Prawo

STATUT Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych
(POBIERZ)

Zmiany w statucie:

  1. UCHWAŁA NR XI/49/15 RADY GMINY W KOŁAKACH KOŚCIELNYCH z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych (POBIERZ)
  2. UCHWAŁA NR XIII/65/16 RADY GMINY W KOŁAKACH KOŚCIELNYCH z dnia 11 marca 2015 w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych (POBIERZ)
  3. UCHWAŁA XVIII/114/17 RADY GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych (POBIERZ)

POMOC SPOŁECZNA

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
Kategoria: Pomoc społeczna

Komentarz: Opracowano na podstawie: Dz. U. 2015.163 t.j., Dz. U. 2010 r. Nr 217, poz. 1427, Dz.U. 2015 r. poz. 693, poz. 1045, poz. 1058, poz. 1240, poz. 1310, poz. 1359, poz. 1607 i poz. 1830.

tekst ujednolicony

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2016-01-02

Wydanie – rok: 2015,
nr: -, poz.: 163
Pobierz Pobierz…


ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

Kategoria: Pomoc społeczna

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2015-09-03

Wydanie – rok: 2015,
nr: -, poz.: 1058
Pobierz Pobierz…


Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020

Kategoria: Pomoc społeczna

Komentarz: Opracowano na podstawie: M.P.2013.1024, M.P.2014.671

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2015-08-31

Wydanie – rok: 2013,
nr: -, poz.: 1024
Pobierz Pobierz…


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

Kategoria: Pomoc społeczna

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2012-07-19

Wydanie – rok: 2012,
nr: -, poz.: 823
Pobierz Pobierz…


Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego

Kategoria: Pomoc społeczna

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2012-06-26

Wydanie – rok: 2012,
nr: -, poz.: 712
Pobierz Pobierz…


Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Kategoria: Pomoc społeczna

Komentarz: Opracowano na podstawie: Dz.U.2015.332 t.j., Dz.U.2014r.poz. 1188, Dz.U.2015r.poz. 1045, 1199, 1830

Tekst ujednolicony

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2016-01-09

Wydanie – rok: 2015,
nr: -, poz.: 332
Pobierz Pobierz…


Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Kategoria: Pomoc społeczna

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2013-01-08

Wydanie – rok: 2012,
nr: -, poz.: 1371
Pobierz Pobierz…


Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Kategoria: Pomoc społeczna

Komentarz: Opracowano na podstawie: Dz.U.2015.1390

Tekst jednolity

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2015-11-04

Wydanie – rok: 2015,
nr: – , poz.: 1390
Pobierz Pobierz…


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13.09.2011r w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta

Kategoria: Pomoc społeczna

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2011-10-14

Wydanie – rok: 2011,
nr: 209, poz.: 1245
Pobierz Pobierz…


Rozporządzenie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie

Kategoria: Pomoc społeczna

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2011-0-04

Wydanie – rok: 2011,
nr: 81, poz.: 448
Pobierz Pobierz…


Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

Kategoria: Pomoc społeczna

Komentarz: Opracowano na podstawie: Dz.U. 2011.231.1375 t.j., Dz.U. 2011 r. Nr 122, poz. 696, Dz.U. 2015r. poz. 1916

Tekst ujednolicony

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2016-01-09

Wydanie – rok: 2011,
nr: 231, poz.: 1375
Pobierz Pobierz…


Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy

Kategoria: Pomoc społeczna

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2011-04-20

Wydanie – rok: 2010,
nr: 238, poz.: 1586
Pobierz Pobierz…


Ustawa o ustanowieniu programu wieloletniego ‚Pomoc państwa w zakresie dożywiania’

Kategoria: Pomoc społeczna

Komentarz: Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2259, z 2008 r. Nr 225 poz. 1487, z 2009 r. Nr 219, poz. 1706.

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2010-03-03

Wydanie – rok: 2005,
nr: 267, poz.: 2259
Pobierz Pobierz…


Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kategoria: Pomoc społeczna

Komentarz: Opracowano na podstawie: Dz.U.2014.1118(t.j.), Dz.U.2014r.poz. 1138, 1146, Dz.U.2015r.poz. 1255, 1333, 1339, 1777

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2016-01-09

Wydanie – rok: 2014,
nr: -, poz.: 1118
Pobierz Pobierz…

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych
Kategoria: Świadczenia rodzinne

Komentarz: Opracowano na podstawie: Dz.U.2017.1952 t.j. z dnia 2017.10.20.

Tekst ujednolicony

Pobierz Pobierz…


Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne

Kategoria: Świadczenia rodzinne

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2016-01-09

Wydanie – rok: 2015,
nr: -, poz.: 2284
Pobierz Pobierz…


ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna

Kategoria: Świadczenia rodzinne

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2015-09-03

Wydanie – rok: 2015,
nr: -, poz.: 1238
Pobierz Pobierz…


Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Kategoria: Świadczenia rodzinne

Komentarz: Opracowano na podstawie: Dz.U. 2014.567 (t.j.), Dz.U. 2015 r. poz.: 1240, 1359

Tekst ujednolicony

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2016-01-09

Wydanie – rok: 2014,
nr: -, poz.: 567
Pobierz Pobierz…


UCHWAŁA Nr 29 RADY MINISTRÓW z dnia 12 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

Kategoria: Świadczenia rodzinne

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2014-03-18

Wydanie – rok: Monitor Polski 2014,
nr: -, poz.: 206
Pobierz Pobierz…


UCHWAŁA Nr 230 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego


Kategoria: Świadczenia rodzinne

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2014-01-07

Wydanie – rok: Monitor Polski 2013,
nr: -, poz.: 1040
Pobierz Pobierz…


Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych


Kategoria: Świadczenia rodzinne

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2013-04-15

Wydanie – rok: 2013,
nr: -, poz.: 441
Pobierz Pobierz…


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego


Kategoria: Świadczenia rodzinne

Komentarz: Opracowano na podstawie: Dz.U.2013.1741, Dz.U.2014.320

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2014-09-10

Wydanie – rok: 2013,
nr: -, poz.: 1741
Pobierz Pobierz…


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne


Kategoria: Świadczenia rodzinne

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2012-06-12

Wydanie – rok: 2012,
nr: -, poz.: 641
Pobierz Pobierz…


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia września 2010r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w okresie ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką.


Kategoria: Świadczenia rodzinne

Komentarz: Opracowano na podstawie: Dz.U.2010.183.1234

Obowiązuje od 2012-01-01

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2011-08-11

Wydanie – rok: 2010,
nr: 183, poz.: 1234
Pobierz Pobierz…

KARTA DUŻEJ RODZINY

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
Kategoria: Karta Dużej Rodziny

Komentarz: Opracowano na podstawie: Dz.U.2014.1863(t.j.), Dz.U.2015.1359

Tekst ujednolicony

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2016-01-09

Wydanie – rok: 2015,
nr: – , poz.: 1863
Pobierz Pobierz…

Komentowanie jest wyłączone.