Sołectwa

Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności:

  • nazwę i obszar jednostki pomocniczej
  • zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej
  • organizację i zadania organów jednostek pomocniczych
  • zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji
  • zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej

Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie. Organami sołectwa, wybieranymi na okres kadencji są:

  • sołtys, jako organ wykonawczy sołectwa
  • rada sołecka, jako organ wspomagający działalność sołtysa

Kadencja trwa 4 lata i kończy się z chwilą wyboru nowych organów. Nadzór nad działalnością sołectw sprawuje Rada Gminy i Wójt.


Na terenie Gminy Kołaki Kościelne działają 24 jednostki pomocnicze – sołectwa:

Sołectwo / Sołtys

1. Cholewy Kołomyja – Jastrzębski Rafał

2. Czachy-Kołaki – Dłużniewski Dariusz

3. Czarnowo Dąb – Grabowska Anna

4. Czosaki-Dąb – Kuleszczyk Dariusz

5. Ćwikły-Krajewo – Długoborski Andrzej

6. Ćwikły-Rupie – Konarzewski Wiesław

7. Głodowo-Dąb – Krajewski Kazimierz

8. Gosie Duże – Krajewski Piotr

9. Gosie Małe – Dębek Piotr

10. Gunie Ostrów – Kierzkowski Kazimierz

11. Kołaki Kościelne – Bagińska Hanna

12. Kossaki Borowe – Kossakowski Wojciech

13. Krusze-Łubnice – Maliszewski Wojciech

14. Łętowo-Dąb – Konopka Jan

15. Łubnice-Krusze – Szeligowski Zenon

16. Podłatki Duże – Zalewski Zdzisław

17. Podłatki Małe – Pęski Wiesław

18. Rębiszewo-Zgadły – Modzelewski Andrzej

19. Sanie-Dąb – Zalewski Sławomir

20. Szczodruchy – Pruszkowski Andrzej

21. Czarnowo-Undy – Gołaszewski Wiesław

22. Wiśniówek-Wertyce – Wądołowska Aneta

23. Wróble-Arciszewo – Kaczyński Kazimierz

24. Zanie-Leśnica – Dąbrowski Waldemar

Komentowanie jest wyłączone.