Gmina Kołaki Kościelne stara się aktywnie korzystać ze środków Unii Europejskiej i innych funduszy krajowych jak i zagranicznych.

Budżet i fundusze

Budżet Unii Europejskiej w głównej mierze tworzą dochody pochodzące z Państw członkowskich. To, na co Unia Europejska przeznacza fundusze z budżetu, jest ściśle powiązane ze strategią jej rozwoju. Obecnie jest ona określona w dokumencie Europa 2020. Szczegółowy plan wydawania unijnych funduszy, zwany Wieloletnimi Ramami Finansowymi, określany jest nie rzadziej niż raz na 5 lat, a w praktyce co siedem lat. Zgodnie z celami strategii Europa 2020, rozwój gospodarczy wszystkich krajów wspiera pięć głównych funduszy:

  • Europejski Fundusz Rozwoju (EFR),

  • Europejski Fundusz Społeczny (EFS),

  • Fundusz Spójności (FS),

  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW),

  • Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR).

Unia Europejska w strategii tej określiła swoje cele i priorytety rozwoju. Na tej podstawie wyznaczone zostały tzw. polityki horyzontalne. Każdy projekt, który ma być realizowany z udziałem Funduszy Europejskich, jest oceniany w kontekście zgodności z trzema podstawowymi politykami:

  • zrównoważony rozwój,
  • równość szans,
  • społeczeństwo informacyjne.

Na co przeznaczone są fundusze?

Z funduszy Unii realizowane są programy krajowe. Perspektywa na lata 2014-2020 jest wdrażana w Polsce poprzez 6 programów operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju oraz 16 programów regionalnych zarządzanych przez Urzędy Marszałkowskie.

Najwięcej środków przeznaczono na Program Infrastruktura i Środowisko. Priorytetami tego programu są: gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska, rozwój infrastruktury technicznej kraju i bezpieczeństwo energetyczne.

Drugim co do wielkości jest Program Inteligentny Rozwój. To również największy w Unii Europejskiej program finansujący badania, rozwój i innowacje. Dzięki niemu, wsparcie m.in. na wspólne prowadzenie przedsięwzięć badawczo-rozwojowych uzyskają naukowcy i przedsiębiorcy.

Celem Programu Wiedza Edukacja Rozwój jest aktywizacja zawodowa osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, wsparcie szkolnictwa wyższego, rozwój innowacji społecznych, mobilności i współpracy ponadnarodowej, a także reformy polityk publicznych w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, zdrowia i dobrego rządzenia.

Kolejny Program Polska Cyfrowa ma na celu zwiększenie dostępności do Internetu, stworzenie przyjaznej dla obywatela e-administracji, która umożliwi załatwianie wielu spraw za pośrednictwem komputera oraz upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy i umiejętności korzystania z komputerów.

Program Polska Wschodnia jest ponadregionalnym programem dla województw Polski Wschodniej mającym na celu wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej poprzez wsparcie innowacyjności i rozwoju badań oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej makroregionu, w szczególności dzięki dostępności transportowej.

Program Pomoc Techniczna ma zapewnić sprawne działanie instytucji systemu wdrażania funduszy, jak również stworzenie skutecznego systemu informacji i promocji środków europejskich.

Ponadto w Polsce realizowany jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Program Rybactwo i Morze

Zasady przyznawania środków na realizację działań

Zarządzaniem środkami na realizację działań zajmują się instytucje wyznaczone dla każdego z programów. Instytucją zarządzającą dla programów krajowych i programów współpracy terytorialnej jest Minister Rozwoju. Natomiast dla każdego z programów regionalnych – zarząd województwa. Dodatkowo w rozdysponowywaniu środków z części programów biorą udział Lokalne Grupy Działania.

Każdy z programów i działań ma swój przyporządkowany numer. Każdy nabór jest również ogłaszany w innym terminie. Każdy z naborów ma konkretnie wskazany kierunek realizacji związanych z nim kierunków realizacji, np. w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej” możliwe jest realizowanie wyłącznie działań z zakresu infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Złożony wniosek przechodzi etap weryfikacji, a ponieważ środki w programach są ograniczone, dofinansowywane są te, które są zgodne z zapisami regulaminu naboru i wpisują się w cele programowe. Samo złożenie wniosku nie gwarantuje przyznania środków.
Realizacja projektu wymaga również ścisłego przestrzegania regulaminów, szczególnie w kwestiach finansowych, tj. procedur przetargowych, rozważnego wydatkowania i rozliczenia projektu.

