Sylwester Jaworowski

Sylwester Jaworowski
Wójt Gminy Kołaki Kościelne

Do kompetencji wójta należy wykonywanie uchwał rady gminy oraz wykonywanie zadań określonych przepisami prawa w szczególności: przygotowywanie projektów uchwał rady gminy, określanie sposobu wykonywania uchwał, gospodarowanie mieniem komunalnym, wykonywanie budżetu, zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych gminy. Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje gminę na zewnątrz.

Przyjęcia interesantów

Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek, w godzinach od 9:00 do 16:00.

Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w dniu następnym, w godzinach pracy urzędu od 7:30 do 15:30.

Obsługę interesantów przyjmowanych przez Wójta w ramach skarg i wniosków prowadzi pracownik na stanowisku organizacyjnym (pokój nr 13).

Telefon: 86-270-30-26