Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych informuje, że od 1 lipca 2024 r. istnieje możliwość elektronicznego złożenia wniosków o ustalenie prawa do:

- zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,

- specjalnego zasiłku opiekuńczego, na okres zasiłkowy 2024/2025 (w przypadku osób, które nabyły prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych-w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2023 r.).

Wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych w formie elektronicznej można złożyć za pośrednictwem:

Złożenie wniosków o przyznanie ww. świadczeń w formie papierowej będzie możliwe od 1 sierpnia 2024 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne, w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-15.30, pokój nr 24.

Wnioski powinny być właściwie wypełnione i zawierać wszystkie niezbędne dokumenty w celu ustalenia prawa do wnioskowanego świadczenia.

Kryterium dochodowe do uzyskania prawa do świadczeń rodzinnych wynosi:

  • 674,00 zł na osobę w rodzinie,
  • 764,00 zł na osobę w rodzinie, w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dochód rodziny ustalany jest na podstawie dochodów uzyskiwanych przez wszystkich członków rodziny w roku bazowym, tj. 2023, z uwzględnieniem dochodu uzyskanego i utraconego od roku 2023 do chwili złożenia wniosku.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych pod nr tel. 86 270 30 39 i 86 270 30 24 wew. 21.