Lista Radnych Gminy Kołaki Kościelne

(IX Kadencja 2024 - 2029)

L.p. Imię i nazwisko Okręg
1. Mariusz Konarzewski Ćwikły-Krajewo, Ćwikły-Rupie
2. Leszek Gosk (Wiceprzewodniczący Rady Gminy) Głodowo-Dąb, Łętowo-Dąb
3. Jolanta Konopka Czarnowo-Dąb, Czosaki-Dąb, Wróble-Arciszewo
4. Anna Kulesza (Przewodniczący Rady Gminy) Rębiszewo-Zegadły, Szczodruchy
5. Ryszard Milewski Gunie-Ostrów, Sanie-Dąb
6. Janusz Podbielski Czarnowo-Undy, Kossaki Borowe
7. Emilia Wiśniewska Cholewy-Kołomyja, Wiśniówek-Wertyce
8. Wiesława Klimaszewska Gosie-Duże, Gosie-Małe
9. Grzegorz Krajewski Czachy-Kołaki
10. Michał Łukasz Kołakowski Krusze-Łubnice
11. Janusz Milewski Podłatki-Małe, Zanie-Leśnica
12. Adam Gołaszewski Łubnice-Krusze, Podłatki-Duże
13. Eugeniusz Krajewski Kołaki Kościelne: ul. abp. R. Jałbrzykowskiego, ul. Krzywa, ul. Piaskowa, ul. Podleśna
14. Łukasz Michałowski Kołaki Kościelne: ul. Brzozowa, ul. Kościelna, ul. Polna
15. Sylwia Pęska Kołaki Kościelne: ul. 11 Listopada, ul. Słoneczna, ul. kard. S. Wyszyńskiego

Wszystkie materiały związane z Radą Gminy Kołaki Kościelne dostępne są na BIP Urzędu Gminy Kołaki Kościelne

Rada Gminy rozpatruje i rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należących do jej kompetencji, określone art.18 ustawy o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach i przepisach wykonawczych. Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez jej przewodniczącego zgodnie z planem pracy, nie rzadziej niż raz na kwartał. Informacja o terminie, miejscu i porządku obrad podawana jest do wiadomości publicznej. Działalność rady gminy jest jawna, obywatele mają prawo wstępu na sesje. Organizowanie pracy rady gminy i prowadzenie jej obrad jest zadaniem przewodniczącego rady. Z przebiegu sesji sporządza się protokół. Podjęte przez radę gminy uchwały przechowuje się w urzędzie gminy wraz z protokołami z sesji i ewidencjonuje w rejestrze.

Przyjęcia interesantów

Przewodniczący Rady Gminy Kołaki Kościelne przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach od 1400 do 1600 w budynku Urzędu Gminy w Kołakach Kościelnych pokój nr 24.

Protokoły z obrad sesji Rady Gminy i posiedzeń Komisji Rady dostępne są na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu, pod tym adresem.


Przy Radzie Gminy Kołaki Kościelne działają następujące komisje, które obradują na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczących komisji, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb.

Komisje:

Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. W tym celu powołuje Komisję Rewizyjną.

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni, z wyjątkiem radnych pełniących funkcję przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady gminy.

Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu i występuje do rady gminy z wnioskiem w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium wójtowi. Komisja wykonuje również inne zadania w zakresie kontroli, zlecone przez radę gminy.
Komisja pracuje na podstawie rocznego planu pracy. Pracą Komisji kieruje jej przewodniczący. Przewodniczącego, jego zastępcę oraz pozostałych członków komisji wybiera Rada Gminy.

Skład Komisji Rewizyjnej w kadencji:

 • Mariusz Konarzewski

 • Grzegorz Krajewski

 • Łukasz Michał Kołakowski

 • Łukasz Michałowski

Przedmiotem działania Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących:

 • planowania i realizacja budżetu

 • kształtowania polityki finansowej gminy

 • gospodarki mieniem, budownictwa, drogownictwa

 • inwestycji gminnych

 • gospodarki odpadami, rolnictwa i leśnictwa

Skład komisji w kadencji:

 • Leszek Gosk

 • Adam Gołaszewski

 • Anna Kulesza,

 • Ryszard Milewski.

Przedmiotem działania Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu:

 • oświaty gminnej

 • kultury, kultury fizycznej i sportu

 • pomocy społecznej

 • bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej

Skład komisji w kadencji:

 • Janusz Milewski

 • Janusz Podbielski

 • Wiesława Klimaszewska

 • Jolanta Konopka

Skład komisji w kadencji:

 • Emilia Wiśniewska

 • Eugeniusz Krajewski,

 • Sylwia Pęska