Program „Czyste Powietrze” to pierwszy ogólnopolski program dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych.

Celem Programu jest walka ze smogiem.

Mieszkaniec gminy Kołaki Kościelne, który zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, może zwrócić się do Ośrodka Pomocy Społecznej, z żądaniem wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Zaświadczenie wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej.

Do ustalenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego stosuje się przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.).

Gospodarstwo domowe tworzą:

  • osoba fizyczna, samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo

  • osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Procedura postępowania o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wysokość przeciętnego dochodu na członka gospodarstwa domowego.

Aby ustalić sytuację dochodową gospodarstwa domowego dla wniosków złożonych  do dnia do 31 lipca 2021 r. podstawą obliczenia dochodu gospodarstwa domowego będzie rok 2019. Weryfikacja dochodów członków gospodarstwa domowego następuje przy użyciu systemów teleinformatycznych Emp@tia, za pośrednictwem których pozyskiwane są dane o dochodach osiąganych w danym roku kalendarzowym rozliczonych na zasadach ogólnych oraz wysokość odprowadzonych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Dokumenty potwierdzające wysokość osiągniętego dochodu (dotyczy wszystkich pełnoletnich członków rodziny):

  1. Oświadczenie o dochodach członków gospodarstwa domowego osiągniętych w roku 2019, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (oświadczenie stanowi integralną część wniosku)

  2. Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 2019 (oświadczenie stanowi integralną część wniosku)

  3. Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o wysokości przychodu z roku 2019 z działalności gospodarczej osób, które rozliczały się na podstawie przepisów  o zryczałtowanym podatku dochodowym zawierające informacje odpowiednio o:

  4. formie opłacanego podatku,

  5. wysokości przychodu,

  6. stawce podatku,

  7. wysokości opłaconego podatku.


W zaświadczeniu, podaje się wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wskazuje się, czy dochód ten dotyczy członka gospodarstwa domowego jednoosobowego czy gospodarstwa domowego wieloosobowego.

Wydawanie zaświadczeń jest wolne od opłat.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego

Klauzula informacyjna

Wnioski o wydanie zaświadczenia można pobierać również w Ośrodku Pomocy Społecznej  w Kołakach Kościelnych, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne, w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30.-15.30, pokój nr 24.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych pod nr tel. 86 270 30 39 i 86 270 30 24 wew. 21.