Konsultacje

Wójt Gminy Kołaki Kościelne
ogłasza konsultacje
do projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 r.

ZAŁĄCZNIKI:

  1. Formularz do konsultacji
  2. Ogloszenie 2018
  3. Projekt Programu wspolpracy z organizacjami pozarzadowymi na 2019 r.

AKTUALIZACJA Z DNIA 14.10.2019 r. – protokół z przeprowadzonych konsultacji

ZAŁĄCZNIKI:

Protokół z konsultacji

 


 

Wójt Gminy Kołaki Kościelne
ogłasza konsultacje
w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Kołaki Kościelne na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

ZAŁĄCZNIKI:

1. Ogloszenie

2. Formularz do konsultacji

3. Projekt Programu wspolpracy z organizacjami pozarzadowymi na 2017 r.

 

AKTUALIZACJA Z DNIA 02.11.2017 r. – protokół z przeprowadzonych konsultacji

ZAŁACZNIKI:

1. Protokół z konsultacji


 

ARCHIWALNE KONSULTACJE 

 

Zawiadomienie
o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kołaki Kościelne na lata 2017-2026”

Wójt Gminy Kołaki Kościelne zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kołaki Kościelne lata 2017-2026”, które odbędą się w dniu 19 lipca 2017 r. w sali konferencyjnej budynku Urzędu Gminy Kołaki Kościelne, w godz. 11.00 -14.00.

Projekt dokumentu dostępny jest:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kołaki Kościelne pod adresem: http://bip.ug.kolaki.wrotapodlasia.pl/,
2) na stronie internetowej http://www.kolaki.pl
3) w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych, ul. Kościelna 11.

Uwagi, opinie i wnioski do projektu strategii należy składać w dniu 19 lipca 2017 roku w trakcie trwania spotkania:
Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kołaki Kościelne na lata 2017 – 2026” mają charakter opiniodawczy i są ważne bez względu na ilość osób w nich uczestniczących.
Uwagi i opinie wniesione w terminie innym niż wyznaczony nie będą rozpatrywane

Więcej informacji w sprawie konsultacji udziela Pani Dorota Bogdańska, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych.

Wójt
Sylwester Jaworowski

Załączniki:

Załącznik 1. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kołaki Kościelne na lata 2017-2026

 


ARCHIWALNE KONSULTACJE

Ogłoszenie o prowadzonych konsultacjach

Konsultacje do projektu w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Kołaki Kościelne na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Treść ogłoszenia dotyczącego konsultacji oraz formularze znajdują się w załącznikach.

Załącznik 1. Ogloszenie
Załącznik 2. Projekt programu wspolpracy z organizacjami pozarzadowymi na 2017 r
Załącznik 3. Formularz do konsultacji

 


Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

Wójt Gminy Kołaki Kościelne ogłasza konsultacje z mieszkańcami gminy Kołaki Kościelne dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Kołaki Kościelne w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Kołaki Kościelne na lata 2016-2022”

Przedmiot konsultacji: Projekt uchwały Rady Gminy Kołaki Kościelne w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Kołaki Kościelne na lata 2016-2022”.

Termin konsultacji: Od 05 kwietnia 2016 r. do 19 kwietnia 2016 r.

Forma konsultacji: Przeprowadzenie konsultacji odbędzie się w formie:

1) złożenia w formie elektronicznej opinii i uwag co do treści projektu „Strategii Rozwoju Gminy Kołaki Kościelne na lata 2016-2022”.

2) złożenia w formie papierowej opinii i uwag co do treści projektu „Strategii Rozwoju Gminy Kołaki Kościelne na lata 2016-2022”.

Przesłania opinii i uwag w formie elektronicznej prosimy dokonywać na adres: gminakolaki@op.pl zaś opinii i uwag w formie papierowej na adres: Urząd Gminy Kołaki Kościelne, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne (decyduje data wpływu).

 

Dostęp do przedmiotu konsultacji:

1) w formie papierowej codziennie w godzinach 7.30 – 15.30, w dniach pracy Urzędu Gminy Kołaki Kościelne, w jego siedzibie, ul. Kościelna 11.

2) adres strony internetowej, na której zamieszczono projekt Strategii: bip.ug.kolaki.wrotapodlasia.pl w zakładce „Konsultacje” i www.kolaki.pl w zakładce „dla Mieszkańców- Konsultacje” (treść w załączniku poniżej).

Wójt Gminy Kołaki Kościelne
Sylwester Jaworowski


Załączniki:

Załącznik 1. Strategia


Kołaki Kościelne 29.02.2016 r.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

Wójt Gminy Kołaki Kościelne ogłasza konsultacje z mieszkańcami miejscowości Kołaki Kościelne dotyczące projektu uchwały Rady Sołectwa Kołaki Kościelne oraz Rady Gminy Kołaki Kościelne w sprawie przyjęcia „Planu Odnowy Miejscowości Kołaki Kościelne”.

Przedmiot konsultacji: Projekt uchwały Rady Sołectwa Kołaki Kościelne oraz Rady Gminy Kołaki Kościelne w sprawie przyjęcia „Planu Odnowy Miejscowości Kołaki Kościelne”.
Link do dokumentu: Projekt Planu Odnowy Miejscowości Kołaki Kościelne
Termin konsultacji: Od 01 marca 2016 r. do 07 marca 2016 r.
Forma konsultacji: Przeprowadzenie konsultacji odbędzie się w formie:
1) złożenia w formie elektronicznej opinii i uwag co do treści projektu „Planu Odnowy Miejscowości Kołaki Kościelne”.
2) złożenia w formie papierowej opinii i uwag co do treści projektu „Planu Odnowy Miejscowości Kołaki Kościelne”.
3) Przesłanie opinii i uwag w formie elektronicznej na adres: gminakolaki@op.pl lub opinii i uwag w formie papierowej na adres: Urząd Gminy Kołaki Kościelne, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne.
Dostęp do przedmiotu konsultacji:
1) w formie papierowej codziennie w godzinach 7.30 – 15.30, w dniach pracy Urzędu Gminy Kołaki Kościelne, w jego siedzibie, ul. Kościelna 11.
2) adres strony internetowej, na której zamieszczono projekt Strategii: bip.ug.kolaki.wrotapodlasia.pl w zakładce „Konsultacje” i www.kolaki.pl w zakładce „Konsultacje”.

Komórka odpowiedzialna za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji – Łukasz Czajkowski, tel. 86-270-30-26 w. 27.