Nabory na stanowiska OPS

Zaproszenie do składania ofert na stanowisko Pracownika Socjalnego na czas zastępstwa - nabór od dnia 29.03.2021 - brak ofert

Pełna treść informacji o naborze dostępna jest w załączniku:

Załącznik 1.  Zaproszenie

Załącznik 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Załącznik 3. Informacja o wynikach naboru

Zaproszenie do składania ofert na stanowisko Pracownika Socjalnego na czas zastępstwa - nabór od dnia 18.02.2021 - brak ofert

Pełna treść informacji o naborze dostępna jest w załączniku:

Załącznik 1.  Zaproszenie

Załącznik 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Załącznik 3. Informacja o wynikach naboru

Zaproszenie do składania ofert na stanowisko Asystenta Rodziny na czas zastępstwa - nabór do dnia 05.10.2018 - brak ofert

Pełna treść informacji o naborze dostępna jest w załączniku:

Załącznik 1.  Zaproszenie- nabór

Załącznik 2. Rozstrzygnięcie

Zaproszenie do składania ofert na stanowisko Asystenta Rodziny na czas zastępstwa - nabór do dnia 17.09.2018 - brak ofert

Pełna treść informacji o naborze dostępna jest w załączniku:

Załącznik 1.  Załącznik – nabór

Załącznik 2. Rozstrzygnięcie

Zaproszenie do składania ofert na stanowisko Asystenta rodziny na czas zastępstwa - nabór do dnia 03.09.2018 - brak ofert

Pełna treść informacji o naborze dostępna jest w załączniku:

Załącznik 1.  Zaproszenie- nabór

Załącznik 2. Rozstrzygnięcie

Zaproszenie do składania ofert na stanowisko Asystenta rodziny na czas zastępstwa - nabór do dnia 20.08.2018 - brak ofert

Pełna treść informacji o naborze dostępna jest w załączniku:

Załącznik 1.  Zaproszenie- nabór

Załącznik 2. Rozstrzygnięcie

Zaproszenie do składania ofert na stanowisko Asystenta rodziny na czas zastępstwa - nabór do dnia 06.08.2018 - brak ofert

Pełna treść informacji o naborze dostępna jest w załączniku:

Załącznik 1.  Zaproszenie- nabór

Załącznik 2. Rozstrzygnięcie

Pracownik Socjalny- zakończono

Pełna treść informacji o naborze dostępna jest w załączniku:

Załącznik 1. Załącznik- nabór OPS

Asystent Rodziny- zakończono

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŁAKACH KOŚCIELNYCH

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych zaprasza do składania ofert na stanowisko Asystenta Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych.

Zakres zadań:
Warunki pracy:

opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną,
udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi,
wspieranie aktywności społecznej rodzin,
udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,
motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków rodziny,
podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,
dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku i przekazywanie tej oceny kierownikowi jednostki OPS,
współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,
monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony w systemie zadaniowego czasu pracy do 31.12.2015 r. w niepełnym wymiarze czasu pracy – ½ etatu.

Miejsce pracy: Praca z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

OBLIGATORYJNE:

posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
posiadanie nieposzlakowanej opinii,
stan zdrowia pozwalający na zajmowanie w/w stanowiska,
wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres szkolenia wynikający z art. 12 § 3 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 332) i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowanie co najmniej 3-letniego stażu pracy z dziećmi lub rodziną,
osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
wypełnianie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Niezbędna wiedza w zakresie przepisów:

ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 332)
ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163, z pożn. zm.),
ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2005 r. Nr 180 poz. 1493, z późn. zm.),
ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r., poz. 583),
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.),

DODATKOWE:

komunikatywność,
punktualność,
posiadanie prawa jazdy kat. B i własnego samochodu,
dyspozycyjność,
życzliwość,
samodzielność,
kreatywność,
inicjatywa i pomysłowość,
chęć podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
umiejętność radzenia sobie w relacjach z trudnym klientem,
odporność na stres,
odpowiedzialność,
umiejętność pracy w zespole,
umiejętność stosowania przepisów prawa,
umiejętność redagowania pism,
obsługa komputera (środowisko Windows, Microsoft Word, Microsoft Excel)
obsługa urządzeń biurowych

WYMAGANE DOKUMENTY:

życiorys,
list motywacyjny,
kopie dokumentów: potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenia zawodowe,
oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, pełni praw publicznych, niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
oświadczenie o niepozbawieniu władzy rodzicielskiej ani zawieszeniu lub ograniczeniu władzy rodzicielskiej, wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego w przypadku, gdy obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,
oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na w/w stanowisku,
klauzulę o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, póź.)”,

Dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 31.07.2015 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne w dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.30, bądź listownie na adres Ośrodka.

Złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych Dorota Bogdańska.

Komentowanie jest wyłączone.