Rada Gminy

LISTA RADNYCH GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE

(VII KADENCJA 2018- 2023)

L.p. Imię i nazwisko Okręg
1. Wiesława Klimaszewska Gosie Małe, Gosie Duże
2. Dłużniewski Dariusz Czachy-Kołaki
3. Gołaszewski Adam Podłatki Duże, Łubnice-Krusze
4. Gosk Leszek Głodowo-Dąb, Łętowo-Dąb
5. Kołakowski Michał Łukasz Krusze–Łubnice
6. Konarzewski Mariusz Ćwikły-Rupie, Ćwikły-Krajewo
7. Konopka Jolanta Wróble–Arciszewo, Czarnowo-Dąb
8. Krajewski Eugeniusz Kołaki Kościelne
9. Kulesza Anna (PRZEWODNICZĄCY) Szczodruchy, Rębiszewo-Zegadły
10. Milewski Janusz (WICEPRZEWODNICZĄCY) Podłatki Małe, Zanie-Leśnica
11. Milewski Ryszard Sanie-Dąb
12. Podbielski Janusz Kossaki Borowe, Czarnowo-Undy
13. Tyborowski Dariusz Gunie-Ostrów, Czosaki-Dąb
14. Wasiulewski Krzysztof Kołaki Kościelne,
15. Wiśniewska Emilia Wiśniówek-Wertyce, Cholewy-Kołomyja

Wszystkie materiały związane z Radą Gminy Kołaki Kościelne dostępne są na BIP Urzędu Gminy Kołaki Kościelne: https://bip.ug.kolaki.wrotapodlasia.pl/b06859d86b9/rada_gminy_kadencja_viii/Rada gminy rozpatruje i rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należących do jej kompetencji, określone art.18 ustawy o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach i przepisach wykonawczych. Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez jej przewodniczącego zgodnie z planem pracy, nie rzadziej niż raz na kwartał. Informacja o terminie, miejscu i porządku obrad podawana jest do wiadomości publicznej. Działalność rady gminy jest jawna, obywatele mają prawo wstępu na sesje. Organizowanie pracy rady gminy i prowadzenie jej obrad jest zadaniem przewodniczącego rady. Z przebiegu sesji sporządza się protokół. Podjęte przez radę gminy uchwały przechowuje się w urzędzie gminy wraz z protokołami z sesji i ewidencjonuje w rejestrze.

Przy Radzie Gminy Kołaki Kościelne działają następujące komisje, które obradują na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczących komisji, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb:

Komisje:

Komisja rewizyjna

Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. W tym celu powołuje Komisję Rewizyjną.

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni, z wyjątkiem radnych pełniących funkcję przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady gminy.

Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu i występuje do rady gminy z wnioskiem w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium wójtowi. Komisja wykonuje również inne zadania w zakresie kontroli, zlecone przez radę gminy.
Komisja pracuje na podstawie rocznego planu pracy. Pracą Komisji kieruje jej przewodniczący. Przewodniczącego, jego zastępcę oraz pozostałych członków komisji wybiera Rada Gminy.

Skład Komisji Rewizyjnej w kadencji :

– Leszek Gosk,
– Michał Łukasz Kołakowski,
– Dariusz Tyborowski,
– Krzysztof Wiesław Wasiulewski.

Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego
Przedmiotem działania Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących:

  • planowania i realizacja budżetu
  • kształtowania polityki finansowej gminy
  • gospodarki mieniem, budownictwa, drogownictwa
  • inwestycji gminnych
  • gospodarki odpadami, rolnictwa i leśnictwa

Skład komisji w kadencji:

– Adam Gołaszewski,
– Mariusz Konarzewski,
– Anna Kulesza,
– Ryszard Milewski.

Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych
Przedmiotem działania Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu:

  • oświaty gminnej
  • kultury, kultury fizycznej i sportu
  • pomocy społecznej
  • bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej

Skład komisji w kadencji:

– Wiesława Klimaszewska,
– Jolanta Konopka,
– Janusz Milewski,
– Janusz Podbielski.

Komisja skarg, wniosków i petycji

Skład komisji w kadencji:

– Dariusz Dłużniewski,
– Eugeniusz Krajewski,
– Emilia Wiśniewska.

Przyjęcia interesantów

Przewodniczący Rady Gminy Kołaki Kościelne przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach od 1400 do 1600 w budynku Urzędu Gminy w Kołakach Kościelnych pokój nr 24.

Protokoły z obrad sesji Rady Gminy i posiedzeń Komisji Rady dostępne są na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu, pod adresem:
http://bip.ug.kolaki.wrotapodlasia.pl/b06859d86b9/rada_gminy_kadencja_viii/uchway_rady_gminy_koaki_kocielne/

Komentowanie jest wyłączone.