Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Urząd Gminy w Kołakach Kościelnych zobowiązuje się zapewnić dostępność serwisu internetowego zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie  w sprawie dostępności ma zastosowanie do:

     1)  Strony Internetowej: www.kolaki.pl 

Data publikacji strony internetowej: 2016-01-19

Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-04

      2) Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.ug.kolaki.wrotapodlasia.pl/

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

• filmy, które zostały opublikowane nie posiadają napisów dla osób niesłyszących

• część plików nie jest dostępnych cyfrowo

• część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego

Wyłączenia:

• mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

• filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

• multimedia nadawane na żywo

• treści od innych podmiotów

Elementy zapewniające dostępność cyfrową strony internetowej:

  • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab
  • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały zamieszczone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących
  • Czcionka jest skalowalna
  • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie.

Nowe publikacje będą dostosowywane do wymagań Ustawy.

Deklarację sporządzoną metodą samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny    

Oświadczenie sporządzono dnia 3 marca 2021. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panem Krzysztofem Pęskim, adres: gminakolaki@op.pl, tel. 86 270 30 36

Tą samą drogą można składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie,                        o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Adres poczty elektronicznej do wystąpienia z żądaniem: gminakolaki@op.pl

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich:

Dostępność architektoniczna

Siedziba:  Urząd Gminy Kołaki Kościelne, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne

Do budynku Urzędu Gminy Kołaki Kościelne prowadzi 1 wejście od ulicy Kościelnej. Wejście do budynku nie wymaga pokonania schodów. W budynku nie ma podjazdów przeznaczonych dla wózków inwalidzkich. Budynek nie posiada systemu głośnikowego naprowadzającego osoby niewidome i  słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma windy oraz toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem nie wyodrębniono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Do budynku  i pomieszczeń ośrodka można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabosłyszących.

W Urzędzie Gminy nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. W przypadku osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, udostępnia się usługę pozwalającą na komunikowanie się, w szczególności poprzez:

1) korzystanie z poczty elektronicznej – adres: gminakolaki@op.pl

2) przesyłanie faksów na numer – 86 270 30 26

Wójt Gminy realizując art. 12 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy informuje, że osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się może zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN w formie pisemnej:

1) pocztą elektroniczną – adres: gminakolaki@op.pl

2) faksem na numer – 86 270 30 26,

3) drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Kołaki Kościelne, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne;

lub osobiście w pokoju Nr 25 Urzędu Gminy w Kołakach Kościelnych.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.: https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa

Komentowanie jest wyłączone.