Wójt gminy

Sylwester Jaworowski
WÓJT GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE

Do kompetencji wójta należy wykonywanie uchwał rady gminy oraz wykonywanie zadań określonych przepisami prawa w szczególności: przygotowywanie projektów uchwał rady gminy, określanie sposobu wykonywania uchwał, gospodarowanie mieniem komunalnym, wykonywanie budżetu, zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych gminy. Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje gminę na zewnątrz.

Przyjęcia interesantów

Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek, w godzinach od 900 do 1600.

Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w dniu następnym, w godzinach pracy urzędu od 730 do 1530.

Obsługę interesantów przyjmowanych przez Wójta w ramach skarg i wniosków prowadzi pracownik na stanowisku organizacyjnym (pokój nr 13).

Telefon: 86-270-30-26

Komentowanie jest wyłączone.