Konsultacje

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI INDYWIDUALNEGO PLANU KONSULTACJI GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE DOTYCZĄCY OPRACOWANIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA WYBRANEGO TERENU WZDŁUŻ ULICY PIASKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KOŁAKI KOŚCIELNE

Raport końcowy – POBIERZFotorelacja z przebiegu drugiej techniki konsultacyjnej – Debata w dniu 03.09.2020 r.Fotorelacja z przebiegu pierwszej techniki konsultacyjnej – Punkt Konsultacyjny podczas Pikniku Dożynkowego w dniu 15.08.2020 r.

 „Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego” – ANKIETA 


 

FOTOGALERIA TERENU OBJĘTEGO PROJEKTEM MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA WYBRANEGO TERENU WZDŁUŻ ULICY PIASKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KOŁAKI KOŚCIELNE


Obszar opracowywanego planu miejscowego dla wybranego terenu wzdłuż ulicy Piaskowej w miejscowości Kołaki Kościelne

 


UCHWAŁA X/69/20 RADY GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu wzdłuż ulicy Piaskowej w miejscowości Kołaki Kościelne

W załączeniu: UCHWAŁA X/69/20


Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy

W załączeniu:  UCHWAŁA NR IX/50/11 RADY GMINY W KOŁAKACH KOŚCIELNYCH z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy.


Gmina Kołaki Kościelne przystąpiła do realizacji projektu pod nazwą „Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowanie przestrzennego” 

Konsultacje społeczne przeprowadzone są w ramach projektu grantowego pt. „Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego”, Działanie 2.19 „Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego”, projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020


Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

Wójt Gminy Kołaki Kościelne ogłasza konsultacje z mieszkańcami Gminy Kołaki Kościelne dotyczące opracowywanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu wzdłuż ulicy Piaskowej w miejscowości Kołaki Kościelne.

Przedmiot konsultacji: Projekt uchwały Rady Gminy Kołaki Kościelne w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu wzdłuż ulicy Piaskowej w miejscowości Kołaki Kościelne.

Termin konsultacji: od 10.08.2020 r. do 30.09.2020 r.

Forma konsultacji:

  • w dniu 15.08.2020 r. o godzinie 13.00-19.00 zostanie otwarty Punkt Konsultacyjny w czasie Pikniku Dożynkowego odbywającego się na placu Parafii, w którym zostaną przedłożone materiały i ankiety dotyczące planu miejscowego.
  • w dniu 3.09.2020 r. o godzinie 10.30-12.30 w budynku Świetlicy Wiejskiej odbędzie się debata publiczna jako spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami
  • w dniach 10.08.2020-30.09.2020 r. będzie przeprowadzona akcja informacyjna oraz zostaną zebrane opinie mieszkańców za pomocą panelu SMS.

Przesłanie opinii i uwag w formie elektronicznej na adres: konsultacjekolakikoscielne@gmail.com lub opinii i uwag w formie papierowej na adres: Urząd Gminy Kołaki Kościelne, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne

Dostęp do przedmiotu konsultacji:

1) w formie papierowej codziennie w godzinach 7.30 – 15.30, w dniach pracy Urzędu Gminy Kołaki Kościelne, w jego siedzibie, ul. Kościelna 11.

2) adres strony internetowej www.kolaki.pl w zakładce „Konsultacje”.


Wójt Gminy Kołaki Kościelne
ogłasza konsultacje
do projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 r.

ZAŁĄCZNIKI:

  1. Formularz do konsultacji
  2. Ogloszenie 2018
  3. Projekt Programu wspolpracy z organizacjami pozarzadowymi na 2019 r.

AKTUALIZACJA Z DNIA 14.10.2019 r. – protokół z przeprowadzonych konsultacji

ZAŁĄCZNIKI:

Protokół z konsultacji

 


Wójt Gminy Kołaki Kościelne
ogłasza konsultacje
w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Kołaki Kościelne na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

ZAŁĄCZNIKI:

1. Ogloszenie

2. Formularz do konsultacji

3. Projekt Programu wspolpracy z organizacjami pozarzadowymi na 2017 r.

 

AKTUALIZACJA Z DNIA 02.11.2017 r. – protokół z przeprowadzonych konsultacji

ZAŁACZNIKI:

1. Protokół z konsultacji


ARCHIWALNE KONSULTACJE 

 

Zawiadomienie
o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kołaki Kościelne na lata 2017-2026”

Wójt Gminy Kołaki Kościelne zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kołaki Kościelne lata 2017-2026”, które odbędą się w dniu 19 lipca 2017 r. w sali konferencyjnej budynku Urzędu Gminy Kołaki Kościelne, w godz. 11.00 -14.00.

Projekt dokumentu dostępny jest:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kołaki Kościelne pod adresem: http://bip.ug.kolaki.wrotapodlasia.pl/,
2) na stronie internetowej http://www.kolaki.pl
3) w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych, ul. Kościelna 11.

