 r.

Świadczenia na uprawnione dzieci będą przyznane do 31 maja 2021 r. w formie informacji o przyznaniu świadczenia.

Po 1 lipca odstępuje się od wydania decyzji administracyjnej w sprawie przyznania świadczenia wychowawczego, a informacja o przyznaniu będzie przekazana na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku barku adresu e-mail świadczeniobiorca może odebrać taką informację o przyznanym świadczeniu w organie rozpatrującym wnioski.

Prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje   do dnia 31 października 2019 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września 2019 r. do dnia 30 września 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada 2019 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy na okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 października 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia 2019 r.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego wynosi 674,00 zł na osobę, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności kryterium dochodowe wynosi 764,00 zł na osobę.

ŚWIADCZENIE DOBRY START

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

Informujemy, że świadczenie Dobry Start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz realizujące roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. zerówka) w szkole lub przedszkolu.

Druki wniosków na wszystkie rodzaje świadczeń na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy oraz świadczenie Dobry Start będzie można pobrać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych lub pobrać ze strony internetowej www.kolaki.pl.

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie tutejszego ośrodka od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 do 15.30 lub pod numerem telefonu 86 270 30 39/86 270 30 26 wew. 21.
OPS Pomoc

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Kołaki Kościelne, 04.06.2019 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kołakach Kościelnych
ul. Kościelna 11
18-315 Kołaki Kościelne

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze skierowane są zarówno do osób samotnych w wieku 75 lat i więcej, a także do osób pozostających w rodzinach, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Osoby zainteresowane przyznaniem pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych proszone są o zgłoszenie się do tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych, ul. Kościelnej 11 celem złożenia wniosku o udzielenie ww. wsparcia.

Pomoc przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego, za pomocą którego pracownicy socjalni weryfikują sytuację rodzinną, zdrowotną, mieszkaniową i dochodową osoby zainteresowanej oraz dokumentów potwierdzających sytuację życiową.

Ponadto w przypadku ubiegania się o usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze należy przedstawić  zaświadczenie lekarskie stwierdzające konieczności korzystania w powyższej pomocy.

Kierownik OPS
Dorota Bogdańska

Sporządziła:

Paula Skorowska
OPS Pomoc

Informacja dotycząca oferty NZOZ „MD CARE”

Kołaki Kościelne, 04.06.2019 r.

INFORMACJA

                     Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych uprzejmie informuje, iż NZOZ „MD CARE” Centrum Leczenia Chorób Cywilizacyjnych od 1 stycznia 2019 r. oferuje bezpłatną pomoc w ramach oddziałów terapii uzależnień oraz leczenia zaburzeń nerwicowych, związanych ze stresem i pod postacią somatyczną. Ponadto na oddziałach psychogeriatrii z pomocy mogą skorzystać również osoby po 60 roku życia w ramach leczenia stacjonarnego lub w formie oddziałów dziennych, finansowanych przez NFZ.  Przyjęcie na każdy z oddziałów odbywa się na podstawie skierowania od lekarza POZ lub specjalisty i konsultacji diagnostyczno – kwalifikacyjnej.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.psychoterapia-mdcare.pl.

 

Kierownik

Dorota Bogdańska

Sporządziła:
Dorota Dworakowska

ZAŁĄCZNIKI:
OPS Pomoc

ANKIETA BADAWCZA NA TEMAT ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE – za 2019 rok

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych zwraca się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, która pomoże w opracowaniu „Diagnozy potrzeb oraz oceny problemu przemocy w rodzinie” na terenie gminy Kołaki Kościelne.
Aby opracować niniejszą diagnozę potrzebna jest współpraca całej społeczności Gminy. Prosimy o poważne potraktowanie ankiety i przemyślane odpowiedzi na zawarte w niej pytania.
Ankieta ma charakter anonimowy. Formularz ankiety dostępny jest na stronie internetowej www.kolaki.pl, zakładka – jednostki organizacyjne – OPS – przeciwdziałanie przemocy oraz w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych, pokój nr. 28, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30.
Wypełnione ankiety prosimy składać do 31.05.2019 r.:
* osobiście w OPS Kołaki Kościelne,
* za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ops@kolaki.pl,
* przesłać bezpośrednio po wypełnieniu ankiety, za pomocą kreatora on-line Google Forms – udostępnionego na stronie internetowej www.kolaki.pl, zakładka – jednostki organizacyjne – OPS – przeciwdziałanie przemocy.

 

Link do anonimowej Ankiety on-line: https://docs.google.com/forms/d/1d1MbPVZvRvULEKUiknqJGdrM-jUR41ISdJleFX4pG3Q

Wersja do druku: