STATUT Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych

Zmiany w statucie:

  1. Uchwała nr XI/49/15 Rady Gminy w Kołakach Kościelnych z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych

  2. Uchwała nr XIII/65/16 Rady Gminy w Kołakach Kościelnych z dnia 11 marca 2015 w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych

  3. Uchwała XVIII/114/17 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych

Pomoc społeczna

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
Kategoria: Pomoc społeczna

Komentarz: Opracowano na podstawie: Dz. U. 2015.163 t.j., Dz. U. 2010 r. Nr 217, poz. 1427, Dz.U. 2015 r. poz. 693, poz. 1045, poz. 1058, poz. 1240, poz. 1310, poz. 1359, poz. 1607 i poz. 1830.

tekst ujednolicony

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2016-01-02

Wydanie – rok: 2015, 
nr: -, poz.: 163

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
Kategoria: Pomoc społeczna

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2015-09-03

Wydanie – rok: 2015, 
nr: -, poz.: 1058

Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020
Kategoria: Pomoc społeczna

Komentarz: Opracowano na podstawie: M.P.2013.1024, M.P.2014.671

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2015-08-31

Wydanie – rok: 2013, 
nr: -, poz.: 1024

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
Kategoria: Pomoc społeczna

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2012-07-19

Wydanie – rok: 2012, 
nr: -, poz.: 823

Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego
Kategoria: Pomoc społeczna

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2012-06-26

Wydanie – rok: 2012, 
nr: -, poz.: 712

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Kategoria: Pomoc społeczna

Komentarz: Opracowano na podstawie: Dz.U.2015.332 t.j., Dz.U.2014r.poz. 1188, Dz.U.2015r.poz. 1045, 1199, 1830

Tekst ujednolicony

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2016-01-09

Wydanie – rok: 2015, 
nr: -, poz.: 332

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Kategoria: Pomoc społeczna

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2013-01-08

Wydanie – rok: 2012, 
nr: -, poz.: 1371

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Kategoria: Pomoc społeczna

Komentarz: Opracowano na podstawie: Dz.U.2015.1390

Tekst jednolity

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2015-11-04

Wydanie – rok: 2015, 
nr: – , poz.: 1390

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13.09.2011r w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta
Kategoria: Pomoc społeczna

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2011-10-14

Wydanie – rok: 2011, 
nr: 209, poz.: 1245

Rozporządzenie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie
Kategoria: Pomoc społeczna

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2011-0-04

Wydanie – rok: 2011, 
nr: 81, poz.: 448

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
Kategoria: Pomoc społeczna

Komentarz: Opracowano na podstawie: Dz.U. 2011.231.1375 t.j., Dz.U. 2011 r. Nr 122, poz. 696, Dz.U. 2015r. poz. 1916

Tekst ujednolicony

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2016-01-09

Wydanie – rok: 2011, 
nr: 231, poz.: 1375

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy
Kategoria: Pomoc społeczna

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2011-04-20

Wydanie – rok: 2010, 
nr: 238, poz.: 1586

Ustawa o ustanowieniu programu wieloletniego ‚Pomoc państwa w zakresie dożywiania
Kategoria: Pomoc społeczna

Komentarz: Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2259, z 2008 r. Nr 225 poz. 1487, z 2009 r. Nr 219, poz. 1706.

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2010-03-03

Wydanie – rok: 2005, 
nr: 267, poz.: 2259

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Kategoria: Pomoc społeczna

Komentarz: Opracowano na podstawie: Dz.U.2014.1118(t.j.), Dz.U.2014r.poz. 1138, 1146, Dz.U.2015r.poz. 1255, 1333, 1339, 1777

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2016-01-09

Wydanie – rok: 2014, 
nr: -, poz.: 1118

Świadczenia rodzinne

Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych
Kategoria: Świadczenia rodzinne

Komentarz: Opracowano na podstawie: Dz.U.2017.1952 t.j. z dnia 2017.10.20.

Tekst ujednolicony

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne
Kategoria: Świadczenia rodzinne

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2016-01-09

Wydanie – rok: 2015, 
nr: -, poz.: 2284

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna
Kategoria: Świadczenia rodzinne

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2015-09-03

Wydanie – rok: 2015, 
nr: -, poz.: 1238

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
Kategoria: Świadczenia rodzinne

Komentarz: Opracowano na podstawie: Dz.U. 2014.567 (t.j.), Dz.U. 2015 r. poz.: 1240, 1359

Tekst ujednolicony

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2016-01-09

Wydanie – rok: 2014, 
nr: -, poz.: 567

Uchwała Nr 29 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego
Kategoria: Świadczenia rodzinne

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2014-03-18

Wydanie – rok: Monitor Polski 2014, 
nr: -, poz.: 206

Uchwała Nr 230 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego
Kategoria: Świadczenia rodzinne
Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2014-01-07

Wydanie – rok: Monitor Polski 2013, 
nr: -, poz.: 1040

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych
Kategoria: Świadczenia rodzinne
Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2013-04-15

Wydanie – rok: 2013, 
nr: -, poz.: 441

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego
Kategoria: Świadczenia rodzinne
Komentarz: Opracowano na podstawie: Dz.U.2013.1741, Dz.U.2014.320

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2014-09-10

Wydanie – rok: 2013, 
nr: -, poz.: 1741

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
Kategoria: Świadczenia rodzinne
Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2012-06-12

Wydanie – rok: 2012, 
nr: -, poz.: 641

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia września 2010r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w okresie ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką.
Kategoria: Świadczenia rodzinne
Komentarz: Opracowano na podstawie: Dz.U.2010.183.1234

Obowiązuje od 2012-01-01

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2011-08-11

Wydanie – rok: 2010, 
nr: 183, poz.: 1234

Karta Dużej Rodziny

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
Kategoria: Karta Dużej Rodziny

Komentarz: Opracowano na podstawie: Dz.U.2014.1863(t.j.), Dz.U.2015.1359

Tekst ujednolicony

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2016-01-09

Wydanie – rok: 2015, 
nr: – , poz.: 1863