Zarządzanie kryzysowe – to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do podejmowania nad nim kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz odtwarzaniu infrastruktury lub przywracaniu jej pierwotnego charakteru.

Sytuacja kryzysowa – to stan narastającej destabilizacji powodujący intensywne, trwałe i długofalowe pogorszenie funkcjonowania społeczeństwa i państwa. Charakteryzuje się eskalacją zagrożenia, utratą kontroli nad ograniczaniem skutków zdarzenia (sytuacji kryzysowej) przez poszczególne służby, inspekcje lub straże. Sytuacja taka, może również, powodować ujemne skutki w gospodarce a także może mieć wpływ na stosunki zagraniczne

Reagowanie kryzysowe – to bieżące działania służb ratowniczych przeciwdziałające wszelkim zdarzeniom – zagrażające zdrowiu i życiu obywateli lub środowisku – zmierzające do ograniczenia lub zlikwidowania ich skutków oraz niesienia pomocy poszkodowanym (jest jedną z faz zarządzania kryzysowego).

Broszura informacyjna – „Jeśli nadejdzie kryzys”

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku udostępnia broszurę informacyjną, która ma pomóc w przygotowaniu się do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych (zagrożenia) i w ramach powszechnej samoobrony.

Obecny świat daje nam wiele możliwości oraz ułatwia życie na wielu płaszczyznach. Jednak obok rozwoju cywilizacyjnego występują liczne zagrożenia takie jak: masowe wypadki komunikacyjne, występowanie ekstremalnych warunków pogodowych, cyberataki na systemy teleinformatyczne, zakłócenia w dostawie energii elektrycznej lub gazu czy najbardziej skrajne zagrożenie – konflikt militarny. Jeśli sobie ich nie uświadomisz i jeśli nie będziesz choć w niewielkim stopniu do nich przygotowany, to mogą się stać dla Ciebie ogromnym wyzwaniem.

W broszurze zostały przedstawione z jednej strony ogólne informacje o systemie bezpieczeństwa naszego państwa, zaś z drugiej aspekty, na tyle generalne, żeby w sytuacjach kryzysowych móc je wykorzystać do ochrony własnej, swojej rodziny oraz najbliższego otoczenia – sąsiadów.

Informacje zawarte w tej broszurze powinny pomóc w przygotowaniu się na wypadek zagrożeń.

Broszura informacyjna


Dokumenty powiązane z zarządzaniem kryzysowym i Obroną Cywilną w gminie Kołaki Kościelne


Szkolenie internetowe dla mieszkańców gminy w zakresie powszechnej samoobrony

Materiały szkoleniowe do pobrania:

 

Zapraszamy do lektury!