Gospodarka odpadami

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi za 2019 rok

Pismo Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie odpadów z kwarantanny

Zalecenia dla pacjenta z dodatnim wynikiem badania w kierunku koronawirusa ze wskazaniem do izolacji w warunkach domowych

Nowy numer rachunku bankowego

Urząd Gminy informuje, że uległ zmianie numer rachunku bankowego dla wpłat z tytułu odbioru odpadów komunalnych w związku z nowelizacja Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010).

Od dnia 1 stycznia 2020 r. opłatę za wywóz odpadów komunalnych z gospodarstw domowych należy wpłacać na nowy rachunek bankowy:

Gmina Kołaki Kościelne

ul. Kościelna 11

18-315 Kołaki Kościelne

Bank Spółdzielczy w Zambrowie Oddział w Kołakach Kościelnych

 55 8775 0009 0050 0500 0228 0045

W przypadku pytań można kontaktować się z Urzędem Gminy pod numerem: 86 270 30 26 w. 23. Osoba odpowiedzialna: Jarosław Zalewski.

Wójt Gminy Kołaki Kościelne
Sylwester Jaworowski

Harmonogram odbioru odpadów na 2021 rok

Informacje o odpadach

INFORMACJE DOT. SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE KOŁAKI KOŚCIELNE

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Gminy w Kołakach Kościelnych podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące systemu gospodarowania odpadami w Gminie Kołaki Kościelne:

  1. podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kołaki Kościelne jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie, ul. Polowa 19, 18-300 Zambrów
  2. miejscem zagospodarowania przez w/w podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze.
  3. osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

Za 2019 r. Gmina Kołaki Kościelne osiągnęła następujące poziomy:

– recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 40,34 %

– ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 32,87 %

– recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100 %

4. punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK):

PSZOK zlokalizowany jest w Kołakach Kościelnych przy ul. Kościelnej (obok cmentarze parafialnego). Odpady przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30. W wyjątkowych przypadkach jest możliwość dostarczenia odpadów w sobotę, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznych pod nr. 86 270 30 26 w.24.

a)zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych na terenie gminy Kołaki Kościelne odbiera. Punktem zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie gminy Kołaki Kościelne jest PSZOK w Kołakach Kościelnych, ul. Kościelna (obok cmentarza parafialnego). Istnieje możliwość odbioru tych odpadów z terenu własnych nieruchomości – będą one odbierane gminnym samochodem dostawczym IVECO. Zgłoszeń dokonuje się w pok. Nr 25 w Urzędzie Gminy lub telefonicznie pod nr. 86 270 30 26 w. 25. Odbiór z PSZOK następuje przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie, ul Polowa 19, 18-300 Zambrów

b) zużyte baterie odbierane są w Urzędzie Gminy Kołaki Kościelne, ul. Kościelna 11, na pierwszym piętrze.

c) przeterminowane leki należy oddawać w Urzędzie Gminy Kołaki Kościelne, ul. Kościelna 11. Informacje można uzyskać w sekretariacie lub w pokoju 23 i 25.

5. adresy punktów zbierania odpadów folii oraz sznura powstających w gospodarstwach rolnych:

„Lider”, ul. Duży Rynek 23, 18-220 Czyżew, nr. 86 275 50 53. Firma odbiera za odpłatnością folie białe, czarne, czarno-białe, sznurki, siatki do owijania, worki po nawozach, worki typu Big Bag

Grupa Eko, Dąbrowa Cherubiny 22, 18-220 Czyżew, nr. 606 465 128. Firma odbiera za odpłatnością folie białe, czarne, czarno-białe, sznurki, siatki do owijania, worki po nawozach, worki typu Big Bag

6. wykaz podmiotów mających pozwolenie na odbieranie odpadów z terenu gminy Kołaki Kościelne (rejestr działalności regulowanej)

Odpady odbierane w PSZOK

Mieszkańcy gminy Kołaki Kościelne mają możliwość zgłoszenia do odbioru z terenu własnych nieruchomości odpadów wielkogabarytowych oraz wyeksploatowanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – będą one odbierane gminnym samochodem dostawczym IVECO.
Podczas odbioru musi być zapewniona pomoc przy załadunku oraz przy rozładunku. Odpady te można także dostarczyć własnym transportem po wcześniejszym zgłoszeniu.
Ponadto do PSZOK można dostarczać własnym transportem następujące odpady pakowane w sposób selektywny (w workach lub pojemnikach):
1.      przeterminowane leki i chemikalia,
2.      zużyte baterie,
4.      odpady zielone,
5.      papier;
6.      szkło;
7.      metale;
8.      tworzywa sztuczne.
Luzem przyjmowane są:
1.      akumulatory,
2.      zużyte opony z samochodów osobowych,
3.      gruz betonowy.
4.      zdemontowane okna .
Zgłoszenia dokonuje się w pok. Nr 25 w Urzędzie Gminy w Kołakach lub telefonicznie pod nr: 86 270 30 26 w. 23.

Jak segregować odpady?

Opłaty za gospodarowanie odpadami

ZAŁĄCZNIKI:

  1. Informacja dotycząca pojemników na odpady zmieszane w 2017 roku 
  2. UCHWAŁA XV/82/16 RADY GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołaki Kościelne
  3. UCHWAŁA XV/83/16 RADY GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  4. UCHWAŁA XV/84/16 RADY GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Komentowanie jest wyłączone.