Gospodarka odpadami

Harmonogram odbioru odpadów na 2020 rok

Nowy numer rachunku bankowego: http://kolaki.pl/2019/12/02/ogloszenie-o-zmianie-numeru-rachunku-bankowego-dla-wplat-z-tytulu-odbioru-odpadow-komunalnych/

Mieszkańcy gminy Kołaki Kościelne mają możliwość zgłoszenia do odbioru z terenu własnych nieruchomości odpadów wielkogabarytowych oraz wyeksploatowanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – będą one odbierane gminnym samochodem dostawczym IVECO.
Podczas odbioru musi być zapewniona pomoc przy załadunku oraz przy rozładunku. Odpady te można także dostarczyć własnym transportem po wcześniejszym zgłoszeniu.
Ponadto do PSZOK można dostarczać własnym transportem następujące odpady pakowane w sposób selektywny (w workach lub pojemnikach):
1.      przeterminowane leki i chemikalia,
2.      zużyte baterie,
4.      odpady zielone,
5.      papier;
6.      szkło;
7.      metale;
8.      tworzywa sztuczne.
Luzem przyjmowane są:
1.      akumulatory,
2.      zużyte opony z samochodów osobowych,
3.      gruz betonowy.
4.      zdemontowane okna .
Zgłoszenia dokonuje się w pok. Nr 25 w Urzędzie Gminy w Kołakach lub telefonicznie pod nr: 86 270 30 26 w. 23.

ZAŁĄCZNIKI:

  1. Informacja dotycząca pojemników na odpady zmieszane w 2017 roku 
  2. UCHWAŁA XV/82/16 RADY GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołaki Kościelne
  3. UCHWAŁA XV/83/16 RADY GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  4. UCHWAŁA XV/84/16 RADY GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Komentowanie jest wyłączone.