Fundusze zewnętrzne

Gmina Kołaki Kościelne stara się aktywnie korzystać ze środków Unii Europejskiej i innych funduszy krajowych jak
i zagranicznych.

Fundusze UE– podstawowe informacje (kliknij aby rozwinąć)

 

INFORMACJE NA TEMAT PRZYKŁADOWYCH PROJEKTÓW W GMINIE KOŁAKI KOŚCIELNE

Perspektywa na lata 2014-2020


 

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Kołaki Kościelne

27 lipca 2017 r.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna,
Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej,
Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.

UG_budynek

Informujemy iż, w dniu 27 lipca 2017 r. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy Nr UDA-RPPD.05.03.01-20-0063/16-00 pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego z siedzibą w Białymstoku 15-888, ul. Wyszyńskiego 1
a
Gminą Kołaki Kościelne z siedzibą w Kołakach Kościelnych, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne na realizację zadania WND-RPPD.05.03.01-20-0063/16 „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kołakach Kościelnych”.

Wysokość przyznanej pomocy ze środków „RPOWP”  : 482 715,83 zł.


 

Zaprojektowanie i zmiana nawierzchni ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w miejscowości Kołaki Kościelne mająca na celu Poprawę bezpieczeństwa, zwiększenie płynności ruchu oraz utworzenie sprawnego połączenia komunikacyjnego z drogą powiatową, przez zmianę nawierzchni ulicy Kard. S. Wyszyńskiego w Kołakach Kościelnych

28 lipca 2016 r.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pn.

Zaprojektowanie i zmiana nawierzchni ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w miejscowości Kołaki Kościelne mająca na celu Poprawę bezpieczeństwa, zwiększenie płynności ruchu oraz utworzenie sprawnego połączenia komunikacyjnego z drogą powiatową, przez zmianę nawierzchni ulicy Kard. S. Wyszyńskiego w Kołakach Kościelnych


współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich
rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie
energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Informujemy iż, w dniu 28 lipca 2016 r. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy Nr 00084- 65151-UM1000087/16 pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego z siedzibą w Białymstoku 15-888, ul. Wyszyńskiego 1
a
Gminą Kołaki Kościelne z siedzibą w Kołakach Kościelnych, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne na realizację zadania „Zaprojektowanie i zmiana nawierzchni ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w miejscowości Kołaki Kościelne” w wyniku której osiągnięty zostanie następujący cel operacji: poprawa bezpieczeństwa, zwiększenie płynności ruchu oraz utworzenie sprawnego połączenia komunikacyjnego z drogą powiatową, przez zmianę nawierzchni ulicy Kard. S. Wyszyńskiego w Kołakach Kościelnych.

Wartość wskaźników, których osiągnięcie jest zakładane w wyniku realizacji operacji (w km):

Zmiana nawierzchni drogi - 0,663 km

Operacja zostanie zrealizowana w : województwie podlaskim, powiat zambrowski, Gmina Kołaki Kościelne, miejscowość: Kołaki Kościelne.

Wysokość przyznanej pomocy ze środków „EFPROW” w formie refundacji : 362 604 zł ( słownie złotych: trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset cztery ), tj.63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.


 

Komentowanie jest wyłączone