Ośrodek Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych zobowiązuje się zapewnić dostępność serwisu internetowego zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie  w sprawie dostępności ma zastosowanie do:

     1)  Strony Internetowej: www.kolaki.pl  zakładka Jednostki – Ośrodek Pomocy Społecznej

Data publikacji strony internetowej: 2016-01-19

Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-04

      2) Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.ug.kolaki.wrotapodlasia.pl/ w zakładce Jednostki Organizacyjne – Ośrodek Pomocy Społecznej

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

• filmy, które zostały opublikowane nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,

• część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

• część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

Wyłączenia:

• mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,

• filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

• multimedia nadawane na żywo,

• treści od innych podmiotów.

Elementy zapewniające dostępność cyfrową strony internetowej:

  • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab,
  • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały zamieszczone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących,
  • Czcionka jest skalowalna,
  • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie.

Nowe publikacje będą dostosowywane do wymagań Ustawy.

Deklarację sporządzoną metodą samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny    

Oświadczenie sporządzono dnia 4 marca 2021.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panią Iwoną Krzewską, adres: ops@kolaki.pl, tel. 86 270 30 39

Tą samą drogą można składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Adres poczty elektronicznej do wystąpienia z żądaniem: ops@kolaki.pl

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba:  Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne

Do budynku Urzędu Gminy Kołaki Kościelne prowadzi 1 wejście od ulicy Kościelnej. Wejście do budynku nie wymaga pokonania schodów. Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się na drugim  piętrze w budynku Urzędu Gminy Kołaki Kościelne, do którego prowadzą schody. W budynku nie ma podjazdów przeznaczonych dla wózków inwalidzkich. Budynek nie posiada systemu głośnikowego naprowadzającego osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma windy oraz toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem nie wyodrębniono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Do budynku  i pomieszczeń ośrodka można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabosłyszących.

W Ośrodku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. W przypadku osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, informacje o dostępności usług znajdują się TUTAJ

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI

Komentowanie jest wyłączone.