Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności:

  • nazwę i obszar jednostki pomocniczej

  • zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej

  • organizację i zadania organów jednostek pomocniczych

  • zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji

  • zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej

Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie. Organami sołectwa, wybieranymi na okres kadencji są:

  • sołtys, jako organ wykonawczy sołectwa

  • rada sołecka, jako organ wspomagający działalność sołtysa

Kadencja trwa 5 lat i kończy się z chwilą wyboru nowych organów. Nadzór nad działalnością sołectw sprawuje Rada Gminy i Wójt.


Na terenie Gminy Kołaki Kościelne działają 24 jednostki pomocnicze – sołectwa:

L.p. Sołectwo Nazwisko i imię sołtysa
1. Cholewy – Kołomyja Jastrzębski Rafał
2. Czachy – Kołaki Żabiński Wojciech
3. Czarnowo – Dąb Kalinowski Piotr
4. Czarnowo – Undy  
5. Czosaki – Dąb Kuleszczyk Dariusz
6. Ćwikły – Krajewo Wierciszewski Marek
7. Ćwikły – Rupie Konarzewski Mariusz
8. Głodowo – Dąb Niewiński Marek
9. Gosie Duże Klimaszewska Wiesława
10. Gosie Małe Dołęgowska-Dąbrowska Iwona
11. Gunie – Ostrów  Mieczkowska Agnieszka
12. Kołaki Kościelne Bagińska Hanna
13. Kossaki – Borowe Podbielski Janusz
14. Krusze – Łubnice Kołakowski Michał
15. Łętowo – Dąb Konopka Barbara
16. Łubnice – Krusze Choińska Grażyna
17. Podłatki Duże Zalewski Zdzisław
18. Podłatki Małe Pęski Wiesław
19. Rębiszewo – Zegadły Borkowski Zbigniew
20. Sanie – Dąb Zalewski Sławomir
21. Szczodruchy Pruszkowski Andrzej
22. Wiśniówek – Wertyce Wądołowska Aneta
23. Wróble – Arciszewo Glinkowski Dariusz
24. Zanie – Leśnica Dąbrowski Waldemar