Organy gminy

Na samorząd gminny składają się:

Wójt Gminy Kołaki KościelneRada Gminy Kołaki Kościelne

Wójtem gminy Kołaki Kościelne jest Sylwester Jaworowski.


Do kompetencji wójta należy wykonywanie uchwał rady gminy oraz wykonywanie zadań określonych przepisami prawa w szczególności: przygotowywanie projektów uchwał rady gminy, określanie sposobu wykonywania uchwał, gospodarowanie mieniem komunalnym, wykonywanie budżetu, zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych gminy.

Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje gminę na zewnątrz.

Przyjęcia interesantów

Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek, w godzinach od 900 do 1600.

Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w dniu następnym, w godzinach pracy urzędu od 730 do 1530.

Obsługę interesantów przyjmowanych przez Wójta w ramach skarg i wniosków prowadzi pracownik na stanowisku organizacyjnym (pokój nr 13).

Telefon: 86-270-30-26

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy.
W jej skład wchodzi 15 radnych:

Radni Gminy Kołaki Kościelne VII kadencji

Przewodniczący Rady Gminy:

 1. Dorota Barbara Sobol

Wiceprzewodniczący Rady Gminy:

 1. Janusz Podbielski

Członkowie Rady Gminy:

3.Adam Ciborowski

4.Marek Czochański

5.Bogdan Józef Dąbrowski

6.Leszek Gosk

7.Michał Łukasz Kołakowski

8.Jolanta Konopka

9.Anna Kulesza

10.Janusz Milewski

11.Janusz Ołdakowski

12.Wojciech Szeligowski

13.Szczepan Święcki

14.Dominik Ignacy Zakrzewski

15.Jadwiga Maria Żabińska

Rada gminy rozpatruje i rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należących do jej kompetencji, określone art.18 ustawy o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach i przepisach wykonawczych. Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez jej przewodniczącego zgodnie z planem pracy, nie rzadziej niż raz na kwartał. Informacja o terminie, miejscu i porządku obrad podawana jest do wiadomości publicznej. Działalność rady gminy jest jawna, obywatele mają prawo wstępu na sesje. Organizowanie pracy rady gminy i prowadzenie jej obrad jest zadaniem przewodniczącego rady. Z przebiegu sesji sporządza się protokół. Podjęte przez radę gminy uchwały przechowuje się w urzędzie gminy wraz z protokołami z sesji i ewidencjonuje w rejestrze.

Przy Radzie Gminy Kołaki Kościelne działają następujące komisje, które obradują na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczących komisji, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb:

Komisje:

Komisja rewizyjna

Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. W tym celu powołuje Komisję Rewizyjną.

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni, z wyjątkiem radnych pełniących funkcję przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady gminy.

Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu i występuje do rady gminy z wnioskiem w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium wójtowi. Komisja wykonuje również inne zadania w zakresie kontroli, zlecone przez radę gminy.
Komisja pracuje na podstawie rocznego planu pracy. Pracą Komisji kieruje jej przewodniczący. Przewodniczącego, jego zastępcę oraz pozostałych członków komisji wybiera Rada Gminy.

Skład Komisji Rewizyjnej w kadencji :

Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego
Przedmiotem działania Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących:

 • planowania i realizacja budżetu
 • kształtowania polityki finansowej gminy
 • gospodarki mieniem, budownictwa, drogownictwa
 • inwestycji gminnych
 • gospodarki odpadami, rolnictwa i leśnictwa

Skład komisji w kadencji:

Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych
Przedmiotem działania Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu:

 • oświaty gminnej
 • kultury, kultury fizycznej i sportu
 • pomocy społecznej
 • bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej

Skład komisji w kadencji

Przyjęcia interesantów

Przewodniczący Rady Gminy Kołaki Kościelne przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach od 1400 do 1600 w budynku Urzędu Gminy w Kołakach Kościelnych pokój nr 24.

Protokoły z obrad sesji Rady Gminy i posiedzeń Komisji Rady

Rozwiń liste

Komentowanie jest wyłączone.