Gmina Kołaki Kościelne w związku z § 5 ust. 3 umowy nr PS/36/2023/AOON w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2023 roku środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, informuje, że w dniu 22 stycznia 2024 r. przekazała do Wojewody Podlaskiego sprawozdanie końcowe z realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, zgodnie z załącznikiem nr 4 do Programu.

Gmina Kołaki Kościelne realizuje Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023

Gmina Kołaki Kościelne realizuje Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Program jest finansowany w całości ze środków Państwowego Funduszu Celowego Fundusz Solidarnościowy. Zgodnie z wnioskiem Gminy Kołaki Kościelne oraz umową zawartą z Wojewodą Podlaskim przewidziano, że w 2023 r. Program będzie realizowany do 31 grudnia 2023 r.

Głównym celem Programu jest realizacja usługi asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami wsparcia są:

Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Usługi asystencji osobistej mogą polegać w szczególności na pomocy asystenta w:

  • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;

  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;

  • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;

  • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.);

  • zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

W ramach Programu Gmina Kołaki Kościelne obecnie obejmuje wsparciem asystencji osobistej 5 osób z niepełnosprawnością.

Program realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych.

Całkowita wartość dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego 99 603,00 zł

Całkowita wartość projektu 99 603,00 zł

Data podpisania Umowy – luty 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych  informuje, że w dniu 11 stycznia 2023 r.  zostało przekazane do Wojewody Podlaskiego zestawienie i sprawozdanie z realizacji programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022

Asystent-Osobisty-Osoby-Niepełnosprawnej-edycja-2021