Wkład własny

Każdy projekt, który jest współfinansowany ze środków unijnych, nie jest finansowany przez Unię Europejska w stu procentach. Dlatego każdy beneficjent, podmiot, przedsiębiorca czy osoba fizyczna realizująca projekt z wykorzystaniem funduszy unijnych musi dysponować wkładem własnym. Przykładowo w projektach realizowanych z funduszy EFRROW dofinansowanie wynosi 63,63% kosztów kwalifikowanych projektu, natomiast pozostałe 36,37% to krajowy wkład środków publicznych.

Stowarzyszenia a dotacje unijne

Z puli funduszy UE korzystają nie tylko prywatne przedsiębiorstwa, czy instytucje samorządowe. Beneficjentem unijnych dotacji mogą być także organizacje pozarządowe (z ang. NGO) a więc lokalne stowarzyszenia, Ochotnicze Straże Pożarne itp. Obecnie mogą one liczyć na dotacje z Programu Kapitał Ludzki, Rozwój Obszarów Wiejskich, czy Infrastruktura i Środowisko, podyktowanych terminem ogłoszenia naboru wniosków. Część inicjatyw może być dotowana nawet w 100%. Wtedy krajowy wkład środków publicznych w wysokości 36,37% ponoszą inne instytucje wspierające jak np. ARiMR.

Perspektywa na lata 2014-2020


Budowa kolektorów słonecznych na terenie Gminy Kołaki Kościelne
Nr. Projektu WND-RPPD.05.01.00-20-0324/17
w ramach Programu Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

28 lipca 2016 r.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna,
Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii Typ 1: Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii (energia odnawialna: słoneczna).

kolektor

Informujemy iż, w dniu 30 kwietnia 2018 r. została podpisana umowa o pdofinansowaniu Nr UDA-RPPD.05.01-00-20-0324/17-00 pomiędzy Zarządem Województwa Podlaskiego, a Gminą Kołaki Kościelne z siedzibą w Kołakach Kościelnych, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne na realizację Projektu WND-RPPD.05.01-00-20-0324/17-00 „Budowa systemu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Kołaki Kościelne”.

Wysokość przyznanej pomocy ze środków: 966 112,50 zł.

Ogólna wartość Projektu: 1 395 814,50 zł


Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Kołaki Kościelne

27 lipca 2017 r.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna,
Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej,
Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.

Informujemy iż, w dniu 27 lipca 2017 r. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy Nr UDA-RPPD.05.03.01-20-0063/16-00 pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego z siedzibą w Białymstoku 15-888, ul. Wyszyńskiego 1, a Gminą Kołaki Kościelne z siedzibą w Kołakach Kościelnych, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne na realizację zadania WND-RPPD.05.03.01-20-0063/16 „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kołakach Kościelnych”.

Wysokość przyznanej pomocy ze środków „RPOWP”  : 482 715,83 zł.


Zaprojektowanie i zmiana nawierzchni ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w miejscowości Kołaki Kościelne mająca na celu Poprawę bezpieczeństwa, zwiększenie płynności ruchu oraz utworzenie sprawnego połączenia komunikacyjnego z drogą powiatową, przez zmianę nawierzchni ulicy Kard. S. Wyszyńskiego w Kołakach Kościelnych

28 lipca 2016 r.

   

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pn.

Zaprojektowanie i zmiana nawierzchni ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w miejscowości Kołaki Kościelne mająca na celu Poprawę bezpieczeństwa, zwiększenie płynności ruchu oraz utworzenie sprawnego połączenia komunikacyjnego z drogą powiatową, przez zmianę nawierzchni ulicy Kard. S. Wyszyńskiego w Kołakach Kościelnych

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich
rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie
energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

droga

Informujemy iż, w dniu 28 lipca 2016 r. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy Nr 00084- 65151-UM1000087/16 pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego z siedzibą w Białymstoku 15-888, ul. Wyszyńskiego 1, a Gminą Kołaki Kościelne z siedzibą w Kołakach Kościelnych, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne na realizację zadania „Zaprojektowanie i zmiana nawierzchni ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w miejscowości Kołaki Kościelne” w wyniku której osiągnięty zostanie następujący cel operacji: poprawa bezpieczeństwa, zwiększenie płynności ruchu oraz utworzenie sprawnego połączenia komunikacyjnego z drogą powiatową, przez zmianę nawierzchni ulicy Kard. S. Wyszyńskiego w Kołakach Kościelnych.

Wartość wskaźników, których osiągnięcie jest zakładane w wyniku realizacji operacji (w km):

Zmiana nawierzchni drogi - 0,663 km

Operacja zostanie zrealizowana w : województwie podlaskim, powiat zambrowski, Gmina Kołaki Kościelne, miejscowość: Kołaki Kościelne.

Wysokość przyznanej pomocy ze środków „EFPROW” w formie refundacji : 362 604 zł ( słownie złotych: trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset cztery ), tj.63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.