Uwagi, opinie i wnioski do projektu strategii należy składać w dniu 19 lipca 2017 roku w trakcie trwania spotkania:
Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kołaki Kościelne na lata 2017 – 2026” mają charakter opiniodawczy i są ważne bez względu na ilość osób w nich uczestniczących.
Uwagi i opinie wniesione w terminie innym niż wyznaczony nie będą rozpatrywane

Więcej informacji w sprawie konsultacji udziela Pani Dorota Bogdańska, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych.

Wójt
Sylwester Jaworowski

Załączniki:

Załącznik 1. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kołaki Kościelne na lata 2017-2026

 


ARCHIWALNE KONSULTACJE

Ogłoszenie o prowadzonych konsultacjach

Konsultacje do projektu w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Kołaki Kościelne na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Treść ogłoszenia dotyczącego konsultacji oraz formularze znajdują się w załącznikach.

Załącznik 1. Ogloszenie
Załącznik 2. Projekt programu wspolpracy z organizacjami pozarzadowymi na 2017 r
Załącznik 3. Formularz do konsultacji

 


Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

Wójt Gminy Kołaki Kościelne ogłasza konsultacje z mieszkańcami gminy Kołaki Kościelne dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Kołaki Kościelne w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Kołaki Kościelne na lata 2016-2022”

Przedmiot konsultacji: Projekt uchwały Rady Gminy Kołaki Kościelne w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Kołaki Kościelne na lata 2016-2022”.

Termin konsultacji: Od 05 kwietnia 2016 r. do 19 kwietnia 2016 r.

Forma konsultacji: Przeprowadzenie konsultacji odbędzie się w formie:

1) złożenia w formie elektronicznej opinii i uwag co do treści projektu „Strategii Rozwoju Gminy Kołaki Kościelne na lata 2016-2022”.

2) złożenia w formie papierowej opinii i uwag co do treści projektu „Strategii Rozwoju Gminy Kołaki Kościelne na lata 2016-2022”.

Przesłania opinii i uwag w formie elektronicznej prosimy dokonywać na adres: gminakolaki@op.pl zaś opinii i uwag w formie papierowej na adres: Urząd Gminy Kołaki Kościelne, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne (decyduje data wpływu).

 

Dostęp do przedmiotu konsultacji:

1) w formie papierowej codziennie w godzinach 7.30 – 15.30, w dniach pracy Urzędu Gminy Kołaki Kościelne, w jego siedzibie, ul. Kościelna 11.

2) adres strony internetowej, na której zamieszczono projekt Strategii: bip.ug.kolaki.wrotapodlasia.pl w zakładce „Konsultacje” i www.kolaki.pl w zakładce „dla Mieszkańców- Konsultacje” (treść w załączniku poniżej).

Wójt Gminy Kołaki Kościelne
Sylwester Jaworowski


Załączniki:

Załącznik 1. Strategia


Kołaki Kościelne 29.02.2016 r.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

Wójt Gminy Kołaki Kościelne ogłasza konsultacje z mieszkańcami miejscowości Kołaki Kościelne dotyczące projektu uchwały Rady Sołectwa Kołaki Kościelne oraz Rady Gminy Kołaki Kościelne w sprawie przyjęcia „Planu Odnowy Miejscowości Kołaki Kościelne”.

Przedmiot konsultacji: Projekt uchwały Rady Sołectwa Kołaki Kościelne oraz Rady Gminy Kołaki Kościelne w sprawie przyjęcia „Planu Odnowy Miejscowości Kołaki Kościelne”.
Link do dokumentu: Projekt Planu Odnowy Miejscowości Kołaki Kościelne
Termin konsultacji: Od 01 marca 2016 r. do 07 marca 2016 r.
Forma konsultacji: Przeprowadzenie konsultacji odbędzie się w formie:
1) złożenia w formie elektronicznej opinii i uwag co do treści projektu „Planu Odnowy Miejscowości Kołaki Kościelne”.
2) złożenia w formie papierowej opinii i uwag co do treści projektu „Planu Odnowy Miejscowości Kołaki Kościelne”.
3) Przesłanie opinii i uwag w formie elektronicznej na adres: gminakolaki@op.pl lub opinii i uwag w formie papierowej na adres: Urząd Gminy Kołaki Kościelne, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne.
Dostęp do przedmiotu konsultacji:
1) w formie papierowej codziennie w godzinach 7.30 – 15.30, w dniach pracy Urzędu Gminy Kołaki Kościelne, w jego siedzibie, ul. Kościelna 11.
2) adres strony internetowej, na której zamieszczono projekt Strategii: bip.ug.kolaki.wrotapodlasia.pl w zakładce „Konsultacje” i www.kolaki.pl w zakładce „Konsultacje”.

Komórka odpowiedzialna za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji – Łukasz Czajkowski, tel. 86-270-30-26 w. 27.

Komentowanie jest wyłączone.