Gospodarka odpadami

odpady 2018Mieszkańcy gminy Kołaki Kościelne mają możliwość zgłoszenia do odbioru z terenu własnych nieruchomości odpadów wielkogabarytowych oraz wyeksploatowanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – będą one odbierane gminnym samochodem dostawczym IVECO.
Podczas odbioru musi być zapewniona pomoc przy załadunku oraz przy rozładunku. Odpady te można także dostarczyć własnym transportem po wcześniejszym zgłoszeniu.
Ponadto do PSZOK można dostarczać własnym transportem następujące odpady pakowane w sposób selektywny (w workach lub pojemnikach):
1.      przeterminowane leki i chemikalia,
2.      zużyte baterie,
4.      odpady zielone,
5.      papier;
6.      szkło;
7.      metale;
8.      tworzywa sztuczne.
Luzem przyjmowane są:
1.      akumulatory,
2.      zużyte opony z samochodów osobowych,
3.      gruz betonowy.
4.      zdemontowane okna .
Zgłoszenia dokonuje się w pok. Nr 25 w Urzędzie Gminy w Kołakach lub telefonicznie pod nr: 86 270 30 26 w. 23.

ZAŁĄCZNIKI:

  1. Informacja dotycząca pojemników na odpady zmieszane w 2017 roku 
  2. UCHWAŁA XV/82/16 RADY GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołaki Kościelne
  3. UCHWAŁA XV/83/16 RADY GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  4. UCHWAŁA XV/84/16 RADY GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
  5. UCHWAŁA XVI/91/16 RADY GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 28 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
  6. Informacja o sposobie segregacji na terenie gminy w systemie workowym,
  7. UCHWAŁA NR XX/126/17 z dnia 29 czerwca 2017 r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Komentowanie jest wyłączone.