Gospodarka odpadami

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi

2022

2021

2020

2019

Nowy numer rachunku bankowego

Urząd Gminy informuje, że uległ zmianie numer rachunku bankowego dla wpłat z tytułu odbioru odpadów komunalnych w związku z nowelizacja Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010).

Od dnia 1 stycznia 2020 r. opłatę za wywóz odpadów komunalnych z gospodarstw domowych należy wpłacać na nowy rachunek bankowy:

Gmina Kołaki Kościelne

ul. Kościelna 11

18-315 Kołaki Kościelne

Bank Spółdzielczy w Zambrowie Oddział w Kołakach Kościelnych

 55 8775 0009 0050 0500 0228 0045

W przypadku pytań można kontaktować się z Urzędem Gminy pod numerem: 86 270 30 26 w. 23. Osoba odpowiedzialna: Bartosz Nowowiejski.

Wójt Gminy Kołaki Kościelne
Sylwester Jaworowski

Informacje o odpadach

INFORMACJE DOT. SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE KOŁAKI KOŚCIELNE

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Gminy w Kołakach Kościelnych podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące systemu gospodarowania odpadami w Gminie Kołaki Kościelne:

  1. podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kołaki Kościelne jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie, ul. Polowa 19, 18-300 Zambrów
  2. miejscem zagospodarowania przez ww. podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze.
  3. osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, w danym roku kalendarzowym wymaganym poziomie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, poziomie składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych oraz poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.

Za 2022 r. Gmina Kołaki Kościelne osiągnęła następujące poziomy:

– poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu: 28,26%

– poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych: 20,74%

– ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 6,31%

4. punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK):

PSZOK zlokalizowany jest w Kołakach Kościelnych przy ul. Kościelnej (obok cmentarze parafialnego). Odpady przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30. W wyjątkowych przypadkach jest możliwość dostarczenia odpadów w sobotę, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznych pod nr. 86 270 30 26 w. 23.

a) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych na terenie gminy Kołaki Kościelne odbiera. Punktem zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie gminy Kołaki Kościelne jest PSZOK w Kołakach Kościelnych, ul. Kościelna (obok cmentarza parafialnego). Istnieje możliwość odbioru tych odpadów z terenu własnych nieruchomości – będą one odbierane gminnym samochodem dostawczym IVECO. Zgłoszeń dokonuje się w pok. Nr 23 w Urzędzie Gminy lub telefonicznie pod nr. 86 270 30 26 w. 23. Odbiór z PSZOK następuje przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie, ul Polowa 19, 18-300 Zambrów

b) zużyte baterie odbierane są w Urzędzie Gminy Kołaki Kościelne, ul. Kościelna 11, na pierwszym piętrze.

c) przeterminowane leki należy oddawać w Urzędzie Gminy Kołaki Kościelne, ul. Kościelna 11. Informacje można uzyskać w sekretariacie lub w pokoju 25.

5. adresy punktów zbierania odpadów folii oraz sznura powstających w gospodarstwach rolnych:

„Lider”, ul. Duży Rynek 23, 18-220 Czyżew, nr. 86 275 50 53. Firma odbiera za odpłatnością folie białe, czarne, czarno-białe, sznurki, siatki do owijania, worki po nawozach, worki typu Big Bag

Grupa Eko, Dąbrowa Cherubiny 22, 18-220 Czyżew, nr. 606 465 128. Firma odbiera za odpłatnością folie białe, czarne, czarno-białe, sznurki, siatki do owijania, worki po nawozach, worki typu Big Bag

6. wykaz podmiotów mających pozwolenie na odbieranie odpadów z terenu gminy Kołaki Kościelne (rejestr działalności regulowanej)

7. Wykaz podmiotów mających pozwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Kołaki Kościelne (ewidencja udzielonych zezwoleń)

Opłaty za gospodarowanie odpadami

Opłaty: Uchwała XIX/140/22 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Uchwała XIX/141/22 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

ZAŁĄCZNIKI:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacja dotycząca pojemników na odpady zmieszane w 2017 roku 

UCHWAŁA XXVIII/201/23 RADY GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 27 września 2023 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołaki Kościelne

UCHWAŁA XV/83/16 RADY GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA XV/103/21 RADY GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 6 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA XXI/154/22 RADY GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Komentowanie jest wyłączone.