Wsparcie Rodziny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych informuje, iż od dnia 1 stycznia 2017 roku obowiązują przepisy ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Od 1 stycznia 2017 roku można składać wnioski o:

1) objęcie rodziny koordynacją przez asystenta rodziny,
2) jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu.

W załączeniu informacja dotycząca wsparcia dla kobiet w ciąży oraz ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej lub kobiet rodzących dziecko i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu:

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie OPS w Kołakach Kościelnych, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne (poniedziałek – piątek w godz. 7.30 do 15.30).

SZUKAMY RODZIN WSPIERAJĄCYCH!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających. Funkcjonowanie rodzin wspierających i rodzin pomocowych reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

              Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. Formy takiej pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione są od współpracy między zainteresowanymi rodzinami. Dotyczyć one mogą doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami, modelowania prawidłowych postaw.

Rodzina wspierająca pomaga przede wszystkim na podstawie własnych, posiadanych zasobów i umiejętności, wiedzy z zakresu funkcjonowania rodziny i prawidłowego wychowywania dzieci.

Jest to forma pomocy rodzinom przeżywającym trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Rodziny wspierające we współpracy z asystentem rodziny lub pracownikiem socjalnym pomagają konkretnej rodzinie:

 • w opiece i wychowaniu dzieci,
  • prowadzeniu gospodarstwa domowego,
  • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Rodziną wspierającą może zostać rodzina lub osoba, która:
• ma stałe źródło utrzymania,
• ma pełnię władzy rodzicielskiej wobec wszystkich dzieci i prawidłowo realizuje obowiązki
opiekuńczo-wychowawcze wobec własnych dzieci,
• uzyska zaświadczenie od lekarza rodzinnego o dobrym stanie zdrowia,
• przebywa na stałe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
• członkowie rodziny nie byli skazani za przestępstwo umyślne.

Aby zostać rodziną wspierającą należy:
• złożyć wniosek na rodzinę wspierającą w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych (załącznik nr 1),
• udzielić wywiadu w miejscu zamieszkania pracownikowi socjalnemu,
• uzyskać pozytywną opinię Kierownika Ośrodka,
• uzyskać pozytywną opinię psychologa,
• podpisać umowę, na podstawie, której rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.


Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, po przeprowadzeniu w miejscu zamieszkania rodziny, rodzinnego wywiadu środowiskowego. Rodzina wspierająca zatrudniona jest na podstawie umowy cywilnoprawnej, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.


Asystent Rodziny- Kim jest asystent rodziny i co robi?

Asystent rodziny przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci.

W czasie wspólnych działań z członkami rodziny:

 • pomaga odnaleźć to, co w Was dobre, co potraficie i kto oraz gdzie może Wam pomóc,
 • doradza jak pielęgnować niemowlę, opiekować się i wychowywać dzieci, żeby były szczęśliwe i słuchały poleceń rodziców,
 • pomaga w codziennej organizacji dnia rodziny, znajdowania sposobów spędzania wspólnego czasu rodziny,
 • pokazuje jak sprawnie wykonywać obowiązki domowe,
 • doradza jak zarządzać pieniędzmi,
 • informuje jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka,
 • wyjaśnia jak wypełniać dokumentację oraz realizować sprawy urzędowe,
 • wspiera w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji, urzędów i innych instytucji,
 • pomaga podnieść kwalifikacje zawodowe i znaleźć pracę,
 • chroni dzieci przed niebezpiecznymi zachowaniami dorosłych
 • koordynuje wsparcie w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (więcej informacji na www. kolaki.pl. w zakładce Jednostki Organizacyjne- Ośrodek Pomocy Społecznej – Świadczenia – Jednorazowe świadczenie „Za życiem”).

Asystent rodziny spotyka się z rodziną w domu rodziny oraz czasem towarzyszy członkom rodziny do instytucji. Początkowo spotyka się z rodziną często, potem coraz rzadziej. Jedna wizyta może trwać nawet kilka godzin. Asystent rodziny prowadzi dokumentację, planuje z rodziną, co i jak zrobić oraz pisze sprawozdania z wykonanych działań. Współpracuje z innymi pracownikami różnych instytucji pracującymi z rodziną dla dobra całej rodziny, a przede wszystkim, aby dzieci czuły się dobrze i bezpiecznie w rodzinie.

Asystent rodziny pomaga zrealizować to, co rodzina chce oraz co inne służby społeczne wymagają od rodziny.

Pomaga tylko w tym, co możliwe jest do osiągnięcia.

—————————————————————————–

za zyciem

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych informuje, iż od dnia 1 stycznia 2017 roku obowiązują przepisy ustawy z dnia 4 listopada 2016 r.  o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Od 1 stycznia 2017 roku można składać wnioski o:
1) objęcie rodziny koordynacją przez asystenta rodziny,
2) jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu (więcej informacji na www. kolaki.pl. w zakładce Jednostki Organizacyjne- Ośrodek Pomocy Społecznej – Świadczenia – Jednorazowe świadczenie „Za życiem”).

W załączeniu informacja dotycząca wsparcia dla kobiet w ciąży oraz ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej lub kobiet rodzących dziecko i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu:

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie OPS w Kołakach Kościelnych, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne (poniedziałek – piątek w godz. 7.30 do 15.30).

Komentowanie jest wyłączone.